Operační program Praha – pól růstu ČR nabízí necelých 11 miliard korun
|

Operační program Praha – pól růstu ČR nabízí necelých 11 miliard korun

OP Praha – pól růstu ČR (OP PPR) nahrazuje programy OP Praha – Adaptabilita a OP Praha – Konkurenceschopnost. Dotace z nového programu budou směřovat na projekty v oblastech výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelné mobility, energetických úspor, sociálního začleňování a boje proti chudobě, vzdělávání a zaměstnanosti.

Česká ekonomika Česká republika Evropská unie Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Jedním z hlavních cílů Operačního programu Praha – pól růstu ČR je podpora Prahy jako hlavního inovačního centra České republiky.

"Nelze říci, že Operační program Praha – pól růstu ČR nahrazuje Operační program -Praha Adaptabilita a Operační program Praha - Konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že oba dva programy svůj účel splnily, nebylo by efektivní stále podporovat stejné oblasti," vysvětluje mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy Vít Hofman, který uvádí i jednu z důležitých výhod operačního programu pro Prahu pro příští roky.

"Je jím jedno ucelené metodické rozhraní, ve kterém by se žadatelé a příjemci měli lépe orientovat."

Pro Operační program Praha – pól růstu ČR byla Evropskou komisí stanovena celková alokace ve výši 5,5 miliardy korun. Avšak protože hlavní město Praha je více rozvinutý region, Komise požadovala, aby se na financování programu z 50 procent podílela i Česká republika. Dalších 5,5 miliardy korun tak program získal z národních zdrojů.

"Tím, že Praha je z pohledu poskytování evropských dotací specifická, budeme určitě lákat žadatele k podání maxima projektů ze všech oblastí, které můžeme dotovat. Je možné, že se jedná o poslední programové období v současné podobě a unikátní možnost získat dotace v takovém formátu a objemu se nemusí opakovat. Žadatelé by tedy neměli zbytečně otálet s přípravou projektových žádostí," uvádí Vít Hofman.

Prioritní osy a žadatelé

Program pracuje s pěti prioritními osami. Prioritní osa 1 je zaměřena na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Na tyto projekty je vyhrazeno 3,4 miliardy korun.

Prioritní osa 2 se soustředí na podporu projektů v oblasti udržitelné mobility a energetických úspor. Pro tyto projekty je vyčleněno zhruba 3,2 miliardy korun.

Prioritní osa 3 míří na projekty sociálního začleňování a boje proti chudobě. Alokace je v tomto případě stanovena na 1,4 miliardy korun.

V prioritní ose 4 budou mít šanci získat dotaci projekty zaměřené na vzdělávání a vzdělanost a podporu zaměstnanosti. V rámci této osy bude mezi žadatele přerozděleno více než 2,5 miliardy korun.

Necelá půl miliarda korun půjde pak na provoz programu, tedy Prioritní osu 5 – technická pomoc.

Vít Hofman upozorňuje na to, že objem finančních prostředků, který v rámci jednotlivých výzev bude vždy předmětem vyhlášené výzvy.

"Vzhledem k vývoji čerpání z programu budou možná také finanční realokace mezi jednotlivými prioritními osami, která zajistí efektivnější čerpání a řádné dočerpání," říká.

Typickým žadatelem o dotaci z Operačního programu Praha - pól růstu ČR je zejména Hlavní město Praha, pražské městské části, organizace zřízené a založené hlavním městem Prahou, městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací), podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace nebo profesní a zájmová sdružení. Část peněz z programu zcela jistě připadne i Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, Technické správě komunikací hl. m. Prahy, Správě železniční dopravní cesty a ROPIDu, což je právnická osoba založená kraji a obcemi pro plnění úkolů při zřizování a organizaci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících. Šanci na získání dotace však mají i různá vzdělávací zařízení.

"Největší objem peněz lze získat z prioritní osy 1 na aktivity vedoucí k vyšší míře mezisektorové spolupráce stimulované regionální samosprávou a umožní snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem," vysvětluje Hofman.

Podle něj se konkrétně jedná o projekty na podporu aktivit vedoucích ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí ověření proveditelnosti a komerčního potenciálu a jejich zavedení do praxe (proof-of-concept), projekty zadávání veřejných zakázek v předobchodní fázi (pre-commercial public procurement), projekty inovační poptávky veřejného sektoru a projekty spolupráce výzkumného sektoru s aplikační sférou.

"Podpořeny však budou i projekty na zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů, projekty na vznik a rozvoj kapacit poskytujících progresivní služby pro podnikatele a projekty na rozvoj inovačních firem v počátečních obdobích jejich životního cyklu," dodává Hofman.

Druhá prioritní osa – udržitelná mobilita a energetickým úsporám je určena projektům, které povedou k energetickým úsporám v městských objektech s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení, a také podpoří aktivity, které přispějí ke zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy.

Aktuální výzvy

Hlavní město Praha počítá s vyhlášením prvních výzev na podzim letošního roku. Výzvy budou zaměřeny na prioritní osu 4 a 5. Indikativní plán výzev je zveřejněn zde. Z něj vyplývá, že výzvy pro z hlediska objemu finančních prostředků nejdůležitější prioritní osy na sebe nenechají dlouho čekat.

"Troufáme si říci, že nejnáročnějšími projekty budou velké investiční, kde se bude řešit i stavební dokumentace a kde současně předpokládáme vyhlašování veřejných zakázek velkého finančního objemu," tvrdí Hofman.

Upozorňuje na to, že mnoho dotacemi podporovaných aktivit mohou žadatelé z Prahy realizovat prostřednictvím ostatních operačních programů. Ostatně i tak má Praha výsadní postavení, je jedním krajem, který má pro roky 2015 až 2023 vlastní operační program.

Prioritní osy a specifické cíle OP PPR

Prioritní osa 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací

Specifický cíl

 • 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
 • 1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem

Prioritní osa 2 - Udržitelná mobilita a energetické úspory

Specifický cíl

 • 2.1 Energetické úspory v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení
 • 2.2 Zvyšování atraktivity užívání městské veřejné dopravy

Prioritní osa 3 - Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Specifický cíl

 • 3.1: Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
 • 3.2: Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
 • 3.3: Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci

Prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl

 • 4.1: Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
 • 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
 • 4.3: Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

Zkušenosti z OP PA a OP PK

Nejvíce podpořených projektů bylo v minulosti z Operačního programu Praha – Adaptabilita. Dotace hlavně směřovaly na projekty v Prioritní ose 1 – podpora znalostní ekonomiky, kde příjemci dotací zaměřovali své projekty na další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců, příjemce a případně partnera. Operační program Praha - Konkurenceschopnost měl nejvíce úspěšných projektů v Prioritní ose číslo 3 - inovace a podnikání a v oblasti podpory rozvoj malých a středních podniků. Finančně nejnáročnějšími projekty byly v rámci tohoto programu projekty rekonstrukcí tramvajových tratí, u nichž se výše dotací pohybovaly kolem půl miliardy korun. Z programu byly dále podpořeny projekty revitalizací parků a zahrad. Podporována byla ale i oblast . vědy a výzkumu.

Informace o OP PPR

Veškeré důležité informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR naleznou žadatelé o dotace na webových stránkách prahafondy.eu. Praha pro žadatele a příjemce pořádá také semináře a workshopy, poskytujeme metodickou podporu a osobní konzultace. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana také dbám na sdílení takzvaných best practices s dalšími institucemi spravujícími evropské dotace.

Zásady OP PPR

 1. Praha je specifická v rámci ČR – je to centrum a hybatel ekonomických, ale i společenských trendů v celé ČR, proto by mělo být zájmem ČR tuto pozici posílit a dále rozvíjet.
 2. Praha neřeší soudržnost, ale konkurenceschopnost mezi metropolemi EU – úloha fondů mimo Prahu je kompenzační, resp. kohezní. Podporovaná opatření v Praze mají být prorůstová a proinovační.
 3. Praha je tahounem ČR – je nutné a žádoucí udržet Prahu pólem růstu a tahounem ekonomiky ČR navzdory daleko rozsáhlejším intervencím z EU v ostatních regionech ČR.
 4. Praha je jediným velkoměstem ČR – metropolí – tzn. má jiné potřeby než ostatní regiony ČR a intervence v Praze musí být koordinovány a řízeny na úrovni města.
 5. Praha si zvolila strategii SMART Prague – jde o nosný koncept pro OP Praha, který má Prahu posunout k nejvíce konkurenceschopným a rozvinutým městům/regionům EU/světa.
 6. Praha dokáže maximálně využít synergie – při nastavování OP jsou uplatňovány zkušenosti z minulého a ze současného programového období. Připravovaný program má multifondový charakter, který vyžaduje důkladnou koordinaci mezi intervencemi.

Banner edotace.cz

V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
16:00

V PONDĚLÍ V 10.00 ŽIVĚ: Expertní tržní výhled

Další týden plný extrémních tržních výkyvů, podpora ekonomiky ze strany vlád i centrálních bank, kondice jednotlivých...
Světové akcie Americké akcie Akcie ČR
Politico: Důsledky škrtů oslabily španělské zdravotnictví
12:40

Politico: Důsledky škrtů oslabily španělské zdravotnictví

Ohromující nárůst počtu obětí, které si ve Španělsku vyžádala pandemie způsobená koronavirem, zaměřil pozornost na...
Španělsko Zdravotnictví a zdravotní péče Evropská ekonomika
Ministerstvo financí navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitosti, chce…
12:35

Ministerstvo financí navrhuje zrušit daň z nabytí nemovitosti, chce rozhýbat trh

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne vládě, aby byla zrušena čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti,...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
Havlíček: Do 30. června by mohlo v ekonomice chybět až 700 miliard Kč
12:20

Havlíček: Do 30. června by mohlo v ekonomice chybět až 700 miliard Kč

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by mohly do 30. června v ekonomice chybět zdroje za 600 až...
Česká republika Česká ekonomika Ekonomické a politické hrozby
Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i…
12:10

Ministerstvo financí chce půlroční plošný odklad splácení hypoték i dalších úvěrů

Ministryně Alena Schillerová (za ANO) navrhne ve středu vládě moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o posun…
11:42

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o posun termínu na odpověď o střetu zájmů premiéra Babiše

Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na závěrečnou auditní zprávu ke střetu...
Česká republika Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy Politika
Slovensko dá miliardu eur měsíčně na pomoc firmám i zaměstnancům
10:42

Slovensko dá miliardu eur měsíčně na pomoc firmám i zaměstnancům

Slovenská vláda v souvislosti s koronavirovou nákazou oznámila balík přímé finanční pomoci zaměstnancům, firmám a...
Slovensko Podpora ekonomiky Koronavirus
Průzkum: Dvě třetiny firem by ocenily, kdyby ČNB posílila korunu
10:05

Průzkum: Dvě třetiny firem by ocenily, kdyby ČNB posílila korunu

Dvě třetiny českých firem by ocenily, pokud by Česká národní banka zasáhla formou intervencí a podpořila oslabující...
Byznys a podnikání Česká koruna EUR/CZK
The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu
The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu
včera v 21:48

The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu

Vladimir Putin se nepochybně cítí samolibě. Ruská ekonomika by měla být v krizi, ale není. COVID-19 nyní vyvolává...
Rusko Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Rosněfť končí své aktivity ve Venezuele, čeká konec amerických sankcí
včera v 19:51

Rosněfť končí své aktivity ve Venezuele, čeká konec amerických sankcí

Státem kontrolovaná ruská ropná společnost Rosněfť oznámila ukončení svého podnikání ve Venezuele. Svá aktiva v této...
Venezuela Rusko Ropa
Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoli
včera v 17:23

Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoli

Stát bude hradit skutečnou škodu, která lidem vznikne kvůli opatřením proti koronavirové epidemii. Ministryně financí...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
Japonský premiér slíbil zmírnit dopady pandemie na ekonomiku
včera v 17:06

Japonský premiér slíbil zmírnit dopady pandemie na ekonomiku

Japonský premiér Šinzó Abe slíbil bezprecedentní balíček kroků, které mají zmírnit dopady pandemie koronaviru na...
Japonsko Asijská ekonomika Koronavirus
Společnost OneWeb požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli
včera v 15:21

Společnost OneWeb požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli

Společnost OneWeb, která plánovala vytvořit celosvětovou satelitní internetovou síť, požádala ve Spojených státech o...
Internet Bankrot Spojené státy americké (USA)
Italský premiér vyzval EU ke společným dluhopisům, Evropská komise to…
včera v 14:39

Italský premiér vyzval EU ke společným dluhopisům, Evropská komise to odmítá

Italský premiér Giuseppe Conte vyzval Evropskou unii, aby začala vydávat "evropské dluhopisy pro oživení ekonomiky",...
Evropská unie Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU
Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU
včera v 12:08

Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se kvůli krizi způsobené koronavirem obává o soudružnost Evropské...
Evropská unie Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %,…
Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %,…
včera v 11:25

Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %, Raiffeisenbank varuje před ještě hlubším poklesem

V případě, že omezení ekonomiky kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou trvat většinu druhého čtvrtletí, česká...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Trump slíbil, že USA vyrobí 100 tisíc plicních ventilátorů
včera v 11:22

Trump slíbil, že USA vyrobí 100 tisíc plicních ventilátorů

Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu prohlásil, že Spojené státy vyrobí za 100 dní 100 tisíc plicních...
Spojené státy americké (USA) Koronavirus Zdravotnictví a zdravotní péče
Český rozhlas: Vnitro popírá existenci analýzy, o níž mluvila…
včera v 11:07

Český rozhlas: Vnitro popírá existenci analýzy, o níž mluvila Schillerová v souvislosti se změnou právního základu nouzových opatření

Ministerstvo vnitra popírá, že zpracovalo analýzu změny právního základu nouzových opatření, která vyhlásila vláda...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
Airbnb šetří, pozastavuje marketingové aktivity
včera v 10:02

Airbnb šetří, pozastavuje marketingové aktivity

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, pozastavila veškeré své marketingové aktivity...
Sdílená ekonomika Koronavirus
Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie
Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie
včera v 08:33

Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Británie o jeden stupeň na...
Spojené království Koronavirus Rating