Operační program Doprava nabízí 149 miliard korun
|

Operační program Doprava nabízí 149 miliard korun

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OPD) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v ČR včetně postupného vyrovnávání kvality její dopravní sítě se „starými“ unijními zeměmi. Nově budou moci z programu žádat o peníze obce a města. Kvalitní dopravní infrastruktura je klíčovým předpokladem prosperujících regionů ČR.

Česká ekonomika Česká republika Infrastruktura Evropská unie Doprava Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Operační program Doprava má mezi všemi operačními programy výjimečné postavení. Disponuje největší alokací finančních prostředků a absolutně nejmenším počtem typu jejich příjemců. Podpora z programu je takřka výhradně cílena na vlastníky a správce dopravní infrastruktury.

"Z hlediska největšího objemu finančních prostředků z programu budou dvěma hlavními příjemci Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty," vysvětluje mluvčí Ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Dalšími významnými příjemci z Operačního programu Doprava pak nově budou obce a města - vlastníci infrastruktury pro městskou kolejovou dopravu - a také železniční dopravci.

"Obecně platí, že většina alokace programu je určena pro žadatele z veřejného sektoru a pouze menší část pak pro privátní sektor. Podrobné vymezení příjemců pro jednotlivé specifické cíle programu je uvedeno v programovém dokumentu Operačního programu Doprava," upřesňuje Neusar.

Už nyní je tedy jasné, které hlavní projekty budou z programu podpořeny. Zástupci Ministerstva dopravy uvedli, že chtějí evropské prostředky využít především na páteřní dálniční síť, tedy R35 spojující Hradec Králové a Olomouc, Pražský okruh, spojení s Rakouskem přes D3 a s Polskem přes D11. Důležité budou i projekty na železnici, například modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice, která by měla zrychlit spojení na Mnichov či dráha na pražské letiště.

"Z programu bude nově financována také obnovu vozového parku na železnici a v městské dopravě, to se vztahuje na tramvaje, metro a trolejbusy.

Podle Neusara jsou hlavními prioritami programu velké infrastrukturní projekty v oblasti silniční a železniční dopravy. Z programu však bude podporován i rozvoj dopravní telematiky a inteligentních dopravních systémů.

Cílem programu je dále podpora multimodální nákladní dopravy, zejména pak rozvoj překladišť kombinované dopravy.

"Více než doposud bude mít v programu místo městská hromadná doprava v elektrické trakci, to je metro, tramvajové systémy, trolejbusové systémy. Mezi tyto projekty patří například výstavba linky D pražského metra či tramvajové napojení univerzitního kampusu v Brně," říká Neusar.

Prioritní osy OPD

Alokace OPD v programovém období 2014-2020 (reálně 2015 až 2023) je rozdělena i v rámci jednotlivých prioritních os dle specifických cílů korespondujících s investičními prioritami. Nejvíce podporovanými specifickými díly bude v rámci Prioritní osy 1 - zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy a v rámci Prioritní osy 2 - zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě transevropskou dopravní síť, včetně rozvoje inteligentních dopravních systémů.

Za nejnáročnější projekty lze považovat tzv. velké projekty, jejichž celkové způsobilé náklady překračují 75 milionů EUR a jejichž schvalování provádí nad rámec národního schválení Řídícím orgánem také Evropská komise.

"Za nejsnazší nelze přímo označit žádnou konkrétní skupinu či typ projektů. Obecně by nejméně náročné měly být projekty s nejmenšími celkovými náklady, nicméně i tyto projekty mají obvykle svá určitá specifika, která znemožňují nazvat jejich administraci jako snadnou," tvrdí Neusar.

Jednání s EK

Podle Ministerstva dopravy nepanovaly při nastavování nového Operačního programu Doprava zásadní názorové rozdíly mezi českou stranou a Evropskou komisí. Přesto bylo potřeba ujasnit si základní otázku, do jakého druhu dopravy poslat co nejvíce peněz z programu.

"Šlo zejména o míru důrazu na podporu silniční dopravy v porovnání s dopravou železniční, kdy Evropská komise dlouhodobě zdůrazňuje význam železnice. Na druhou stranu Evropská komise nemohla neakceptovat skutečnost, že v ČR stále není dokončena páteřní síť dálnic propojující jednotlivá centra osídlení a napojující ČR na dálniční síť sousedních států a proto se v této otázce podařilo najít shodu poměrně snadno," vysvětluje Neusar, podle kterého se kompromis hůře hledal v otázce podpory infrastruktury vnitrozemských vodních cest, kdy jsou názory Evropské komise a ČR dlouhodobě rozdílné.

Problematickým bodem tak i nadále zůstává příprava klíčového projektu zajištění splavnosti Labe v úseku Ústí nad Labem, tedy státní hranice České a Německé republiky.

Podle Neusara výsledný kompromis počítá s tím, že do poloviny roku 2016 bude možné z OPD financovat pouze přípravné práce, které zajistí dostatečnou připravenost klíčových projektů k realizaci a teprve od poloviny roku 2016 po vyhodnocení skutečnosti, zda jsou klíčové projekty v dostatečném stupni připravenosti, bude možné zahájit i financování vlastní infrastruktury.

Třetí významnou oblastí, ve které bylo potřeba hledat kompromis, byla otázka strategického podložení intervencí měst, která budou tvořit novou skupinu příjemců v porovnání s OPD 2007-2013.

"I v této oblasti se podařilo najít rozumný kompromis v podobě definování takzvaných strategických rámců městské mobility, který města příliš nezatíží a který na druhou stranu poskytne Ministerstvu dopravy i Evropské komisi ujištění, že jednotlivé projekty měst zapadnou do strategie řešící problematiku dopravy a dopravní obslužnosti ve městě komplexním způsobem," tvrdí Neusar.

Banner edotace.cz

Aktuální výzvy

Pro letošní rok je plánováno vyhlášení výzev pouze pro infrastrukturální projekty hlavních příjemců Operačního programu Dopravy (ŘSD a SŽDC) a dále pro projekty technické pomoci (pro subjekty implementační struktury OPD). Tyto výzvy budou průběžné a budou otevřeny po celou dobu programového období, tedy až do června roku 2023.

"Pro rok 2016 je pak dále plánováno vyhlášení výzev ve všech zbývajících specifických cílech OPD pro ostatní možné příjemce. Tyto výzvy budou již ve většině případů takzvaně kolové," uzavírá Neusar.

Informace o OPD

Ministerstvo dopravy poskytuje hlavním příjemcům infrastrukturálních projektů průběžný konzultační servis na bázi pravidelných pracovních schůzek a jednání a není tedy dle jeho vyjádření nutné pořádat speciální školení. V případě ostatních výzev budou školení realizovaná dle aktuálních potřeb v závislosti na identifikované poptávce ze strany potenciálních žadatelů. Jako základní informační zdroj pro žadatele a příjemce však vždy budou sloužit webové stránky www.opd.cz.

Prioritní osy a specifické cíle OPD

Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Specifický cíl

 • 1.1 – Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
 • 1.2 – Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T
 • 1.3 – Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
 • 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
 • 1.5 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
 • 1.6 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

Specifický cíl

 • 2.1 – Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
 • 2.2 – Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Specifický cíl

 • 3.1 – Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Rozdělení alokace v OPD

Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

51,02 %

Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

28,26 %

Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

19,22 %

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

1,50 %

Priority OPD / silniční doprava

 • Modernizace dálnice D1 (například úseky: Mirošovice – Hvězdonice, Humpolec – Větrný Jeníkov)
 • Výstavba dálnice D1 (například Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou)
 • Výstavba dálnice D3 (například Bošilec – Ševětín – Borek)
 • Výstavba dálnice D11 (například Hradec Králové – Jaroměř)
 • Výstavba silnice R11 (například Trutnov – st. Hranice)
 • Výstavba silnice R6 (například Lubenec, obchvat, I. etapa)
 • Výstavba silnice R35 (Opatovice – Časy – Ostrov – Vysoké Mýto – Litomyšl)
 • Výstavba silnice R48 (například Rybí – Rychaltice)

Priority OPD / železniční doprava

 • Dokončení modernizace 4. koridoru na České Budějovice (například úsek Sudoměřice – Votice)
 • Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně
 • Modernizace trati Brno – Přerov, II. etapa Nezamyslice – Přerov
 • Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice
 • Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
 • Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín

Banner edotace.cz

V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
před hodinou

V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled

Další týden plný extrémních tržních výkyvů, podpora ekonomiky ze strany vlád i centrálních bank, kondice jednotlivých...
Světové akcie Americké akcie Akcie ČR
Politico: Důsledky škrtů oslabily španělské zdravotnictví
12:40

Politico: Důsledky škrtů oslabily španělské zdravotnictví

Ohromující nárůst počtu obětí, které si ve Španělsku vyžádala pandemie způsobená koronavirem, zaměřil pozornost na...
Španělsko Zdravotnictví a zdravotní péče Evropská ekonomika
Ministerstvo financí navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitosti, chce…
12:35

Ministerstvo financí navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitosti, chce rozhýbat trh

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti,...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
Havlíček: Do 30. června by mohlo v ekonomice chybět až 700 miliard Kč
12:20

Havlíček: Do 30. června by mohlo v ekonomice chybět až 700 miliard Kč

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by mohly do 30. června v ekonomice chybět zdroje za 600 až...
Česká republika Česká ekonomika Ekonomické a politické hrozby
Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i…
12:10

Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i dalších úvěrů

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o posun…
11:42

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o posun termínu na odpověď o střetu zájmů premiéra Babiše

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu...
Česká republika Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy Politika
Slovensko dá miliardu eur měsíčně na pomoc firmám i zaměstnancům
10:42

Slovensko dá miliardu eur měsíčně na pomoc firmám i zaměstnancům

Slovenská vláda v souvislosti s koronavirovou nákazou oznámila balík přímé finanční pomoci zaměstnancům, firmám a...
Slovensko Podpora ekonomiky Koronavirus
Průzkum: Dvě třetiny firem by ocenily, kdyby ČNB posílila korunu
10:05

Průzkum: Dvě třetiny firem by ocenily, kdyby ČNB posílila korunu

Dvě třetiny českých firem by ocenily, pokud by Česká národní banka zasáhla formou intervencí a podpořila oslabující...
Byznys a podnikání Česká koruna EUR/CZK
The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu
The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu
včera v 21:48

The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu

Vladimir Putin se nepochybně cítí samolibě. Ruská ekonomika by měla být v krizi, ale není. COVID-19 nyní vyvolává...
Rusko Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Rosněfť končí své aktivity ve Venezuele, čeká konec amerických sankcí
včera v 19:51

Rosněfť končí své aktivity ve Venezuele, čeká konec amerických sankcí

Státem kontrolovaná ruská ropná společnost Rosněfť oznámila ukončení svého podnikání ve Venezuele. Svá aktiva v této...
Venezuela Rusko Ropa
Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoli
včera v 17:23

Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoli

Stát bude hradit skutečnou škodu, která lidem vznikne kvůli opatřením proti koronavirové epidemii. Ministryně financí...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
Japonský premiér slíbil zmírnit dopady pandemie na ekonomiku
včera v 17:06

Japonský premiér slíbil zmírnit dopady pandemie na ekonomiku

Japonský premiér Šinzó Abe slíbil bezprecedentní balíček kroků, které mají zmírnit dopady pandemie koronaviru na...
Japonsko Asijská ekonomika Koronavirus
Společnost OneWeb požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli
včera v 15:21

Společnost OneWeb požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli

Společnost OneWeb, která plánovala vytvořit celosvětovou satelitní internetovou síť, požádala ve Spojených státech o...
Internet Bankrot Spojené státy americké (USA)
Italský premiér vyzval EU ke společným dluhopisům, Evropská komise to…
včera v 14:39

Italský premiér vyzval EU ke společným dluhopisům, Evropská komise to odmítá

Italský premiér Giuseppe Conte vyzval Evropskou unii, aby začala vydávat "evropské dluhopisy pro oživení ekonomiky",...
Evropská unie Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU
Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU
včera v 12:08

Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se kvůli krizi způsobené koronavirem obává o soudružnost Evropské...
Evropská unie Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %,…
Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %,…
včera v 11:25

Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %, Raiffeisenbank varuje před ještě hlubším poklesem

V případě, že omezení ekonomiky kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou trvat většinu druhého čtvrtletí, česká...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Trump slíbil, že USA vyrobí 100 tisíc plicních ventilátorů
včera v 11:22

Trump slíbil, že USA vyrobí 100 tisíc plicních ventilátorů

Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu prohlásil, že Spojené státy vyrobí za 100 dní 100 tisíc plicních...
Spojené státy americké (USA) Koronavirus Zdravotnictví a zdravotní péče
Český rozhlas: Vnitro popírá existenci analýzy, o níž mluvila…
včera v 11:07

Český rozhlas: Vnitro popírá existenci analýzy, o níž mluvila Schillerová v souvislosti se změnou právního základu nouzových opatření

Ministerstvo vnitra popírá, že zpracovalo analýzu změny právního základu nouzových opatření, která vyhlásila vláda...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
Airbnb šetří, pozastavuje marketingové aktivity
včera v 10:02

Airbnb šetří, pozastavuje marketingové aktivity

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, pozastavila veškeré své marketingové aktivity...
Sdílená ekonomika Koronavirus
Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie
Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie
včera v 08:33

Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Británie o jeden stupeň na...
Spojené království Koronavirus Rating