Centrální depozitář funguje. Evidence cenných papírů v České republice už je jednotná

| Mgr. Petr Novotný

Důvodů pro zřízení Centrálního depozitáře cenných papírů bylo několik. Bylo nutné zefektivnit fungování českého kapitálového trhu, standardizovat ho a uvést podmínky obchodování do souladu se stavem v dalších zemích Evropské unie. A tak po letech, kdy byly cenné papíry v České republice evidovány dvěma institucemi (SCP – Střediskem cenných papírů Praha a UNIVYC – vypořádacím centrem Burzy cenných papírů Praha), došlo ke sjednocení evidencí.

bcpp

V současné době již existuje pouze jedna evidence cenných papírů, kterou je Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (CDCP). Jde o dceřinou společnost Burzy cenných papírů Praha, a. s. Na kapitálovém trhu tato instituce není žádným nováčkem, neboť fungovala v různých podobách již od roku 1993. Tehdy byla založena jako Burzovní registr cenných papírů, s. r. o. V roce 1996 se transformovala na akciovou společnost pod novým názvem UNIVYC, a. s. Po několikaletém zdolávání administrativních překážek získala v roce 2009 UNIVYC, a. s., povolení k činnosti Centrálního depozitáře. Na základě udělené licence se pak změnila ve společnost Centrální depozitář cenných papírů, a. s.

V tomto okamžiku již nic nestálo v cestě dokončení celého rozsáhlého projektu sjednocení evidencí, a tak 7. 7. 2010 Centrální depozitář převzal evidenci cenných papírů do té doby vedenou Střediskem cenných papírů a zahájil činnost. Středisko cenných papírů v souladu s ustanoveními zákona o podnikání na kapitálovém trhu přestalo dne 2. 7. 2010 vykonávat svou činnost podle dosavadních právních předpisů.

Fungování a přínos CDCP

Centrální depozitář je provozovatelem systému pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, půjčuje cenné papíry, spravuje garanční prostředky a provádí úschovu a správu investičních nástrojů. Kromě výše uvedených činností od roku 2007 též vypořádává obchody s elektrickou energií uzavřené na Power Exchange Central Europe, a. s. (PXE). Centrální depozitář zároveň vede centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných v České republice a zajišťuje přidělování identifikačního označení (ISIN) investičním nástrojům.

Na rozdíl od Střediska cenných papírů Centrální depozitář pracuje na účastnickém principu. V praxi to znamená, že své služby spojené s vedením evidence cenných papírů a vypořádáním obchodů poskytuje prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře. Podle § 109 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jsou účastníky CDCP zejména banky, obchodníci s CP, investiční společnosti, organizátoři regulovaného trhu, zahraniční centrální depozitáře, ČNB a stát jednající prostřednictvím Ministerstva financí ČR.

Majitelé cenných papírů a jejich účty. Vzhledem k účastnickému principu se zásadním způsobem změnila forma přístupu jednotlivých majitelů cenných papírů k jejich účtům. Majetkové účty lze nyní obsluhovat pouze prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře. Do Centrálního depozitáře již není nutné chodit nebo se dotazovat, jak bylo dříve běžné na přepážkách v SCP. Účastníci Centrálního depozitáře zajišťují veškeré služby pro majitele účtů, a samotní vlastníci cenných papírů tak s Centrálním depozitářem přímo do styku vůbec nepřijdou.

Výhodou je rozšíření míst, kde mohou majitelé účtů se svým účtem s cennými papíry nakládat. To pro ně však znamená, že pokud budou chtít takto v budoucnu postupovat, musejí uzavřít smlouvu s některým z účastníků Centrálního depozitáře. Seznam účastníků a jejich obslužných míst a rozsah poskytovaných služeb postupně zveřejňují samotní účastníci a je vyvěšen na stránkách Centrálního depozitáře.

Vícestupňová evidence cenných papírů. Tento nový významný prvek Centrálního depozitáře spočívá v tom, že cenné papíry jsou vedeny na účtech vlastníků cenných papírů nebo na účtech zákazníků, kde ovšem takto vedené cenné papíry nejsou majetkem příslušného účastníka. Účet vlastníka je tak přímo účtem osoby, která má cenné papíry ve svém vlastnictví, zatímco účet zákazníka je účet pouze spravovaný účastníkem. Evidence vedená účastníkem je pak evidencí navazující na centrální evidenci (vedenou Centrálním depozitářem).

Změny ve vztahu k emitentům cenných papírů. Každý emitent cenných papírů musel nově uzavřít smlouvu o vedení evidence s Centrálním depozitářem, a to v měsíční lhůtě od zahájení činnosti CDCP. Se smluvním vztahem mezi CDCP a emitenty souvisí i přidělování ISIN. ISIN přiděluje Centrální depozitář každé emisi investičních nástrojů, kterou převzal do své evidence a které ISIN ještě nebylo přiděleno. Má-li vydaná emise ISIN již přiděleno, Centrální depozitář jí ISIN již nepřidělí.

  • 1
  • 2
reklama
reklama