Nečekaný poklad: Na investice do zpracování odpadů nikdy není dost brzy

| Komerční sdělení

Odpovědnost a udržitelnost to jsou pojmy, které se poslední dobou dostávají do popředí zájmu. Pokud jste provozovatelem skládky nebo jiného zařízení na likvidaci odpadu či obec, a zároveň vám není lhostejná bezodpadová budoucnost naší země, zpozorněte.

TOP WASTE MANAGEMENT 2

Česká spořitelna reaguje na legislativní změny zakazující skládkování po roce 2024 a přichází s novou, unikátní podporou pro ty, kteří uvažují o využití skládek v následujících letech a přemýšlejí o zefektivnění systému nakládání s odpady.

O novince z rodiny TOP Programů Erste Corporate Banking jsme si povídali s Juditou Naňkovou, která je za celý program TOP Waste Management zodpovědná. Nadchnul ji smysl programu, že se nebude nic vyhazovat, a snaží se pro tuto myšlenku nadchnout i ostatní.

Na co se program TOP Waste Management zaměřuje?

Tento program se principiálně zaměřuje na oblast nakládání s odpady v České republice, ve kterém se snažíme reagovat na očekávané změny způsobené novelou zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. V současné době odvážíme na skládky více než 50 % komunálních odpadů, a to od roku 2024 již nebude možné. Všichni, kteří jsou zapojeni do systému nakládání s odpady, se tedy budou muset zamyslet nad svou novou strategií.

Není to příliš brzy, zabývat se omezením, které bude platit až v roce 2024?

Horizont roku 2024 je ještě hodně vzdálený a dnes nikdo z nás netuší, co všechno se do té doby ještě změní. A to je právě ta motivace, proč bychom se měli touto legislativní změnou zabývat již nyní. Očekáváme totiž, že celý systém nakládání s odpady bude procházet výraznými změnami, a to jak v samotném způsobu nakládání s odpady, tak i v tržních podmínkách. Určitě je namístě případnou investici realizovat již ve stávajícím programovém období, to znamená do roku 2020 – využít investičních dotací, a zajistit si kratší dobu návratnosti. Sama příprava, která řeší nový způsob nakládání s odpadem, může trvat i několik let. A proto se o programu bavíme již nyní. Zároveň by od července letošního roku měly jednotlivé kraje začít zveřejňovat návrhy nových krajských plánů odpadového hospodářství, ze kterých by mělo vyplývat, jaké způsoby nakládání s odpady bude v dlouhodobém horizontu ten který kraj podporovat.

Než vymýšlet něco nového, nebylo by jednodušší podívat se do ciziny, jak to dělají tam?

Určitě lze čerpat spoustu referencí k jednotlivým druhům technologií, jakým způsobem nejlépe fungují, stejně tak se poučit ze zahraničních zkušeností. Nicméně každá země má odlišnou infrastrukturu a nelze jednoduše kopírovat její způsob řešení nakládání s odpady. Každé řešení by mělo zapadat do lokálních podmínek a maximálně využít potenciálu daného regionu. Odpad je surovinou velmi bohatou na materiály a energie a jeho využití přináší zajímavé benefity.


Více o zpracování odpadů ZDE


Můžete uvést nějaký příklad?

Můžeme se podívat na příklad našich tří spaloven komunálních odpadů, které máme v Praze, Brně a v Liberci. Spalováním odpadů vzniká energie, elektřina a teplo, která je dále distribuovaná do domácností, čímž se uzavírá cyklus využití odpadů. Ovšem spalovny jsou velmi nákladná a ne plošně použitelná řešení. I v menším měřítku se může realizovat více opatření, která budou mít pro daný region přínos. Třeba bioplynové stanice, mechanicko-biologické úpravy odpadů, kompostárny. Nebo lze využít stávající energetické zdroje jejich modernizací či přestavbou pro zpracování odpadní suroviny. Těch příkladů by byla spousta.

Takže odpad nakonec nemusí být odpad?

TOP WASTE MANAGEMENT 3

Odpad může být dokonce poklad. V širším chápání smyslu tohoto slova lze odpad vidět jako cennou surovinu. Můžeme se na něj ale rovněž dívat z pohledu průmyslu - optimální prací s materiály ve výrobě lze najít další způsob zvyšování konkurenceschopnosti firem a při minimalizaci materiálového odpadu mohou společnosti snižovat své provozní náklady. Je určitě vhodné dívat se na výrobní proces jako na celek a snažit se optimalizovat každou jeho část (využití energií, materiálů, ale i logistiky a zaměstnanců). Ale to už zabíháme do jiné oblasti.

Jaké výhody má program TOP Waste Management?

Program zastřešují specializovaní bankovní poradci, kteří již několik let analyzují projekty v oblasti nakládání s odpady. Znalost tohoto odvětví je klíčová pro úspěšnou podporu našich klientů při přípravě a realizaci jejich investičních záměrů. Stáváme se pak rovnocenným partnerem s velmi cennými zkušenostmi, protože se dostáváme do kontaktu s rozličnými projekty a z jejich financování sbíráme tyto zkušenosti. Zároveň propojujeme různé možnosti podpory díky programům od Evropské investiční banky a Evropského investičního fondu, klientům můžeme rovněž pomoci s dotačním managementem díky dceřiné společnosti ERSTE Grantika Advisory.


Více o zpracování odpadů ZDE


Už jste zaznamenali nějaké poptávky po financování tohoto druhu podnikání?

TOP WASTE MANAGEMENT 1

Sama jsem se prvním projektem zabývala již před sedmi lety a od té doby se s nimi setkáváme pravidelně. Nicméně dosud bránil jejich rozvoji zavedený systém nakládání s odpady. Nyní očekáváme, že změnou legislativy by se mohl tento systém uvolnit a otevřít prostor pro rozvoj v této oblasti. To také vidíme na zvýšené aktivitě potenciálních investorů.

Jsou daná nějaká omezení pro firmy, které se budou o účast v programu hlásit?

Určitě ne, jsme připraveni projekty diskutovat jak s korporacemi, tak s municipalitami, program není v tomto směru nijak omezen.

Proč by se měli klienti obracet právě na Českou spořitelnu? Čím je její nabídka unikátní?

Každý projekt má svá rizika, ale pokud si investor zvolí silného bankovního partnera, kterým je Česká spořitelna, získá podporu při přípravě svého záměru díky dlouholetým znalostem budovaným v týmu specializovaných poradců. A také na míru šité financování, které mu umožní ve fázi provozu projektu dosahovat dostatečných zdrojů nejen pro splácení investice, ale rovněž pro jeho rozvoj. Inspirujeme se v zahraničí a na odborných setkáních, udržujeme důležité know-how na jednom místě. Tím zajišťujeme jednotný přístup k hodnocení jednotlivých projektů a rozhodování o jejich financování.

Jakou roli hrají ve financování dotace?

Investiční dotace jsou určitě velice přínosnou podporou pro všechny projekty, díky nim se totiž zkracuje doba návratnosti a umožňuje to investorům dále své projekty rozvíjet. Samozřejmě je s nimi spojena určitá administrativní zátěž, která se ale určitě vyplatí. S dotacemi lze pak za určitých podmínek počítat jako s vlastními zdroji vkládanými do projektu, čímž se opět schvalování financování zjednodušuje.

A s těmi pomůžete také? Jak?

Naše dceřiná společnost ERSTE Grantika Advisory již patnáct let pomáhá v oblasti poradenství a jednou z jeho částí je i dotační management. Je tak schopna pokrýt veškeré úkony týkající se procesu žádosti, vyplacení a následné administrace dotací. Tím se výrazně sníží administrativní zátěž pro klienty. A protože je příjemce dotace po dokončení realizace projektu povinen monitorovat provoz projektu, pohlídá naše společnost veškeré povinnosti spojené s čerpáním dotací. Stejně tak pomůžeme v případě nutnosti vypisování výběrového řízení, například na dodavatele projektu.

Musí být žadatel o úvěr v rámci TOP Waste Management stávajícím klientem České spořitelny?

Žadatelem může být kdokoli. Stávající klienti ale mají vždy výhodu v tom, že je již známe a máme vzájemnou zkušenost se spoluprací, a tím pádem je možnost financování o něco jednodušší.

Kde mohou firmy získat o programu více informací?

Mohou se obrátit na naše regionální korporátní centra, která jsou dostupná ve všech krajských městech. Stejně tak se mohou podívat na naše webové stránky Erste Corporate Banking, kde najdou bližší informace o programu a kontakty na nás.

TOP WASTE MANAGEMENT - schéma
reklama
reklama