Nizozemsko – země pro české firmy zaslíbená

| Vít Klíma

Nizozemsko patří mezi technologicky nejvyspělejší země s otevřenou ekonomikou, rozsáhlou průmyslovou výrobou, vysokou orientací na mezinárodní obchod a velmi silným finančním sektorem. Patří mezi deset nejbohatších evropských zemí. Oceňovaným faktem je dlouhodobá politická stabilita, přátelské přijetí cizinců a ochota pomoci jim. Odhaduje se, že zde žije nejméně 113 různých národů.

Amsterdam

Vysvětlení je jednoduché: od středověku se sem uchylovali lidé, kteří byli z politických či náboženských důvodů nuceni opustit svou rodnou zemi, včetně učitele národů - Jana Ámose Komenského. Národy zde žijí v pospolitosti a s obdivuhodnou tolerancí.

Nizozemci jsou obecně hodnoceni jako dobří obchodníci, kteří drží slovo a kladou důraz na etiku obchodního jednání. Administrativa se vás nesnaží "nachytat", převládá ochota pomoci. Není divu, že Nizozemsko požívá vysoké mezinárodní důvěry a prestiže, což je i důvodem, proč si jej vybralo mnoho českých firem jako své sídlo. Nezanedbatelnou roli hrají i možnosti daňových úlev v případě založení holdingu (HQ – Head Quarters) v Nizozemsku.

Daňové úlevy

Nizozemský daňový systém určený pro firmy umožňuje řadu daňových úlev pro zahraniční subjekty, které zde založí centrálu firmy formou holdingové společnosti. Získat informace o těchto pobídkách je složité a k jednání o nich s daňovými úřady doporučujeme zajistit si služby místního daňového poradce (tax lawyer).

Příklady nejdůležitějších daňových úlev a podmínek:

  • převod dividend do holdingové firmy v NL ze zahraniční pobočky bez zdanění (není vybírána srážková daň);

  • kompenzace ztrát zahraničních poboček (HQ může zahrnout jako odčitatelnou položku při výpočtu daně);

  • možnost započtení úroku z úvěru poskytnutého holdingem pobočce v zahraničí jako odčitatelnou položku;

  • není vybírána srážková daň (witholding tax) ze splácených úroků;

  • využívání široké škály bilaterálních smluv o dvojím zdanění s ostatními státy, které nabízí často lepší úroky z dividend, než je obvyklé;

  • ochota daňových inspektorů přiznat zvláštní daňová zvýhodnění finančním společnostem se sídlem v Nizozemsku.

V Nizozemsku jsou rozlišovány 3 kategorie zdanitelných příjmů, každá z nich s vlastní výší zdanění:

  • příjmy ze závislé výdělečné činnosti a příjmy z nemovitostí (pokud se jedná o nemovitost, ve které má příjemce trvalé bydliště), které jsou progresivně zdaňovány v rozmezí od 34,4 do 52 %

  • příjmy ze společností, ve kterých má příjemce více než 5% podíl. V tomto případě je daňová sazba 25 %

  • příjmy z cenných papírů, úroky z vkladů a příjmy z nemovitostí (jedná se o nemovitosti, ve kterých příjemce nemá trvalé bydliště včetně sekundárních nemovitostí), které jsou zdaňovány 30 %.

reklama
reklama