Český energetický mix: Jak namíchat jádro, plyn, uhlí, slunce, vodu a vítr
|

Český energetický mix: Jak namíchat jádro, plyn, uhlí, slunce, vodu a vítr

Má se dostavět jaderná elektrárna Temelín? Měli bychom se snažit o energetickou soběstačnost? Vytváří dotace obnovitelných zdrojů energie nestabilní prostředí, které nás jednou zle vytrestá? A má vůbec smysl upřednostňovat nějaké zdroje a jiné odmítat? V následující anketě se odborníci zamýšlejí nad stavem a směřováním české energetiky.

Česká ekonomika Energetika Solární energie Větrná energie Jaderná energetika Anketa

Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek minulý týden informoval premiéra Bohuslava Sobotku o svých výsledcích po šesti měsících v čele rezortu. V tiskové zprávě, kterou ministerstvo při této příležitosti publikovalo, se jeden z kratších odstavců věnuje také energetice: "Pokračujeme v aktualizaci Státní energetické koncepce, kde se nyní nacházíme ve finální fázi procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí (SEA). Již také započaly práce, v součinnosti s rezortem financí, na zpracování komplexního plánu rozvoje jaderné energetiky v ČR."

Právě za energetickou (ne)koncepci odborníci stát dlouhá léta kritizují. A nejen situace kolem dostavby jaderné elektrárny Temelín nasvědčuje tomu, že se stále pohybujeme v bludném kruhu.

Nové jaderné elektrárny jsou drahé, tak drahé, že se do jejich staveb nikomu moc nechce, případně si za to vymiňuje nejrůznější podpory, garantované výkupní ceny a podobně. Stavět na řekách je u nás kvůli veřejnému mínění prakticky nemožné. Vítr zase nefouká po celý rok, a když zrovna fouká, tak fouká příliš – a akumulace energie vyrobené, když je větru dost, je zatím nevyřešený problém. Ceny a dodávky ropy a plynu jsou závislé na ne zcela spolehlivých dodavatelích a křehkých geopolitických poměrech.

Nabízí se tak otázka, jak má malá země jako Česká republika svoji energetickou politiku vlastně vymýšlet. Jak to udělat, abychom mohli svítit, vyrábět, dopravovat a vařit a abychom při nějakém závažném výpadku nemrzli? Současná situace na Ukrajině navíc ukazuje, že například na dodávky surovin, které k nám směřují přes tuto zemi, se nedá tak úplně spoléhat.

Odborníků jsme se proto zeptali na to, jak hodnotí stav české energetiky. Zda je podle nich současná energetická koncepce České republiky správná, nebo jestli by se měla nějakým zásadním způsobem upravit. Samozřejmě nás zajímal také jejich pohled na otázku energetické soběstačnosti.

Dana Drábová (předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost)

Na kterou ze známých forem energie se v několika příštích desetiletích soustředíme při uspokojování svých stále rostoucích potřeb? Jednoduchá odpověď - na všechny. Jinak to nepůjde. Každý z dnes dostupných zdrojů má přednosti i nevýhody, zvláště pokud jde o dostupnost, cenu a vliv na životní prostředí. To bychom měli mít na paměti, než propadneme nadšení z jakéhokoliv energetického zdroje.

Každý nový zdroj je drahý, vysoké náklady vyžaduje i údržba a modernizace přenosových i distribučních soustav. Není tu místo pro předsudky, pro zavržení jednoho zdroje či pro glorifikaci jiného. Stále více se sice učíme využívat obnovitelné zdroje energie jako vítr, slunce a biomasu, přesto současná světová energetika stojí především na spalování fosilních paliv. Ropa, uhlí a zemní plyn pokrývají téměř čtyři pětiny spotřeby primárních energetických zdrojů, výroba elektřiny na nich závisí ze dvou třetin.

Rozumné využívání obnovitelných zdrojů i výzkum a vývoj v této oblasti je bezesporu potřeba podporovat promyšlenými zásahy státu. I kdybychom však využili všechny možnosti, které v současné době máme a které přicházejí v úvahu, nedokážeme zřejmě z obnovitelných zdrojů v příštích padesáti letech pokrýt více než čtvrtinu svých současných energetických potřeb. Je tedy záhodno si co nejrychleji připustit, že doba levné a hojné energie je definitivně za námi. Snadná řešení neexistují. Proto nelitujme investic do vzdělání a výzkumu, ty jsou naší nadějí do budoucna.

Václav Bartuška (český velvyslanec pro energetickou bezpečnost)

Základní podmínkou toho, že se v České republice postaví potřebná infrastruktura, je politická stabilita. Ta chybí. Proto nemáme hotovou dálniční síť, žádné rychlé vlaky ani jasnou představu o dalším rozvoji energetiky. Jsem ve funkci na Ministerstvu zahraničních věcí sedm let a současný premiér je můj pátý; za posledních dvanáct let jsme premiérů stihli osm; poslední čtyřletá vláda skončila v roce 2002. Energetika je přitom odvětvím, kde se plánuje na desetiletí – výstavba jakékoli nové elektrárny trvá roky a provoz se plánuje na dekády.

Česká republika měla na svém počátku začátkem 90. let jasnou vizi - vstoupit do západních struktur (NATO, EU). To se nám naštěstí podařilo. Bohužel od naplnění "návratu do Evropy" v roce 2004 nemáme žádný strategický cíl, a tudíž ani žádné jasné směrovaní. To je chyba, která nás může stát hodně. Právě energetika by se přitom mohla stát takovou vizí. Evropa směruje k energetickému deficitu a spoléhat se na náhodu – "všechno nějak dopadne" – je nezodpovědné. A bohužel také nejsnazší.

Václav Cílek (geolog, klimatolog)

Když se podíváme na všechny dostupné energetické koncepce evropských států, tak s výjimkou Německa zjistíme, že podíl obnovitelných zdrojů energie během příštích třiceti let nebude větší než 40 % celkové spotřeby. Znamená to, že energetika se postupně rozděluje na menší decentralizované zdroje, založené zejména na alternativách, a na běžnou ústřední energetiku, jak ji známe ze současnosti. Do budoucna tedy půjdeme oběma cestami – cestou alternativ, úspor a vyšší efektivity i tradičními postupy.

Ta větší, tradiční část energetiky bude další desítky let stát na třech energetických zdrojích – plynu, uhlí a jádru. Stačí si udělat myšlenkový experiment a z této trojice odstranit třeba jádro. Tím vznikne nutnost posílit plyn a s ním dovozní nejistota; s uhlím je zase spojený problém prolomení těžebních limitů. Nakonec zjistíme, že ve vyváženém mixu pro Českou republiku musíte mít všechny tři složky.

Co to znamená? První a vůbec nejdůležitější je uvědomit si, že máme na evropské poměry výbornou přenosovou soustavu. Ale ta stárne podobně, jako zestárla dálnice D1. Stojíme tedy nikoli před rozhodnutím, kam investovat, ale hlavně jak udržet výkonnou infrastrukturu. A co se týče nových investic, tak podle mě nejrozumnější je dostavět Temelín, který nejen elektřinu vyrábí, ale také je schopen stabilizovat celou soustavu, protože se jeho výkon dá regulovat. Dostavět Temelín znamená, že za něj utratíme více, než jsme si na začátku mysleli, a dostavíme jej později (viz D1 či tunel Blanka, což jsou oproti jaderné elektrárně jednoduché stavby), než jsme očekávali. Ale v měřítku provozu stavby, tedy nejméně čtyřiceti let, se to vyplatí. Tedy pokud vybereme dobrého dodavatele.

Jinak z analýz kolapsů či vleklých krizí vyplývá, že jedna ze skutečně důležitých věcí je fungující infrastruktura. Znamená to nejprve pečovat o stávající elektrická vedení, vodovody a důležité dopravní cesty, a pak si teprve "vymýšlet" nějaké velké podniky a investice.

Pavel Řežábek (ČEZ, ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy)

Každý kraj v naší zemi respektuje pravidla nastavená v České republice a podobně i Česká republika respektuje pravidla nastavená v Evropské unii. Ta se v energetice rozhodla jít cestou ochrany životního prostředí a základním dlouhodobým cílem je oprostit toto odvětví od emisí oxidu uhličitého. Státní energetická koncepce České republiky tedy musí tyto trendy přiměřeným způsobem reflektovat.

Je zřejmé, že výroba z obnovitelných zdrojů energie má v Evropě velkou budoucnost. I Česká republika by měla využít svých přírodních podmínek, bohužel relativně málo příznivých. Stejně tak má smysl podporovat energetické úspory. Základním kritériem přitom musí zůstat ekonomická únosnost veškerých netržních opatření.

I po započtení všech úspor a přírůstku výroby z obnovitelných zdrojů budeme brzy řešit, jak pokrýt budoucí deficit České republiky. Česká energetika nemůže do budoucna výrazněji spoléhat na uhlí, protože postupně dojde, navíc by to bylo v přímém protikladu k cílům Evropské unie. Postavíme-li energetiku na plynu, výrazně se zvýší naše dovozní závislost. V jaderných zdrojích tak vidíme logickou volbu, jak u nás zajistit dlouhodobě stabilní a bezpečné energetické zázemí kompatibilní s cíli Evropské unie.

Ilona Švihlíková (ekonomka)

Energetika je komplexní téma. Netýká se totiž jen čistě energetiky jako takové, ale samozřejmě také ekonomiky a geopolitiky. Navíc patří k odvětvím, kde mají rozhodnutí velmi dlouhý časový horizont.

Co se koncepce týká, myslím si, že u energetiky bychom si mohli konečně vyzkoušet trochu lépe koncepčně pracovat. Především začít zhodnocením minulých koncepcí, proč bylo nutné je změnit, jaké jsou nové podmínky. Tvůrci koncepce by měli mít představu, jak se bude nebo má vyvíjet česká ekonomika v řádu dekád, tedy i představu o vývoji světové ekonomiky. To je onen komplikující časový faktor. Soběstačnost, respektive například její zvýšení, může být jistě zajímavým indikátorem, osobně bych kladla důraz na energetickou decentralizaci a silnější využívání odpadů, nikoliv ovšem ve formě krmení bioplynových stanic kukuřicí, jejíž masivní používání degraduje půdu.

Úplně bez ropy a zemního plynu se asi v dohledné době neobejdeme, i když i na to mohou být různé názory. Domnívám se, že není v zájmu České republiky ani většiny evropských zemí mít špatné vztahy s Ruskem. Ekonomiky Ruska a Evropské unie jsou komplementární. Spoléhat se přitom na dovoz břidličného plynu a ropy z USA je podle mého názoru fatální chyba, protože se projevuje vícero indikátorů ukazujících, že se jedná o další bublinu. Ukrajina není a nebude spolehlivou tranzitní zemí, ale jsou tu trasy jako Nord Stream a budovaný South Stream (i když s určitou mírou nejistoty), které by otázku vnitřní nestability Ukrajiny, a především její trvalé neochoty a neschopnosti za plyn platit, do určité míry mohly řešit.

Kompletní článek Ondřeje Tůmy najdete na Finmag.cz.

Zdroj: Finmag.cz
Argentina musí poskytnout odškodnění za zestátněné aerolinky
včera v 20:10

Argentina musí poskytnout odškodnění za zestátněné aerolinky

Arbitrážní tribunál Světové banky nařídil Argentině odškodnit španělskou cestovní společnost Marsans za zestátnění...
Argentina Latinská Amerika Doprava
Lotyšsko pokutuje dvě tamní banky za porušování sankcí vůči KLDR
včera v 18:04

Lotyšsko pokutuje dvě tamní banky za porušování sankcí vůči KLDR

Lotyšské úřady potrestaly pokutou téměř tří milionů eur dvě místní banky za to, že umožnily klientům porušovat...
Lotyšsko Evropské banky KLDR
Česko nabízí pro sídlo EBA budovu blízko centra Prahy
včera v 10:40

Česko nabízí pro sídlo EBA budovu blízko centra Prahy

Česká republika má vhodnou budovu v blízkosti centra Prahy, ve které by mohl bezprostředně po odchodu Spojeného...
Česká republika Spojené království Evropská unie
Ferrero zvažuje koupi americké divize švýcarského Nestlé
včera v 09:36

Ferrero zvažuje koupi americké divize švýcarského Nestlé

Italský výrobce cukrovinek Ferrero hodlá koupit americkou divizi švýcarské firmy Nestlé. Chce tak posílit svou pozici...
Evropské akcie Potraviny Fúze a akvizice
Americké akcie v pátek mírně zlevnily, za celý týden se hlavní indexy…
Americké akcie v pátek mírně zlevnily, za celý týden se hlavní indexy…
21. 7. 2017 22:30

Americké akcie v pátek mírně zlevnily, za celý týden se hlavní indexy na směru neshodly

Akcie na trzích ve Spojených státech v pátek uzavřely se ztrátami, podepsal se na nich především slabý výsledek...
Shrnutí obchodování v USA Americké akcie
Wells Fargo musí znovu přijmout propuštěného whistleblowera
21. 7. 2017 21:39

Wells Fargo musí znovu přijmout propuštěného whistleblowera

Americká banka Wells Fargo musí zaplatit pokutu 575 000 dolarů a znovu zaměstnat propuštěného whistleblowera. Úřad...
Americké banky
Reuters: Krachující Alitalia dostala deset nezávazných nabídek
21. 7. 2017 21:29

Reuters: Krachující Alitalia dostala deset nezávazných nabídek

Krachující italská letecká společnost Alitalia obdržela deset nezávazných nabídek k převzetí. Agentuře Reuters to...
Itálie Doprava
S&P naznačila zlepšení řeckého úvěrového ratingu
21. 7. 2017 19:25

S&P naznačila zlepšení řeckého úvěrového ratingu

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) v pátek změnila výhled hlavního řeckého úvěrového hodnocení ze...
Řecko PIIGS Rating
S&P Česku znovu potvrdila hlavní úvěrové ratingy
21. 7. 2017 18:29

S&P Česku znovu potvrdila hlavní úvěrové ratingy

Mezinárodní ratingová agentura Standard & Poor's (S&P) v pátek znovu potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti České...
Česká ekonomika Česká republika Rating
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá…
Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá…
21. 7. 2017 18:00

Evropské burzy v pátek výrazně klesly, za celý týden odepsaly necelá dvě procenta

Evropské akcie uzavřely týden v červených číslech, když posilující euro stáhlo do mínusu přední evropské exportéry....
Evropské akcie Shrnutí evropského obchodování
Koruna k euru zpevnila na novou nejsilnější úroveň od intervencí
21. 7. 2017 17:32

Koruna k euru zpevnila na novou nejsilnější úroveň od intervencí

Česká měna v pátek uzavřela obchodování na nové nejsilnější úrovni k euru od začátku měnových intervencí v roce 2013....
Česká koruna EUR/CZK USD/CZK
Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu
Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu
21. 7. 2017 17:05

Bank of America bude mít po brexitu základnu pro EU v Dublinu

Americká bankovní dvojka Bank of America přesune svou základnu pro služby klientům v zemích Evropské unie po odchodu...
Bank of America Spojené království Americké banky
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX…
Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX…
21. 7. 2017 16:45

Pražská burza v pátek klesla, za celý týden však podle indexu PX zpevnila o 0,4 %

Pražská burza v pátek nenavázala na čtvrteční ziskovou seanci, index PX klesl o 0,45 % na 1 004,19 bodu. Dolů burzu...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe
21. 7. 2017 16:20

Investoři nabídli 2,9 miliardy GBP za platební firmu Paysafe

Globální společnosti soukromého kapitálu Blackstone a CVC Capital Partners nabídly britskému zprostředkovateli...
Fúze a akvizice Spojené království Internet
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů
21. 7. 2017 16:02

Spiegel: VW, BMW a další se domlouvaly na cenách komponentů

Německé automobilky Volkswagen, BMW, Audi a Porsche se zřejmě domlouvaly na koordinovaném přístupu k dodavatelům a...
Volkswagen BMW Německo
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC
21. 7. 2017 15:19

Americký Schlumberger koupí většinový podíl v ruské EDC

Americká společnost Schlumberger, která je největším světovým poskytovatelem služeb těžařům ropy, se dohodla na...
Spojené státy americké (USA) Americké akcie Rusko
Ze světa investičních doporučení (21. července)
21. 7. 2017 15:00

Ze světa investičních doporučení (21. července)

Které akcie si v pátek vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Evropské akcie Investiční doporučení
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč
21. 7. 2017 14:45

Český státní dluh v pololetí stoupl o 175 miliard na 1,79 bilionu Kč

Český státní dluh se v prvním pololetí zvýšil o zhruba 175 miliard korun na 1,789 bilionu Kč. Za růstem je prodej...
Česká republika Zadlužení Česká ekonomika
Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %
21. 7. 2017 14:35

Kanada: Maloobchodní tržby v květnu stouply o 0,6 %

Kanadské maloobchodní tržby se v květnu meziměsíčně zvýšily o 0,6 % po růstu o 0,7 % v dubnu (revidováno z +0,8 %)....
Kanada Maloobchod Tržby