Operační program Doprava nabízí 149 miliard korun
|

Operační program Doprava nabízí 149 miliard korun

Hlavním cílem Operačního programu Doprava (OPD) je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v ČR včetně postupného vyrovnávání kvality její dopravní sítě se „starými“ unijními zeměmi. Nově budou moci z programu žádat o peníze obce a města. Kvalitní dopravní infrastruktura je klíčovým předpokladem prosperujících regionů ČR.

Česká ekonomika Česká republika Infrastruktura Evropská unie Doprava Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Operační program Doprava má mezi všemi operačními programy výjimečné postavení. Disponuje největší alokací finančních prostředků a absolutně nejmenším počtem typu jejich příjemců. Podpora z programu je takřka výhradně cílena na vlastníky a správce dopravní infrastruktury.

"Z hlediska největšího objemu finančních prostředků z programu budou dvěma hlavními příjemci Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční dopravní cesty," vysvětluje mluvčí Ministerstva dopravy Zdeněk Neusar.

Dalšími významnými příjemci z Operačního programu Doprava pak nově budou obce a města - vlastníci infrastruktury pro městskou kolejovou dopravu - a také železniční dopravci.

"Obecně platí, že většina alokace programu je určena pro žadatele z veřejného sektoru a pouze menší část pak pro privátní sektor. Podrobné vymezení příjemců pro jednotlivé specifické cíle programu je uvedeno v programovém dokumentu Operačního programu Doprava," upřesňuje Neusar.

Už nyní je tedy jasné, které hlavní projekty budou z programu podpořeny. Zástupci Ministerstva dopravy uvedli, že chtějí evropské prostředky využít především na páteřní dálniční síť, tedy R35 spojující Hradec Králové a Olomouc, Pražský okruh, spojení s Rakouskem přes D3 a s Polskem přes D11. Důležité budou i projekty na železnici, například modernizace trati Plzeň-Domažlice-státní hranice, která by měla zrychlit spojení na Mnichov či dráha na pražské letiště.

"Z programu bude nově financována také obnovu vozového parku na železnici a v městské dopravě, to se vztahuje na tramvaje, metro a trolejbusy.

Podle Neusara jsou hlavními prioritami programu velké infrastrukturní projekty v oblasti silniční a železniční dopravy. Z programu však bude podporován i rozvoj dopravní telematiky a inteligentních dopravních systémů.

Cílem programu je dále podpora multimodální nákladní dopravy, zejména pak rozvoj překladišť kombinované dopravy.

"Více než doposud bude mít v programu místo městská hromadná doprava v elektrické trakci, to je metro, tramvajové systémy, trolejbusové systémy. Mezi tyto projekty patří například výstavba linky D pražského metra či tramvajové napojení univerzitního kampusu v Brně," říká Neusar.

Prioritní osy OPD

Alokace OPD v programovém období 2014-2020 (reálně 2015 až 2023) je rozdělena i v rámci jednotlivých prioritních os dle specifických cílů korespondujících s investičními prioritami. Nejvíce podporovanými specifickými díly bude v rámci Prioritní osy 1 - zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy a v rámci Prioritní osy 2 - zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě transevropskou dopravní síť, včetně rozvoje inteligentních dopravních systémů.

Za nejnáročnější projekty lze považovat tzv. velké projekty, jejichž celkové způsobilé náklady překračují 75 milionů EUR a jejichž schvalování provádí nad rámec národního schválení Řídícím orgánem také Evropská komise.

"Za nejsnazší nelze přímo označit žádnou konkrétní skupinu či typ projektů. Obecně by nejméně náročné měly být projekty s nejmenšími celkovými náklady, nicméně i tyto projekty mají obvykle svá určitá specifika, která znemožňují nazvat jejich administraci jako snadnou," tvrdí Neusar.

Jednání s EK

Podle Ministerstva dopravy nepanovaly při nastavování nového Operačního programu Doprava zásadní názorové rozdíly mezi českou stranou a Evropskou komisí. Přesto bylo potřeba ujasnit si základní otázku, do jakého druhu dopravy poslat co nejvíce peněz z programu.

"Šlo zejména o míru důrazu na podporu silniční dopravy v porovnání s dopravou železniční, kdy Evropská komise dlouhodobě zdůrazňuje význam železnice. Na druhou stranu Evropská komise nemohla neakceptovat skutečnost, že v ČR stále není dokončena páteřní síť dálnic propojující jednotlivá centra osídlení a napojující ČR na dálniční síť sousedních států a proto se v této otázce podařilo najít shodu poměrně snadno," vysvětluje Neusar, podle kterého se kompromis hůře hledal v otázce podpory infrastruktury vnitrozemských vodních cest, kdy jsou názory Evropské komise a ČR dlouhodobě rozdílné.

Problematickým bodem tak i nadále zůstává příprava klíčového projektu zajištění splavnosti Labe v úseku Ústí nad Labem, tedy státní hranice České a Německé republiky.

Podle Neusara výsledný kompromis počítá s tím, že do poloviny roku 2016 bude možné z OPD financovat pouze přípravné práce, které zajistí dostatečnou připravenost klíčových projektů k realizaci a teprve od poloviny roku 2016 po vyhodnocení skutečnosti, zda jsou klíčové projekty v dostatečném stupni připravenosti, bude možné zahájit i financování vlastní infrastruktury.

Třetí významnou oblastí, ve které bylo potřeba hledat kompromis, byla otázka strategického podložení intervencí měst, která budou tvořit novou skupinu příjemců v porovnání s OPD 2007-2013.

"I v této oblasti se podařilo najít rozumný kompromis v podobě definování takzvaných strategických rámců městské mobility, který města příliš nezatíží a který na druhou stranu poskytne Ministerstvu dopravy i Evropské komisi ujištění, že jednotlivé projekty měst zapadnou do strategie řešící problematiku dopravy a dopravní obslužnosti ve městě komplexním způsobem," tvrdí Neusar.

Banner edotace.cz

Aktuální výzvy

Pro letošní rok je plánováno vyhlášení výzev pouze pro infrastrukturální projekty hlavních příjemců Operačního programu Dopravy (ŘSD a SŽDC) a dále pro projekty technické pomoci (pro subjekty implementační struktury OPD). Tyto výzvy budou průběžné a budou otevřeny po celou dobu programového období, tedy až do června roku 2023.

"Pro rok 2016 je pak dále plánováno vyhlášení výzev ve všech zbývajících specifických cílech OPD pro ostatní možné příjemce. Tyto výzvy budou již ve většině případů takzvaně kolové," uzavírá Neusar.

Informace o OPD

Ministerstvo dopravy poskytuje hlavním příjemcům infrastrukturálních projektů průběžný konzultační servis na bázi pravidelných pracovních schůzek a jednání a není tedy dle jeho vyjádření nutné pořádat speciální školení. V případě ostatních výzev budou školení realizovaná dle aktuálních potřeb v závislosti na identifikované poptávce ze strany potenciálních žadatelů. Jako základní informační zdroj pro žadatele a příjemce však vždy budou sloužit webové stránky www.opd.cz.

Prioritní osy a specifické cíle OPD

Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

Specifický cíl

 • 1.1 – Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční dopravy
 • 1.2 – Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské vodní dopravy v hlavní síti TEN-T
 • 1.3 – Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
 • 1.4 – Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci
 • 1.5 – Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech
 • 1.6 – Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku

Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

Specifický cíl

 • 2.1 – Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS
 • 2.2 – Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční síti

Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

Specifický cíl

 • 3.1 – Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Rozdělení alokace v OPD

Prioritní osa 1 - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu

51,02 %

Prioritní osa 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T a veřejná infrastruktura pro čistou mobilitu

28,26 %

Prioritní osa 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T

19,22 %

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

1,50 %

Priority OPD / silniční doprava

 • Modernizace dálnice D1 (například úseky: Mirošovice – Hvězdonice, Humpolec – Větrný Jeníkov)
 • Výstavba dálnice D1 (například Říkovice – Přerov – Lipník nad Bečvou)
 • Výstavba dálnice D3 (například Bošilec – Ševětín – Borek)
 • Výstavba dálnice D11 (například Hradec Králové – Jaroměř)
 • Výstavba silnice R11 (například Trutnov – st. Hranice)
 • Výstavba silnice R6 (například Lubenec, obchvat, I. etapa)
 • Výstavba silnice R35 (Opatovice – Časy – Ostrov – Vysoké Mýto – Litomyšl)
 • Výstavba silnice R48 (například Rybí – Rychaltice)

Priority OPD / železniční doprava

 • Dokončení modernizace 4. koridoru na České Budějovice (například úsek Sudoměřice – Votice)
 • Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně
 • Modernizace trati Brno – Přerov, II. etapa Nezamyslice – Přerov
 • Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. Hranice
 • Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
 • Optimalizace trati Kolín – Všetaty – Děčín

Banner edotace.cz

Logitechu ve druhém finančním čtvrtletí prudce vzrostly tržby i zisk,…
před 40 minutami

Logitechu ve druhém finančním čtvrtletí prudce vzrostly tržby i zisk, poptávku podpořila pandemie

Švýcarsko-americký výrobce vnějších počítačových zařízení Logitech International ve druhém finančním čtvrtletí prudce...
Evropské akcie Počítače Výsledková sezóna
BBC: Visa a Mastercard čelí obvinění z nadměrných poplatků
před hodinou

BBC: Visa a Mastercard čelí obvinění z nadměrných poplatků

Vydavatelé platebních karet Visa a Mastercard čelí v Británii obvinění, že v době koronavirové krize těží z výběru až...
Platební karty Poplatky VISA
Nejbohatším Číňanem zůstává zakladatel Alibaby Jack Ma
před hodinou

Nejbohatším Číňanem zůstává zakladatel Alibaby Jack Ma

Nejbohatším Číňanem zůstává zakladatel internetové společnosti Alibaba Jack Ma. Za rok zvýšil hodnotu svého majetku o...
Nejbohatší investoři a byznysmeni Čína Alibaba
Asijské akcie se v úterý na směru neshodly, čínská centrální banka…
Asijské akcie se v úterý na směru neshodly, čínská centrální banka…
před hodinou

Asijské akcie se v úterý na směru neshodly, čínská centrální banka potvrdila základní sazbu na 3,85 %

Obchodování na asijských akciových trzích v úterý skončilo smíšeně. Dařilo se burzám v Číně nebo Jižní Koreji,...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
Eurozóna: Běžný účet v srpnu skončil s přebytkem 21,8 miliardy eur …
10:03

Eurozóna: Běžný účet v srpnu skončil s přebytkem 21,8 miliardy eur (červenec: +25,8 miliardy eur)

Po očištění o sezónní vlivy dosáhl přebytek 19,94 miliardy eur (červenec: 16,95 miliardy eur).
Eurozóna Evropská ekonomika
Česká spořitelna chce koupit českou část Waldviertler Sparkasse
09:50

Česká spořitelna chce koupit českou část Waldviertler Sparkasse

Česká spořitelna plánuje převzít české pobočky rakouské banky Waldviertler Sparkasse. Transakci posuzuje Úřad pro...
Erste Group Bank Finanční sektor Banky
Média: Goldman Sachs kvůli malajsijskému fondu zaplatí dvě miliardy…
09:18

Média: Goldman Sachs kvůli malajsijskému fondu zaplatí dvě miliardy dolarů

Americká investiční banka Goldman Sachs Group se dohodla s americkým ministerstvem spravedlnosti, že zaplatí více než...
Goldman Sachs Malajsie
Intel prodává aktivity NAND za devět miliard dolarů firmě SK Hynix
08:42

Intel prodává aktivity NAND za devět miliard dolarů firmě SK Hynix

Americká společnost Intel se dohodla, že za devět miliard dolarů prodá své aktivity v oblasti paměťových čipů NAND...
Intel Americké akcie Technologie
Yolife: Nová posila fondu, který investuje do zdraví
Yolife: Nová posila fondu, který investuje do zdraví
08:20

Yolife: Nová posila fondu, který investuje do zdraví

Zdraví je pro každého priorita. A kdo by nechtěl žít déle díky zachování skvělého zdraví? Na míru tvořený program...
Trendy Krása a zdraví Zdravotnictví a zdravotní péče
Největší švýcarská banka UBS zdvojnásobila čtvrtletní zisk
07:54

Největší švýcarská banka UBS zdvojnásobila čtvrtletní zisk

Největší švýcarská banka UBS v letošním třetím čtvrtletí meziročně zdvojnásobila čistý zisk na 2,1 miliardy dolarů....
UBS Evropské banky Výsledková sezóna
Co musíte ráno vědět (20. října)
Co musíte ráno vědět (20. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (20. října)

Jak světové trhy začaly nový týden, jak se čínská ekonomika vzpamatovává z řádění koronaviru a proč je nabídka akcií...
Musíte vědět
Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou…
Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou…
včera v 22:00

Americké akciové indexy na úvod týdne výrazně klesly, investoři jsou nervózní kvůli chybějící podpoře ekonomiky

Americké akcie zahájily týden poklesem. Investoři se obávají, že dohoda o novém balíku pomoci hospodářství nebude...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Plánovaný schodek 320 miliard Kč? Vláda podle ekonomů rezignovala na…
včera v 21:20

Plánovaný schodek 320 miliard Kč? Vláda podle ekonomů rezignovala na konsolidaci veřejných financí

Vláda při schválení návrhu rozpočtu na příští rok podle ekonomů oslovených ČTK rezignovala na konsolidaci veřejných...
Česká republika Ekonomické a politické hrozby Česká ekonomika
Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard Kč
včera v 18:31

Vláda schválila návrh rozpočtu se schodkem 320 miliard Kč

Vláda dnes schválila návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 320 miliard korun. Na tiskové konferenci po...
Rozpočet Česká ekonomika Česká republika
Londýn přivítal Barnierova slova, dál však volá po ústupcích EU
včera v 18:14

Londýn přivítal Barnierova slova, dál však volá po ústupcích EU

Britský ministr Michael Gove v pondělí přivítal slova hlavního vyjednavače Evropské unie Michela Barniera o ochotě...
Spojené království Evropská unie Ekonomické a politické hrozby
Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na…
Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na…
včera v 18:00

Evropské akcie na úvod týdne ztrácely, dopoledne se kvůli výpadku na některých trzích neobchodovalo

Akcie na západoevropských trzích nadále ovlivňuje zhoršující se pandemická situace, stejně jako neschopnost uzavřít...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Tesla bude sedan Model 3 vyráběný v Číně vyvážet do Evropy
včera v 17:33

Tesla bude sedan Model 3 vyráběný v Číně vyvážet do Evropy

Americký výrobce elektromobilů Tesla bude od sklonku tohoto měsíce svůj sedan Model 3 vyráběný v Šanghaji vyvážet na...
Tesla Auta