Nizozemsko – země pro české firmy zaslíbená
|

Nizozemsko – země pro české firmy zaslíbená

Nizozemsko patří mezi technologicky nejvyspělejší země s otevřenou ekonomikou, rozsáhlou průmyslovou výrobou, vysokou orientací na mezinárodní obchod a velmi silným finančním sektorem. Patří mezi deset nejbohatších evropských zemí. Oceňovaným faktem je dlouhodobá politická stabilita, přátelské přijetí cizinců a ochota pomoci jim. Odhaduje se, že zde žije nejméně 113 různých národů.

Nizozemsko
Amsterdam

Vysvětlení je jednoduché: od středověku se sem uchylovali lidé, kteří byli z politických či náboženských důvodů nuceni opustit svou rodnou zemi, včetně učitele národů - Jana Ámose Komenského. Národy zde žijí v pospolitosti a s obdivuhodnou tolerancí.

Nizozemci jsou obecně hodnoceni jako dobří obchodníci, kteří drží slovo a kladou důraz na etiku obchodního jednání. Administrativa se vás nesnaží "nachytat", převládá ochota pomoci. Není divu, že Nizozemsko požívá vysoké mezinárodní důvěry a prestiže, což je i důvodem, proč si jej vybralo mnoho českých firem jako své sídlo. Nezanedbatelnou roli hrají i možnosti daňových úlev v případě založení holdingu (HQ – Head Quarters) v Nizozemsku.

Daňové úlevy

Nizozemský daňový systém určený pro firmy umožňuje řadu daňových úlev pro zahraniční subjekty, které zde založí centrálu firmy formou holdingové společnosti. Získat informace o těchto pobídkách je složité a k jednání o nich s daňovými úřady doporučujeme zajistit si služby místního daňového poradce (tax lawyer).

Příklady nejdůležitějších daňových úlev a podmínek:

 • převod dividend do holdingové firmy v NL ze zahraniční pobočky bez zdanění (není vybírána srážková daň);

 • kompenzace ztrát zahraničních poboček (HQ může zahrnout jako odčitatelnou položku při výpočtu daně);

 • možnost započtení úroku z úvěru poskytnutého holdingem pobočce v zahraničí jako odčitatelnou položku;

 • není vybírána srážková daň (witholding tax) ze splácených úroků;

 • využívání široké škály bilaterálních smluv o dvojím zdanění s ostatními státy, které nabízí často lepší úroky z dividend, než je obvyklé;

 • ochota daňových inspektorů přiznat zvláštní daňová zvýhodnění finančním společnostem se sídlem v Nizozemsku.

V Nizozemsku jsou rozlišovány 3 kategorie zdanitelných příjmů, každá z nich s vlastní výší zdanění:

 • příjmy ze závislé výdělečné činnosti a příjmy z nemovitostí (pokud se jedná o nemovitost, ve které má příjemce trvalé bydliště), které jsou progresivně zdaňovány v rozmezí od 34,4 do 52 %

 • příjmy ze společností, ve kterých má příjemce více než 5% podíl. V tomto případě je daňová sazba 25 %

 • příjmy z cenných papírů, úroky z vkladů a příjmy z nemovitostí (jedná se o nemovitosti, ve kterých příjemce nemá trvalé bydliště včetně sekundárních nemovitostí), které jsou zdaňovány 30 %.

  Podmínky pro podnikání českých subjektů v Nizozemsku

Od 1. června 2006 Nizozemsko zavedlo částečnou sektorovou liberalizaci svého pracovního trhu pro občany osmi nových členských zemí EU včetně ČR. V praxi to znamená, že ve vybraných sektorech je uplatňována zjednodušená procedura pro vydávání pracovních povolení, odpadá zejména tzv. komunitární test (kdy se nejprve zkoumá, zda na dané pracovní místo neexistuje vhodný domácí kandidát). Opatření se týká následujících pěti sektorů: zemědělství, masný průmysl a zpracování ryb, vnitrozemskou lodní dopravu, vědecký výzkum a část kovoprůmyslu.

V případě, že česká právnická nebo fyzická osoba založí v NL svou firmu či jinou formu podnikatelské činnosti, kromě zakladatele budou další čeští zaměstnanci muset mít pracovní povolení vydávané CWI (Centrum pro práci a mzdu – www.cwinet.nl). Nizozemsko v souvislosti se vstupem 10 nových členských států do EU uplatnilo pro 8 z nich přechodné období na volný pohyb pracovní síly, tzn. český občan (zaměstnanec) musí mít pracovní povolení, o které žádá zaměstnavatel na CWI.

Než začnete v Nizozemsku podnikat

Český občan zvažující zahájení podnikání na území Nizozemska musí splnit následující požadavky:

1) zaregistrovat se v příslušné regionální Hospodářské komoře do obchodního rejstříku;

2) registrovat svůj pobyt na příslušném místním úřadě (radnici). K tomu je vyžadován platný cestovní pas nebo občanský průkaz, rodný list s apostilou a nizozemským překladem, doklad o ubytování a doklad o zdravotním pojištění. Vyšší formou registrace je pobytové povolení. V tomto případě je nutno doložit další náležitosti, např. účel pobytu a dostatek finančních prostředků;

3) přihlásit se k následujícím druhům pojištění: povinné odpovědnostní ručení z titulu profese, povinné odpovědnostní ručení osobní a zdravotní pojištění;

4) zaregistrovat se na daňovém úřadě v místě bydliště/podnikání, kde bude přiděleno tzv. SOFI nummer;

5) zaregistrovat se na daňovém úřadě k placení daně z přidané hodnoty.

V Nizozemsku se podává každý měsíc, případně každé čtvrtletí, daňové přiznání. Výroční zpráva musí být potvrzena auditorem.

Shell - ilustrační foto

Nizozemsko vytváří pro vstup zahraničního kapitálu příznivé podmínky, a proto se stalo sídlem významných nadnárodních společností (Unilever, Shell, DSM, AKZO). Nizozemská vláda aktivně podporuje příliv přímých zahraničních investic do země.

Českým investorům, kteří mají v úmyslu zaměstnávat nizozemské pracovníky, doporučujeme prostudovat pracovní zákonodárství, které zajišťuje vysokou právní ochranu zaměstnanců. Stejně tak je nutno věnovat velkou pozornost formulaci a podmínkám pracovních kontraktů (začínající firmy v teritoriu by vše měly konzultovat s právníkem znalým místních zákonů). Je třeba si uvědomit následující úskalí:

 • propuštěným pracovníkům zaměstnavatel většinou vyplácí odstupné ve výši cca tolika průměrných měsíčních platů, kolik pracovník odpracoval let u firmy;

 • pracovníka nelze přemístit na nižší a méně placenou funkci bez souhlasu pracovního soudu;

 • v případě problémů, kdy zaměstnanci tuší, že firma může jít do likvidace, zaměstnanci mohou požádat o soudní obstavení majetku firmy, který bude použit na sociální program (odstupné).

  Nemovitosti v Nizozemsku – jak na to?

Pro cizince neplatí žádné restrikce. Nemovitost můžete koupit jako soukromá i právnická osoba. Ke koupi nemovitosti stačí platný pas. Jedná-li se o manželský pár, doporučujeme nechat si přeložit a vzít s sebou oddací list. Výnos z následujícího prodeje nebo pronájmu po zdanění můžete bez problémů převést do ČR.

Scheveningen

Pro Čechy není Nizozemsko typickou rekreační destinací. Moře je studené, koupat se v něm, kromě rychlého svlažení v parných letních dnech, příliš nedá. Nicméně v létě jsou písčité pláže západního pobřeží zahlceny davy turistů. Známá jsou především přímořská centra – lázeňské městečko Scheveningen, Kijkduin nebo Wassenaar.

Naopak řada Holanďanů si koupila nebo pronajala rekreační nemovitost právě v Čechách (jižní Čechy, Špindlerův Mlýn, Harrachov).

V Nizozemsku proto budou investovat převážně čeští podnikatelé. Z hlediska lokalit výhodných pro podnikání se bude jednat zejména o Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Maastricht a Utrecht.

Orientační ceny nemovitostí

typ nemovitosti cena
nájem jednopokojového městského bytu plně vybaveného nábytkem od 350 eur/měsíc (menší města), Amsterdam od 700 eur/měsíc
Nájem čtyřpokojového městského bytu plně vybaveného nábytkem od 800 eur/měsíc (menší města), Amsterdam od 2 000 eur/měsíc
kancelářská plocha od 20 eur/m2/měsíc
Prodejní cena třípokojového bytu od 150 000 eur
Rodinný dům v menším městě od 300 000 eur
Rodinný dům ve větším městě od 450 000 eur
Menší hotel o 15 lůžkách v Amsterdamu 3 000 000 eur

Kupní proces

Poté, co si nemovitost prohlédnete, domluvíte si podmínky koupě s jejím majitelem a dostanete od něj podklady k nemovitosti, zamíříte k notáři. Notář z titulu své funkce podklady ověří a zjistí, zda na nemovitosti neváznou dluhy, pohledávky a věcné břemeno vůči třetím osobám. Pokud jsou doklady v pořádku, přistoupí k vypracování rezervační či kupní smlouvy. Rezervační smlouva (obdoba naší smlouvy o budoucí smlouvě) se zpracovává tehdy, budete-li využívat ke koupi hypotéku.

Amsterdam

Na vyřízení hypotéky potřebujete nejméně měsíc. Hypotéční banky půjčují bonitním klientům až do 80 % z kupní ceny nemovitosti. V případě kupce z ČR, kterého banky neznají a nemá v Holandsku příjem, počítejte s půjčkou v řádu maximálně poloviny kupní ceny.

V případě rezervační smlouvy skládáte zálohu zhruba 10 % z kupní ceny. Platíte-li v hotovosti, notář přistoupí ihned k vytvoření kupní smlouvy. Majitelem nemovitosti se stáváte podpisem kupní smlouvy a klíče dostáváme v momentě, kdy zaplatíte kupní cenu a daně a poplatky spjaté s koupí nemovitosti. Kupní procedura trvá přibližně 2 až 3 měsíce.

Daně a poplatky spjaté s koupí a provozem nemovitosti

Daň z převodu nemovitosti (Real estate transfer tax - RETT) činí 6 % z kupní ceny nemovitosti. Roční daň z nemovitosti placená místnímu finančnímu úřadu činí 0,1 až 0,3 % z kupní ceny nemovitosti. Poplatky notáři činí okolo 1,5 % z kupní ceny plus 19 % DPH. Provize realitní kanceláře se ohybuje okolo 2,5 % z kupní ceny nemovitosti. Ostatní náklady (zápis do katastru, kolky) se vejdou do 1 % z kupní ceny. Celkově se daně a poplatky pohybují okolo 10 % z kupní ceny nemovitosti.