Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí 120 miliard korun
|

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nabízí 120 miliard korun

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je jedním z nových operačních programů, který si polepšil v penězích. V období 2014 až 2020 mu byla zvýšena alokace o 32 miliard korun. Peníze půjdou do výzkumu, vývoje a inovací, malého a středního podnikání, informačních a komunikačních technologií a efektivního hospodaření s energiemi.

Česká ekonomika Česká republika Evropská unie Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jenž navazuje na Operační program Podnikání a inovace, je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. To zahrnuje schopnost českých firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst.

"Tento program je nejdůležitějším nástrojem podpory zvyšování konkurenceschopnosti českých firem, respektive firem působících v České republice mimo hlavní město Praha," říká mluvčí Ministerstva obchodu a průmyslu Lenka Bernklauová. Ministerstvo je řídicím orgánem programu.

Oblast Prahy je z podpory vyloučena z důvodu vysoké průměrné hodnoty hrubého domácího produktu na obyvatele, která převyšuje 75 % průměru zemí Evropské unie.

"Úspěšnost z programu podpořených projektů lze dokumentovat na statistikách prokazujících stále vysokou absorpční schopnost našich podnikatelů o dotace žádat, ale také na konkrétních příbězích podnikatelů, jimž tato forma podpory pomohla k daleko rychlejší realizace jejich plánů, než kdyby se museli spoléhat pouze na vlastní finanční zdroje či úvěry komerčních bank," vysvětluje Bernklauová.

Nejúspěšnějšími příjemci podpory jsou podle ní ti, kteří mají jasnou představu o svém podnikání. A dotace jim poslouží k rozvoji již zavedeného byznysu. Dotaci mohou získat i začínající podnikatelé a startupy. Změnou oproti předcházejícím letům je snaha více využít i finančních nástrojů, včetně rizikového kapitálu při realizaci dotací podpořených projektů. Avšak stále platí, že čerpání evropských fondů přináší i povinnost provádět výběrová řízení na předměty dodávek, byť v tomto případě ty nepodléhají zákonu o veřejných zakázkách, dodržovat zvláštní předpisy o odděleném účtování výdajů a občas i strpět kontroly i audity českých a někdy evropských subjektů.

Žadatelé a projekty

OP PIK je určen především malým a středním firmám. Pro podnikatele, kteří nenaplňují evropskou definici malého a střední podniku, to platí například pro velké firmy, je počítáno s maximálně 20% finančním podílem na celkové dotaci určené k přerozdělení v každém relevantním typu podpory. Okrajově může být příjemcem dotace z tohoto operačního programu i jiný než podnikatelský subjekt. Například veřejné výzkumné organizace, vysoké školy a ostatní instituce terciární sféry, sdružení typu klastry, municipality.

"Dotaci nemohou avšak získat podniky v nesnázích či firmy podnikající v oblasti cestovního ruchu, včetně provozovatelů sportovních zařízení, hotelových a jiných ubytovacích kapacit, jako jsou třeba lázně," tvrdí Bernklauová.

Nejčastějšími jsou projekty zaměřené na zavedení inovativních produktů ve výrobě, na technologické dovybavení malých a středních firem nebo třeba na přebudování nevyužitých nemovitostí na podnikatelské účely. Na tyto projekty již bylo v rámci předchozího programu proplaceno více než 42 miliardy korun.

"Významná je ale i oblast energetiky, spolupráce firem s výzkumnými a vývojovými institucemi a vysokými školami a oblast rozvoje informačních a komunikačních technologií, odborného poradenství začínajícím firmám," uvádí Bernklauová.

Snadné a komplikované

Nejsnazšími projekty v tomto operačním programu jsou jednoduché investiční projekty do výrobních zařízení nebo do oblasti poradenství pro oblast podnikání, které v sobě neobsahují stavební práce a tím i navazující komplikovaná stavební řízení. Tyto projekty mají avšak společný i relativně nízkou výši dotace. Jako příklad lze uvést marketingové projekty pro podnikatele a malé a střední firmy, kdy ti získávají dotaci na úhradu nákladů spojených s účastí na zahraničních veletrzích a výstavách s cílem prosadit se svými výrobky na jiném než českém trhu. Tyto projekty například mají pouze jednokolový příjem žádostí.

Nejkomplikovanějšími projekty jsou naopak projekty dotváření infrastruktury pro aplikovaný výzkum a vývoj, projekty z oblasti podpor obnovitelných zdrojů energie a zavádění prvků nízkouhlíkových technologií, u nichž jsou například sledovány i specifické požadavky Evropské komise, jako jsou například environmentální aspekty.

"Složitějšími projekty pro žadatele budou zřejmě všechny ty, které se výrazněji odchylují od stávajících relativně známých programů podpory z Operačního programu Podnikaní a inovace," říká mluvčí ministerstva.

Nastavení programu

V letech 2015 až 2023 se OP PIK bude zaměřovat zejména na podporu rozvoj výzkumu a vývoje, podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, dále na energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Důraz bude kladen i na přenos technologií a spolupráci odvětví výzkumu a vývoje a inovačních firem. V nastavení aktuálního programu je také zřetelný posun od budování inovační infrastruktury k jejímu rozvoji a efektivnímu využívání. Posílena byla i role finančních nástrojů a důraz bude kladen i na využití výsledků aplikovaného průmyslového výzkumu a vývoje.

Jednání z Evropskou komisí

Problematická zůstává v programu podpora velkým podnikům. Evropská komise nechtěla připustit možnost, aby ty vůbec mohly získat dotaci. Nakonec však svůj názor změnila, a tak pro velké podniky je z celkové alokace programu vyčleněno po 20 procentech v každé relevantní oblasti podpory.

"Evropská komise ale neumožnila podporu oblasti cestovního ruchu a diskuse se vedla i o podpoře podnikajících fyzických osob, kde byl postoj Komise zcela negativní s odkazem na nařízení, které neumožňuje z některých evropských fondů podporu fyzickým osobám," vysvětluje Bernklauová.

Osoby samostatně výdělečné činné o možnost získat dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost avšak nakonec nepřišly poté, kdy byl zástupcům Komise osvětlen rozdíl mezi fyzickou osobou a podnikající fyzickou osobou. V mnoha evropských zemích tento stav neexistuje, protože podnikatelé bývají výhradně právnickou osobou.

Banner edotace.cz

Aktuální výzvy

OP PIK byl vůbec prvním novým operačním programem, který již na konci května tohoto roku oficiálně vyhlásil první výzvy vztahující se k deseti oblastem podpory. Poté následovala další výzva na projekty zaměřené na aplikovaný výzkum a připraveny jsou další výzvy. Uzávěrka příjmu žádostí je však posunována u všech již vyhlášených výzev z důvodu technických problémů s novým Monitorovacím systémem 2014+. S opakujícími se výzvami na jednotlivé typy podpory se počítá i v příštím roce a v letech následujících.

"Plány výzev budou každoročně upřesňovány a schvalovány i s ohledem na vývoj čerpání finančních prostředků z programu. Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídicí orgán programu musí hledět také na to, aby nepřišel o část prostředků z důvodu uplatnění takzvaného automatického zrušení závazku, známého jako pravidlo n+3," říká Bernklauová, čímž neříká nic jiného než to, že Ministerstvo průmyslu a obchodu se chce vyvarovat situace, kdy by muselo kvůli nedostatečně rychlému čerpání dotací ze strany podnikatelů, malých a středních firem a dalších typů žadatelů, vracet část finančních prostředků z programu do Bruselu.

Limity OP PIK

S ohledem na různorodost jednotlivých typů dotací v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsou stanoveny i určité limity u každého ze specifických cílů, ať už z pohledu maximální míry veřejné podpory (ve vztahu k tzv. generální blokové výjimce stanovené evropským nařízením), nebo ve smyslu limitu celkové absolutní výše dotace na jeden projekt. Proto je důležité se na každou výzvu řádně podívat a propočítat si její výhodnost pro zamýšlený projekt. Možní příjemci dotace jsou všude uvedeni ve čtvrté části výzev, informace o způsobilých výdajích v páté části výzev. Struktura výběrových kritérií se v zásadě dělí na binární tj. vylučovací kritéria, kritéria připravenosti žadatele k realizaci projektu, potřebnosti a relevance projektu, přínosů projektu a specifická kritéria pro danou výzvu.

OP PI předchůdce OP PIK

Jakkoli budou přesná čísla o fungování předchůdce OP PIK známa až na konci tohoto roku, již nyní lze uvést, že v rámci Operačního programu Podnikání a inovace bylo k 31. červenci evidováno celkem 11 726 platných rozhodnutí o poskytnutí dotace s částkou převyšující 94 miliardy korun. Částečně bylo proplaceno již 10 656 projektů v celkové sumě přes 77 miliard korun. K tomu je třeba přičíst i několik tisíc souvisejících finančních úlev prostřednictvím zvýhodněných avšak návratných úvěrů a jiných finančních nástrojů poskytovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou přes programy podpory Start, Progres a Záruka. Nejvíce dotací přitom směřovalo na projekty rozvoje, inovace malých a středních firem, na přeměnu podnikatelských nemovitostí a významnou sumu peněz získaly i projekty na podporu informačních a komunikačních technologií, ekoenergií či vybudování vlastních firemních výzkumných a vývojových kapacit.

Informace o programu

Ministerstvo průmyslu a obchodu se spolu s implementační agenturou CzechInvest snaží dle vyjádření své mluvčí poskytovat všechny potřebné informace co nejpodrobněji a nejrůznějšími formami. Veškeré informace k operačnímu programu, programům podpory i k jednotlivým výzvám jsou zveřejněny na webových stránkách MPO (v sekci "Podpora podnikání" v části "OP PIK"), i na stránkách agentury CzechInvest, která má – stejně jako v předchozím programovém období – funkční zelenou linku, na které žadatelé mohou získat odpovědí na své dotazy, pokud se třeba přímo neobrátí na regionální kanceláře CzechInvestu. Základem pro získání dotace je se dobře seznámit s podmínkami Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a zněním jeho výzev, protože implementace mnohých typů podpory je oproti předchozímu programovému období a kvalitativním posunům v jednotlivých typech intervencí přece jen složitější, třeba i s ohledem na různorodé podmínky veřejné podpory podle evropských pravidel, kdy se v letech 2007 až 2015 používaly v principu jen regionální bloková výjimka a režim "de minimis".

Prioritní osy a specifické cíle OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Specifický cíl

 • 1.1 Zvýšení inovační výkonnosti podniků - Inovace, Potenciál, Aplikace
 • 1.2 Zvýšení intenzity a účinnosti spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích - Inovační vouchery, KTP – Partnerství znalostního transferu, Služby infrastruktury, Spolupráce

Prioritní osa 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem

Specifický cíl

 • 2.1 Zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvojových malých a středních firem - Technologie, Poradenství
 • 2.2 Zvýšení internacionalizaci malých a středních podniků - Marketing
 • 2.3 Zvýšení využitelnosti infrastruktury pro podnikání - Nemovitosti
 • 2.4 Zvýšení kapacity pro odborné vzdělávání v malých a středních podnicích - Školicí střediska

Prioritní osa 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

Specifický cíl

 • 3.1 Zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR - Obnovitelné zdroje energie
 • 3.2 Zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru - Úspory energie
 • 3.3 Zvýšení aplikace prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách - Distribuční sítě (Smart Grids)
 • 3.4 Uplatňovat inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin - Nízkouhlíkové technologie
 • 3.5 Zvýšení účinnosti soustav zásobování teplem - Úspory energie v SZT
 • 3.6 Posílení energetické bezpečnosti přenosové soustavy - Přenosová síť (Smart Grids II)

Prioritní osa 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

Specifický cíl

 • 4.1 Zvýšení pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu - Vysokorychlostní internet
 • 4.2 Zvýšení využití potenciálu ICT sektoru pro konkurenceschopnost ekonomiky - ICT a sdílené služby

Rozdělení 120 miliard ve čtyřech prioritních osách OP PIK

Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

31,23 %

Prioritní osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

20,60 %

Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

28,10 %

Prioritní osa 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

17,17 %

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

2,90 %

OP PIK stejně jako všechny ostatní operační programy pracuje s prioritními osami, které se dále dělí na specifické cíle, které určují konkrétní typy projektů, jež mají šanci získat podporu. Tyto typy projektů Ministerstvo obchodu a průmyslu definuje jako programy. Těch je v rámci čtyř prioritních os 14. Toto vnitřní dělení však není povinné ve vztahu k Evropské komisi, tj. i případné vnitřní budoucí realokace uvnitř prioritních os nepodléhají povinnému souhlasu Komise, zatímco případná realokace prostředků mezi prioritními osami by musela být předmětem schvalování jak Monitorovacího výboru OP PIK tak následně i Evropské komise.

Banner edotace.cz

Ropa klesla na 17letá minima
před 23 minutami

Ropa klesla na 17letá minima

Cena ropy v pondělí ráno klesla na nejnižší hodnotu od roku 2002, protože Saúdská Arábie a Rusko nejsou ochotné se...
Ropa Ropa Brent Ropa WTI
Pondělí na trzích (30. března): Evropské akcie den zahájily poklesem
Pondělí na trzích (30. března): Evropské akcie den zahájily poklesem
před 40 minutami

Pondělí na trzích (30. března): Evropské akcie den zahájily poklesem

Evropské akciové indexy v úvodu pondělní seance klesaly. Investoři reagují mimo jiné na výzvu Evropské centrální...
Světové akcie Asijské akcie Akcie ČR
MONETA reviduje střednědobý výhled, očekává nižší provozní výnosy
MONETA reviduje střednědobý výhled, očekává nižší provozní výnosy
před hodinou

MONETA reviduje střednědobý výhled, očekává nižší provozní výnosy

MONETA Money Bank se rozhodla revidovat střednědobý výhled, který byl zveřejněn 6. února, z důvodu nových...
MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) Banky Finanční sektor
Toyota kvůli pandemii zastaví výrobu ve všech evropských závodech
před hodinou

Toyota kvůli pandemii zastaví výrobu ve všech evropských závodech

Japonská automobilka Toyota dočasně zastaví kvůli pandemii nemoci COVID-19 všechny závody v Evropě. V ruském závodě...
Auta Koronavirus
Burza v Šanghaji je přes virus jedničkou v primárních nabídkách akcií
08:36

Burza v Šanghaji je přes virus jedničkou v primárních nabídkách akcií

Akciová burza v Šanghaji se v prvním čtvrtletí poprvé za téměř tři roky ocitla v čele žebříčku burz s největším...
Čína Světové akcie Primární úpis akcií (IPO)
Co musíte ráno vědět (30. března)
Co musíte ráno vědět (30. března)
00:00

Co musíte ráno vědět (30. března)

Jak světové trhy zakončily uplynulý týden, jaké novinky o víkendu zazněly v českých luzích a hájích na téma podpory...
Musíte vědět
Realitní firmy: Zrušení daně z nabytí nemovitosti by bylo správné
včera v 20:08

Realitní firmy: Zrušení daně z nabytí nemovitosti by bylo správné

Zrušení daně z nabytí nemovitosti, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová, by byl správný krok, který by...
Nemovitosti Realitní trh Daně
Odložení splátek úvěrů podle odborníků může pomoci
včera v 17:56

Odložení splátek úvěrů podle odborníků může pomoci

Odložení splátek úvěrů na půl roku, které navrhuje ministerstvo financí, pomůže firmám posunout problém s dostatkem...
Půjčky Banky Koronavirus
Banky: Několikaměsíční odložení splátek klientům již nabízíme
včera v 16:45

Banky: Několikaměsíční odložení splátek klientům již nabízíme

Banky několikaměsíční odložení splátek hypoték a úvěrů kvůli koronaviru již umožňují. Tímto vyjádřením reagovaly na...
Koronavirus Úvěry Hypotéky
V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
včera v 16:00

V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled

Další týden plný extrémních tržních výkyvů, podpora ekonomiky ze strany vlád i centrálních bank, kondice jednotlivých...
Světové akcie Americké akcie Akcie ČR
DPA: Německá ekonomika by podle analytiků mohla klesnout o 5 procent
včera v 13:39

DPA: Německá ekonomika by podle analytiků mohla klesnout o 5 procent

Německá ekonomika by podle analytiků mohla v letošním roce kvůli koronaviru klesnout zhruba o pět procent, tedy...
Německo Výhled na rok 2020 Koronavirus
Opozice souhlasí s odložením splátek hypoték a úvěrů
včera v 13:35

Opozice souhlasí s odložením splátek hypoték a úvěrů

Opozice souhlasí s návrhem ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na odložení splátek hypoték a úvěrů. Její...
Česká republika Česká ekonomika Hypotéky
Politico: Důsledky škrtů oslabily španělské zdravotnictví
včera v 12:40

Politico: Důsledky škrtů oslabily španělské zdravotnictví

Ohromující nárůst počtu obětí, které si ve Španělsku vyžádala pandemie způsobená koronavirem, zaměřil pozornost na...
Španělsko Zdravotnictví a zdravotní péče Evropská ekonomika
Ministerstvo financí navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitosti, chce…
včera v 12:35

Ministerstvo financí navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitosti, chce rozhýbat trh

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti,...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
Havlíček: Do 30. června by mohlo v ekonomice chybět až 700 miliard Kč
včera v 12:20

Havlíček: Do 30. června by mohlo v ekonomice chybět až 700 miliard Kč

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by mohly do 30. června v ekonomice chybět zdroje za 600 až...
Česká republika Česká ekonomika Ekonomické a politické hrozby
Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i…
včera v 12:10

Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i dalších úvěrů

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o posun…
včera v 11:42

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o posun termínu na odpověď o střetu zájmů premiéra Babiše

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu...
Česká republika Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy Politika
Slovensko dá miliardu eur měsíčně na pomoc firmám i zaměstnancům
včera v 10:42

Slovensko dá miliardu eur měsíčně na pomoc firmám i zaměstnancům

Slovenská vláda v souvislosti s koronavirovou nákazou oznámila balík přímé finanční pomoci zaměstnancům, firmám a...
Slovensko Podpora ekonomiky Koronavirus
Průzkum: Dvě třetiny firem by ocenily, kdyby ČNB posílila korunu
včera v 10:05

Průzkum: Dvě třetiny firem by ocenily, kdyby ČNB posílila korunu

Dvě třetiny českých firem by ocenily, pokud by Česká národní banka zasáhla formou intervencí a podpořila oslabující...
Byznys a podnikání Česká koruna EUR/CZK
The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu
The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu
28. 3. 2020 21:48

The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu

Vladimir Putin se nepochybně cítí samolibě. Ruská ekonomika by měla být v krizi, ale není. COVID-19 nyní vyvolává...
Rusko Ekonomické a politické hrozby Koronavirus