Spojení mezi narcismem a bohatstvím existuje

Spojení mezi narcismem a bohatstvím existuje

| redakce

Bohatí lidé jsou sebestřední a považují se za společenskou elitu. "Nemá cenu si nalhávat, že tomu tak není," říká psycholog Paul K. Piff z University of California, který zkoumal, jaké vztahy existují mezi příslušností jedince k jisté společenské vrstvě, jeho majetkem a narcismem. "Sebestřednost ve společnosti v žádném případě není rozprostřena rovnoměrně. Čím vyšší 'kasta', tím více narcistů."

Piff svá tvrzení opírá o vlastní rozsáhlý výzkum. "Míra narcismu je u každého jednotlivce úzce spojena s jeho přináležitostí ke konkrétní společenské vrstvě," vysvětluje. "Narcistní jedince lze nalézt především ve vyšších společenských vrstvách. Střední a nižší vrstvy jsou naproti tomu narcistů takřka zcela prosty," upřesňuje. Jak konkrétně k těmto závěrům dospěl?

Společenský žebří(če)k

Na začátku výzkumu byl všem účastníkům předložen obrázek žebříku s deseti příčkami. Zadání znělo následovně: "Vertikální pozice každé příčky žebříku reprezentuje kombinaci platového ohodnocení, vzdělání a společenské prestiže. Zvolte příčku žebříku, která v těchto kategoriích odpovídá vaší osobě a na vertikální ose symbolicky vyjadřuje vaše společenské postavení."

Výsledek: Majetní lidé a ti, jejichž rodiče dosáhli vyššího vzdělání, volili jako adekvátní některou z vyšších příček žebříčku, tedy tíhli k upřednostňování sebe samotných před svým okolím.

Velikost osobnosti

V rámci druhého testu dostali účastníci list papíru se sedmi sadami čtyř různě velkých kruhů. V každé sadě bylo v jednom kruhu napsáno "já" a ve zbylých třech kruzích "ostatní". Zadání tentokrát znělo: "Zvolte jednu konkrétní sadu, v níž kruh označený jako "já" nejvíce odpovídá vašemu společenskému postavení."

Výsledek: Bohatí jedinci se v největší míře ztotožňovali se sérií kruhů, ve které byl největší ze všech ten s označením "já". To podle Piffa vypovídá o jednoznačně vyšší míře sebevědomí a sklonům k narcismu.

Vzhled pod kontrolou

V třetím testu byli účastníci požádání, aby popsali své zaměstnání a vyjádřili se k výši svých příjmů. Úlohou dotazníku s tímto zadáním bylo pouze odvedení jejich pozornosti. Po jeho vyplnění byli následně všichni vyzváni, aby se nechali vyfotografovat, přičemž jim bylo řečeno, že se mohou jít upravit na konec chodby, kde je umístěné zrcadlo.

Výsledek: Více než 60 % účastníků výzkumu šlo svůj vzhled skutečně zkontrolovat, přičemž naprostá většina mužů a žen z tohoto počtu patřila k vyšší společenské vrstvě.

Elitářství vs. rovnostářství

V poslední části svého výzkumu Piff testované jedince požádal, aby se snažili přemýšlet o typických projevech elitářství a rovnostářství. Následně je poprosil, aby sepsali tři výhody a nevýhody, které tyto ideologické principy přinášejí.

Výsledek: Účastníci testu, kteří elitářství vnímali především pozitivně, byli v naprosté většině případů lidé s vyššími finančními příjmy. Ti, jejichž příjmy byly průměrné a podprůměrné, naopak elitářství považovali za nespravedlivé a diskriminační.

Zdroj: University of California

reklama
reklama