Operační program Zaměstnanost nabízí 70 miliard korun
|

Operační program Zaměstnanost nabízí 70 miliard korun

Operační program Zaměstnanost (OPZ) navazuje na OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Program rozděluje dotace mezi projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování, boj s chudobou, sociální inovace, mezinárodní spolupráci a efektivní veřejnou správu. Oproti předchozímu období byla programu navýšena celková alokace o dvanáct miliard korun.

Nezaměstnanost Česká ekonomika Česká republika Zaměstnání Evropská unie Pracovní trh Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Peníze z Operačního programu Zaměstnanost směřují na podporu lidí znevýhodnění na trhu práce či osoby ohrožené sociálním vyloučením.

"Důraz v novém programovém období nově klademe zejména na ty projekty, které propojují vzdělávání s potřebami trhu práce, transformují a deinstitucionalizují sociální a zdravotní péči a také na projekty integrovaných řešení v oblasti zaměstnanosti," říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň, jehož úřad je řídicím orgánem programu.

Podle něj takovou typickou cílovou skupinou projektů podpořených z OPZ jsou například rodiče s malými dětmi, lidé nad padesát let, lidé bez kvalifikace, lidé po výkonu trestu, cizinci anebo lidé s handicapem.

Z programu jsou však podporovány i projekty zvyšující adaptabilita zaměstnanců nebo rovnost žen a mužů na trhu práce.

Škála příjemců dotací z programu je velmi pestrá. Z programu peníze čerpají ministerstva, úřady práce, velké i malé firmy, nevládní neziskové organizace i osoby samostatně výdělečně činné. K nejnáročnějším projektům patří projekty zaměřené například na rozvoj systému sociálních služeb či služeb zaměstnanosti.

Nastavení OPZ

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost směřují do čtyř hlavních oblastí. Jimi jsou podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování, boj proti chudobě a efektivní veřejná správa. Při vyjednávání aktuálního nastavení operačního programu Evropské Komise preferovala dlouhodobých cíle strategie Evropa 2020 a prosazovala zejména zvýšení objemu dotací na řešení problémů identifikovaných ve Specifických doporučeních Rady pro ČR.

"To se týkalo zejména podpory na zvýšení kapacit zařízeních péče o předškolní děti do tří let věku. Nedostatečná kapacita těchto zařízení je podle názoru Komise největší bariérou pro zvýšení míry zapojení žen na trhu práce," upřesňuje Habáň.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zase prosazovalo co nejvyšší podporu v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování, rovných příležitostí, veřejné správy a zdraví obyvatel.

"Ve většině oblastí, které navazují na oblasti politiky podporované již v předcházejícím programu, bylo během jednání s Evropskou komisí dosaženo shody bez větších problémů. Výjimkou byla pouze výše uvedená podpora zařízení péče o předškolní děti, kde musela ČR učinit politický ústupek, aby mohl být Komisí Operační program zaměstnanost schválen," říká Habáň.

Prioritní osy OPZ

Finanční prostředky programu jsou dominantně koncentrovány (61 %) do prioritní osy 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Významný podíl této prioritní osy je dán skutečností, že zahrnuje aktivity jak ve prospěch uchazečů a zájemců o zaměstnání, tak zaměstnaných osob a také specifické akce ve prospěch rovnosti žen a mužů. Důležité tu jsou i projekty na systémová opatření na posílení institucí trhu práce.

V prioritní osy 1 jsou dále zahrnuty dotace pro projekty v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti, zařízení služeb péče o děti, individualizovaných služeb pro nezaměstnané mladé lidi a zvýšení zaměstnatelnosti starších pracovníků.

Podle Habáně v porovnání s obdobím 2007-2013 byla alokace na oblast veřejných služeb zaměstnanosti a rovnost žen a mužů výrazně navýšena. Konkrétně na již zmíněnou podporu zařízení péče o děti je v programu vyčleněno například až patnáctinásobné množství finančních prostředků, než tomu bylo v minulých letech.

Druhá finančně nejvýznamnější prioritní osou programu je osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Na ni je vyčleněno 27 procent z prostředků programu. Tato osa zahrnuje systémová opatření na zkvalitnění služeb poskytovaných cílovým skupinám a podporu komunitně vedeného místního rozvoje. V jejím rámci budou podporovány projekty zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, na rozvoj sektoru sociální ekonomiky, na kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování anebo na zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb a umožnění přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity. V prioritní ose dvě dotaci mohou získat i projekty na zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Na prioritní osu 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce půjdou dvě procenta alokace programu. Peníze získají například projekty zaměřené na udržení zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil.

Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa sebere šest procent z celkové alokace programu. Cílem podpory v této ose je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

Oprávnění žadatelé

V každé výzvě OPZ jsou jasně uvedeni oprávnění žadatelé. Například nestátní neziskové organizace, obce, organizační složky státu, zaměstnavatelé, ale i další typy žadatelů.

"Obecně může být žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tedy má IČO, disponuje aktivní datovou schránkou a zároveň nepatří mezi subjekty, které jsou v likvidaci, insolvenci, mají daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojištění," říká Habáň.

Rovněž maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je uvedena v každé výzvě. Výše spoluúčasti příjemce dotace se může se pohybovat ve výši 0 až 50 procent. Například organizační složky státu mají spoluúčast 0 nula procent, územní správní celky a jimi zřizované organizace minimálně pět procent a osoby samostatně výdělečné činné minimálně 15 procent.

Aktuální výzvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásit 123 výzev. Objem a obsah výzev se může v průběhu programového období měnit v závislosti na aktuálních potřebách a průběhu čerpání finančních prostředků.

"V letošním roce je zatím plánováno vyhlásit nejvíce výzev, celkem 47, jejichž alokace činí zhruba 66 procent celkové alokace OPZ. Počet vyhlášených výzev se bude v průběhu následujících let snižovat, a to jednak z důvodu dlouhodobého příjmu žádostí o podporu, jednak z důvodu časové náročnosti jednotlivých projektů," říká Habáň.

Aktuální harmonogram výzev je k dispozici pod odkazem http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev.

Banner edotace.cz

Prioritní osy a specifické cíle OPZ

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl

 • 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly
 • 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života
 • 1.3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám
 • 1.4 Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
 • 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (15-29 let) v Ústeckém a Karlovarském kraji

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl

 • 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu
 • 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje

Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Specifický cíl

 • 3.1 Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil
 • 3.2Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci
 • 3.3 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Specifický cíl

 • 4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

Rozdělení alokace v OPZ

Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

61 %

Prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

27 %

Prioritní osa 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

2 %

Prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa

6 %

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

4%

Zkušenosti s OP LZZ

Operační program Zaměstnanost navazuje na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), v němž bylo zatím podpořeno 5 567 projektů v celkovém objemu přes 71 miliard korun. Největší podíl představují projekty v oblastech podpory aktivních politik trhu práce (cca 43 % alokace programu), dále podpory adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (23 %) a podpory sociální integrace a rovných příležitostí (23 %). Podpora projektů v oblasti veřejné správy a veřejných služeb představuje nyní cca 6 % alokace a projekty v oblasti mezinárodní spolupráce cca 2 %. Jde o projekty různých typů a velikostí, od velkých celonárodních projektů o miliardových objemech po malé lokální grantové projekty v řádu milionů korun. Stejně různorodý je i charakter příjemců, od subjektů veřejné správy až po firmy a NNO.

Nejvíce projektů se realizovalo v oblastech podpory adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (2 301) a podpory sociální integrace a rovných příležitostí (1 837), kde převládaly grantové projekty. V oblasti veřejné správy a veřejných služeb bylo realizováno 657 projektů, v oblastech podpory aktivních politik trhu práce 517 projektů a v oblasti mezinárodní spolupráce 222 projektů. Nejrychleji čerpali příjemci podpory s projekty v oblastech podpory aktivních politik trhu práce v gesci Úřadu práce ČR, naopak nejproblematičtější oblast představovaly projekty veřejné správy a veřejných služeb. Čerpání projektů končí v závěru roku, žádosti o platby budou zpracovávány ještě do května 2016 a OP LZZ počítá s tím, že využije veškeré přidělené prostředky.

Informace o OPZ

Kvůli snaze zpřístupnit Operační program Zaměstnanost veřejnosti a tím docílit efektivnější využívání finanční pomoci z tohoto programu, působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí Odbor podpory projektů. Činnost tohoto odboru je primárně zaměřena právě na poskytování podpory klientům, tedy na aktivní součinnost s příjemci a žadateli o dotaci. Stěžejní aktivitou je rovněž navazování kontaktů s novými příjemci. Pracovníci odboru se věnují jak individuálním konzultacím na základě zájmu potenciálních žadatelů/příjemců, tak poradenství prostřednictvím skupinových aktivit. Veškeré informace o OPZ včetně kontaktních údajů a plánovaného harmonogramu výzev jsou k dispozici na webu www.esfcr.cz. Na uvedených stránkách jsou rovněž zveřejňovány aktuality, termíny seminářů a akcí pro žadatele ke konkrétním výzvám. Zájemci zde naleznou také příklady dobré praxe již realizovaných projektů, odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy a internetové diskusní fórum.

Banner edotace.cz

Co musíte ráno vědět (26. října)
Co musíte ráno vědět (26. října)
00:00

Co musíte ráno vědět (26. října)

Jak uplynulý týden zakončily akcie v Evropě a na Wall Street, co si bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl myslí o...
Musíte vědět
Cenovus a Husky se spojí, vznikne třetí největší těžař v Kanadě
včera v 17:49

Cenovus a Husky se spojí, vznikne třetí největší těžař v Kanadě

Kanadská společnost Cenovus Energy převezme za 3,8 miliardy kanadských dolarů (66,4 miliardy Kč) rivala Husky Energy....
Kanada Těžba Ropa
S&P překvapivě zlepšila výhled úvěrového ratingu Itálie
včera v 16:28

S&P překvapivě zlepšila výhled úvěrového ratingu Itálie

Mezinárodní ratingová agentura S&P Global Ratings překvapivě zlepšila výhled hodnocení úvěrové spolehlivosti Itálie z...
Itálie Rating
Schillerová: Babiš navrhne úpravu daně z příjmů na 15 a 23 %
včera v 14:58

Schillerová: Babiš navrhne úpravu daně z příjmů na 15 a 23 %

Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne jako poslanec do úterka snížení daně z příjmů zaměstnancům na 15 %. Pro lidi s...
Daně Platy a osobní ohodnocení Politika
Ekonom: ČR žádný rozpočet nemá, odklad predikce je nezodpovědný
včera v 13:13

Ekonom: ČR žádný rozpočet nemá, odklad predikce je nezodpovědný

Česká republika podle ekonoma Mojmíra Hampla v současné době žádný rozpočet nemá. To, že ministerstvo financí...
Česká republika Česká ekonomika Rozpočet
Tisk: Největší japonské aerolinky ANA zruší 3 500 pracovních míst
včera v 11:33

Tisk: Největší japonské aerolinky ANA zruší 3 500 pracovních míst

Největší japonský letecký přepravce ANA Holdings hodlá do tří let zrušit zhruba 3 500 pracovních míst. Informoval o...
Japonsko Doprava Turismus a cestovní ruch
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
24. 10. 2020 20:30

V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled

Další týden plný tržních výkyvů, podpora ekonomiky ze strany vlád i centrálních bank, kondice jednotlivých akciových...
Světové akcie Americké akcie Akcie ČR
Neovlivní: Brusel poslal do Prahy další reakci k Babišovu auditu
24. 10. 2020 11:05

Neovlivní: Brusel poslal do Prahy další reakci k Babišovu auditu

Evropská komise poslala do Prahy svou reakci na české stanovisko k auditní zprávě komise o údajném střetu zájmů...
Česká republika Evropská unie Politika
Přes 700 ekonomů se v otevřeném dopise staví proti zvolení Trumpa
24. 10. 2020 10:47

Přes 700 ekonomů se v otevřeném dopise staví proti zvolení Trumpa

Více než 700 ekonomů, včetně sedmi laureátů Nobelovy ceny, se v otevřeném dopise, na nějž upozornil web CNN, staví...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Volby
AstraZeneca a Johnson & Johnson obnovují testování vakcíny v USA
23. 10. 2020 23:17

AstraZeneca a Johnson & Johnson obnovují testování vakcíny v USA

Společnost AstraZeneca v pátek oznámila, že v USA obnovila konečnou fázi testů své očkovací látky proti covidu-19. Na...
Johnson & Johnson Farmacie Koronavirus
Americké akcie se v pátek na směru neshodly, za týden vykázaly hlavní…
Americké akcie se v pátek na směru neshodly, za týden vykázaly hlavní…
23. 10. 2020 22:30

Americké akcie se v pátek na směru neshodly, za týden vykázaly hlavní indexy pokles

Americké akcie zakončily páteční obchodování smíšeně. Za celý týden pak všechny tři hlavní indexy vykázaly pokles....
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Italská vláda zamezila firmě Fastweb brát vybavení pro 5G od…
23. 10. 2020 22:08

Italská vláda zamezila firmě Fastweb brát vybavení pro 5G od společnosti Huawei

Italská vláda vetem zamezila telekomunikační skupině Fastweb, aby si nechala od čínské společnosti Huawei dodat...
Telekomunikace Itálie Čína
Biden čelí dalšímu obvinění ze zapletení do synova podnikání
23. 10. 2020 21:37

Biden čelí dalšímu obvinění ze zapletení do synova podnikání

Demokratický kandidát na prezidenta USA Joe Biden se účastnil diskuzí kolem snahy jeho syna Huntera o společný...
Spojené státy americké (USA) Politika Volby
Ruská centrální banka zlepšila odhad letošního vývoje ekonomiky
23. 10. 2020 20:26

Ruská centrální banka zlepšila odhad letošního vývoje ekonomiky

Ruská centrální banka v pátek mírně zlepšila odhad letošního vývoje tamní ekonomiky. Nyní počítá s poklesem hrubého...
Rusko Centrální banky Investiční a ekonomický výhled
Evropské akcie v pátek posílily, za celý týden ale ztratily více než…
Evropské akcie v pátek posílily, za celý týden ale ztratily více než…
23. 10. 2020 18:00

Evropské akcie v pátek posílily, za celý týden ale ztratily více než procento

Akcie na západoevropských trzích v pátek posílily, když je do zelených čísel táhly dobré firemní výsledky. V týdenním...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Pražská burza se v pátek obrátila k růstu, přidala 0,62 %
Pražská burza se v pátek obrátila k růstu, přidala 0,62 %
23. 10. 2020 16:50

Pražská burza se v pátek obrátila k růstu, přidala 0,62 %

Pražská burza se na konci týdne obrátila k růstu, index PX přidal 0,62 % na 863,10 bodu. Posilovaly akcie bank,...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Pokles tržeb automobilky Renault ve třetím čtvrtletí zpomalil
23. 10. 2020 16:18

Pokles tržeb automobilky Renault ve třetím čtvrtletí zpomalil

Tržby francouzské automobilky Renault se ve třetím čtvrtletí meziročně snížily o osm procent na 10,4 miliardy eur....
Evropské akcie Výsledková sezóna
Electrolux ztrojnásobil čtvrtletní zisk, těžil ze zotavení prodeje
23. 10. 2020 16:04

Electrolux ztrojnásobil čtvrtletní zisk, těžil ze zotavení prodeje

Největší evropský výrobce domácích spotřebičů, švédská společnost Electrolux, ve třetím čtvrtletí ztrojnásobil...
Evropské akcie Výsledková sezóna
Růst podnikatelské aktivity v USA v říjnu zrychlil
23. 10. 2020 15:45

Růst podnikatelské aktivity v USA v říjnu zrychlil

Růst podnikatelské aktivity ve Spojených státech v říjnu zrychlil. Ve své předběžné zprávě to v pátek uvedla...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Indexy nákupních manažerů (PMI)