Operační program Zaměstnanost nabízí 70 miliard korun
|

Operační program Zaměstnanost nabízí 70 miliard korun

Operační program Zaměstnanost (OPZ) navazuje na OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Program rozděluje dotace mezi projekty zaměřené na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování, boj s chudobou, sociální inovace, mezinárodní spolupráci a efektivní veřejnou správu. Oproti předchozímu období byla programu navýšena celková alokace o dvanáct miliard korun.

Nezaměstnanost Česká ekonomika Česká republika Zaměstnání Evropská unie Pracovní trh Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Peníze z Operačního programu Zaměstnanost směřují na podporu lidí znevýhodnění na trhu práce či osoby ohrožené sociálním vyloučením.

"Důraz v novém programovém období nově klademe zejména na ty projekty, které propojují vzdělávání s potřebami trhu práce, transformují a deinstitucionalizují sociální a zdravotní péči a také na projekty integrovaných řešení v oblasti zaměstnanosti," říká mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Habáň, jehož úřad je řídicím orgánem programu.

Podle něj takovou typickou cílovou skupinou projektů podpořených z OPZ jsou například rodiče s malými dětmi, lidé nad padesát let, lidé bez kvalifikace, lidé po výkonu trestu, cizinci anebo lidé s handicapem.

Z programu jsou však podporovány i projekty zvyšující adaptabilita zaměstnanců nebo rovnost žen a mužů na trhu práce.

Škála příjemců dotací z programu je velmi pestrá. Z programu peníze čerpají ministerstva, úřady práce, velké i malé firmy, nevládní neziskové organizace i osoby samostatně výdělečně činné. K nejnáročnějším projektům patří projekty zaměřené například na rozvoj systému sociálních služeb či služeb zaměstnanosti.

Nastavení OPZ

Dotace z Operačního programu Zaměstnanost směřují do čtyř hlavních oblastí. Jimi jsou podpora zaměstnanosti, sociálního začleňování, boj proti chudobě a efektivní veřejná správa. Při vyjednávání aktuálního nastavení operačního programu Evropské Komise preferovala dlouhodobých cíle strategie Evropa 2020 a prosazovala zejména zvýšení objemu dotací na řešení problémů identifikovaných ve Specifických doporučeních Rady pro ČR.

"To se týkalo zejména podpory na zvýšení kapacit zařízeních péče o předškolní děti do tří let věku. Nedostatečná kapacita těchto zařízení je podle názoru Komise největší bariérou pro zvýšení míry zapojení žen na trhu práce," upřesňuje Habáň.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zase prosazovalo co nejvyšší podporu v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování, rovných příležitostí, veřejné správy a zdraví obyvatel.

"Ve většině oblastí, které navazují na oblasti politiky podporované již v předcházejícím programu, bylo během jednání s Evropskou komisí dosaženo shody bez větších problémů. Výjimkou byla pouze výše uvedená podpora zařízení péče o předškolní děti, kde musela ČR učinit politický ústupek, aby mohl být Komisí Operační program zaměstnanost schválen," říká Habáň.

Prioritní osy OPZ

Finanční prostředky programu jsou dominantně koncentrovány (61 %) do prioritní osy 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Významný podíl této prioritní osy je dán skutečností, že zahrnuje aktivity jak ve prospěch uchazečů a zájemců o zaměstnání, tak zaměstnaných osob a také specifické akce ve prospěch rovnosti žen a mužů. Důležité tu jsou i projekty na systémová opatření na posílení institucí trhu práce.

V prioritní osy 1 jsou dále zahrnuty dotace pro projekty v oblasti veřejných služeb zaměstnanosti, zařízení služeb péče o děti, individualizovaných služeb pro nezaměstnané mladé lidi a zvýšení zaměstnatelnosti starších pracovníků.

Podle Habáně v porovnání s obdobím 2007-2013 byla alokace na oblast veřejných služeb zaměstnanosti a rovnost žen a mužů výrazně navýšena. Konkrétně na již zmíněnou podporu zařízení péče o děti je v programu vyčleněno například až patnáctinásobné množství finančních prostředků, než tomu bylo v minulých letech.

Druhá finančně nejvýznamnější prioritní osou programu je osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou. Na ni je vyčleněno 27 procent z prostředků programu. Tato osa zahrnuje systémová opatření na zkvalitnění služeb poskytovaných cílovým skupinám a podporu komunitně vedeného místního rozvoje. V jejím rámci budou podporovány projekty zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce, na rozvoj sektoru sociální ekonomiky, na kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování anebo na zvýšení dostupnosti a efektivity zdravotních služeb a umožnění přesunu těžiště psychiatrické péče do komunity. V prioritní ose dvě dotaci mohou získat i projekty na zvýšení zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech

Na prioritní osu 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce půjdou dvě procenta alokace programu. Peníze získají například projekty zaměřené na udržení zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil.

Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa sebere šest procent z celkové alokace programu. Cílem podpory v této ose je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

Oprávnění žadatelé

V každé výzvě OPZ jsou jasně uvedeni oprávnění žadatelé. Například nestátní neziskové organizace, obce, organizační složky státu, zaměstnavatelé, ale i další typy žadatelů.

"Obecně může být žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaným subjektem v ČR, tedy má IČO, disponuje aktivní datovou schránkou a zároveň nepatří mezi subjekty, které jsou v likvidaci, insolvenci, mají daňové nedoplatky nebo nedoplatky na pojištění," říká Habáň.

Rovněž maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je uvedena v každé výzvě. Výše spoluúčasti příjemce dotace se může se pohybovat ve výši 0 až 50 procent. Například organizační složky státu mají spoluúčast 0 nula procent, územní správní celky a jimi zřizované organizace minimálně pět procent a osoby samostatně výdělečné činné minimálně 15 procent.

Aktuální výzvy

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlásit 123 výzev. Objem a obsah výzev se může v průběhu programového období měnit v závislosti na aktuálních potřebách a průběhu čerpání finančních prostředků.

"V letošním roce je zatím plánováno vyhlásit nejvíce výzev, celkem 47, jejichž alokace činí zhruba 66 procent celkové alokace OPZ. Počet vyhlášených výzev se bude v průběhu následujících let snižovat, a to jednak z důvodu dlouhodobého příjmu žádostí o podporu, jednak z důvodu časové náročnosti jednotlivých projektů," říká Habáň.

Aktuální harmonogram výzev je k dispozici pod odkazem http://www.esfcr.cz/harmonogram-vyzev.

Banner edotace.cz

Prioritní osy a specifické cíle OPZ

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl

 • 1.1 Přístup k zaměstnání pro uchazeče a neaktivní osoby včetně místních iniciativ zaměstnanosti a podpory mobility pracovní síly
 • 1.2 Rovnost žen a mužů, odstraňování genderových stereotypů a sladění pracovního a soukromého života
 • 1.3 Přizpůsobení pracovníků, podniků a podnikatelů změnám
 • 1.4 Modernizace a posílení institucí trhu práce, včetně opatření pro zlepšení nadnárodní mobility pracovníků
 • 1.5 Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí (15-29 let) v Ústeckém a Karlovarském kraji

Prioritní osa 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou

Specifický cíl

 • 2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
 • 2.2 Zlepšení přístupu k dostupným, udržitelným a kvalitním sociálním službám, včetně zdravotních a sociálních služeb obecného zájmu
 • 2.3 Komunitně vedené strategie místního rozvoje

Prioritní osa 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

Specifický cíl

 • 3.1 Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil
 • 3.2Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci
 • 3.3 Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě

Prioritní osa 4 - Efektivní veřejná správa

Specifický cíl

 • 4.1 Investice do institucionální kapacity a výkonnosti veřejné správy a veřejných služeb na vnitrostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

Prioritní osa 5 - Technická pomoc

Rozdělení alokace v OPZ

Prioritní osa 1 – Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

61 %

Prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

27 %

Prioritní osa 3 – Sociální inovace a mezinárodní spolupráce

2 %

Prioritní osa 4 – Efektivní veřejná správa

6 %

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

4%

Zkušenosti s OP LZZ

Operační program Zaměstnanost navazuje na Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), v němž bylo zatím podpořeno 5 567 projektů v celkovém objemu přes 71 miliard korun. Největší podíl představují projekty v oblastech podpory aktivních politik trhu práce (cca 43 % alokace programu), dále podpory adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (23 %) a podpory sociální integrace a rovných příležitostí (23 %). Podpora projektů v oblasti veřejné správy a veřejných služeb představuje nyní cca 6 % alokace a projekty v oblasti mezinárodní spolupráce cca 2 %. Jde o projekty různých typů a velikostí, od velkých celonárodních projektů o miliardových objemech po malé lokální grantové projekty v řádu milionů korun. Stejně různorodý je i charakter příjemců, od subjektů veřejné správy až po firmy a NNO.

Nejvíce projektů se realizovalo v oblastech podpory adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků (2 301) a podpory sociální integrace a rovných příležitostí (1 837), kde převládaly grantové projekty. V oblasti veřejné správy a veřejných služeb bylo realizováno 657 projektů, v oblastech podpory aktivních politik trhu práce 517 projektů a v oblasti mezinárodní spolupráce 222 projektů. Nejrychleji čerpali příjemci podpory s projekty v oblastech podpory aktivních politik trhu práce v gesci Úřadu práce ČR, naopak nejproblematičtější oblast představovaly projekty veřejné správy a veřejných služeb. Čerpání projektů končí v závěru roku, žádosti o platby budou zpracovávány ještě do května 2016 a OP LZZ počítá s tím, že využije veškeré přidělené prostředky.

Informace o OPZ

Kvůli snaze zpřístupnit Operační program Zaměstnanost veřejnosti a tím docílit efektivnější využívání finanční pomoci z tohoto programu, působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí Odbor podpory projektů. Činnost tohoto odboru je primárně zaměřena právě na poskytování podpory klientům, tedy na aktivní součinnost s příjemci a žadateli o dotaci. Stěžejní aktivitou je rovněž navazování kontaktů s novými příjemci. Pracovníci odboru se věnují jak individuálním konzultacím na základě zájmu potenciálních žadatelů/příjemců, tak poradenství prostřednictvím skupinových aktivit. Veškeré informace o OPZ včetně kontaktních údajů a plánovaného harmonogramu výzev jsou k dispozici na webu www.esfcr.cz. Na uvedených stránkách jsou rovněž zveřejňovány aktuality, termíny seminářů a akcí pro žadatele ke konkrétním výzvám. Zájemci zde naleznou také příklady dobré praxe již realizovaných projektů, odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy a internetové diskusní fórum.

Banner edotace.cz

CNBC: Bitcoin si ve čtvrtletí vedl lépe než americké akcie
CNBC: Bitcoin si ve čtvrtletí vedl lépe než americké akcie
před 7 minutami

CNBC: Bitcoin si ve čtvrtletí vedl lépe než americké akcie

Kybernetická měna bitcoin si v prvním čtvrtletí vedla lépe než hlavní americké akciové indexy Dow Jones a S&P 500....
Bitcoin Americké akcie Koronavirus
Forbes: Miliardářští majitelé bunkrů se připravují na nejhorší
před 10 minutami

Forbes: Miliardářští majitelé bunkrů se připravují na nejhorší

Jsou mezi nimi nejslavnější jména na světě - od technologických miliardářů a celebrit, až po lékaře a právníky a...
Nejbohatší investoři a byznysmeni Bohatství Koronavirus
Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie zahájily den…
Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie zahájily den…
před 39 minutami

Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie zahájily den výrazným poklesem, dopoledne se pohybovaly do boku

Západoevropské akciové indexy zahájily středeční seanci v červených číslech. Benchmarky zhruba půl hodiny po startu...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Míra nezaměstnanosti v EU klesla v únoru na minimum
před hodinou

Míra nezaměstnanosti v EU klesla v únoru na minimum

Míra nezaměstnanosti v zemích Evropské unie v únoru klesla na dosavadní minimum 6,5 %. Krátce předtím, než na unijní...
Evropská unie Eurozóna Nezaměstnanost
Aktivita v průmyslu eurozóny v březnu kvůli koronaviru klesla
před hodinou

Aktivita v průmyslu eurozóny v březnu kvůli koronaviru klesla

Aktivita ve zpracovatelském sektoru eurozóny v březnu prudce klesla, důvodem bylo šíření onemocnění způsobeného...
Indexy nákupních manažerů (PMI) Eurozóna Evropská ekonomika
Bisnode: V březnu přerušilo podnikání 10 033 živnostníků
před hodinou

Bisnode: V březnu přerušilo podnikání 10 033 živnostníků

Od začátku března přerušilo podnikání 10 033 živnostníků, tedy o 47 % více než ve stejném období loni. Nejvíc...
Byznys a podnikání Koronavirus
Asie opět smíšeně, Japonsko pokračuje v pádu
Asie opět smíšeně, Japonsko pokračuje v pádu
10:45

Asie opět smíšeně, Japonsko pokračuje v pádu

Akcie v Asii a Tichomoří po růstu v úterý opět většinou padaly s výjimkou Austrálie. Největší ztráty zaznamenaly...
Asijské akcie Shrnutí obchodování v Asii
ČR: Odklad splátek úvěrů by neměl být plošný, úroková sazba zůstane…
10:22

ČR: Odklad splátek úvěrů by neměl být plošný, úroková sazba zůstane na původní úrovni

Ministryně financí Alena Schillerová by ve středu měla předložit vládě návrh změny zákona, který bude řešit odklad...
Banky Úvěry Politika
Slovensko spouští aukci nových kmitočtů pro sítě 5G
10:09

Slovensko spouští aukci nových kmitočtů pro sítě 5G

Slovenský telekomunikační regulátor zveřejnil výzvu na předložení nabídek do výběrového řízení na nové frekvence (700...
Telekomunikace Slovensko O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.)
Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se zhoršily nejvíc za 10…
09:53

Podmínky v českém zpracovatelském průmyslu se zhoršily nejvíc za 10 let

Podmínky v českém zpracovatelském sektoru vykázaly v březnu kvůli pandemii nejprudší zhoršení od května 2009. Index...
Indexy nákupních manažerů (PMI) Česká republika Průmysl
Xerox odstoupil od plánu na převzetí HP za 35 miliard USD
09:39

Xerox odstoupil od plánu na převzetí HP za 35 miliard USD

Americký výrobce tiskáren a kopírek Xerox upustil od snahy převzít za 35 miliard USD výrobce počítačů HP. Oznámení...
Fúze a akvizice HP (dříve Hewlett-Packard) Americké akcie
ČSÚ: Přebytek veřejných financí loni klesl na 0,3 % HDP
09:19

ČSÚ: Přebytek veřejných financí loni klesl na 0,3 % HDP

Přebytek veřejných financí loni klesl na 0,3 % hrubého domácího produktu z předloňských 0,9 % HDP. Uvedl to ve středu...
Rozpočet Česká republika Zadlužení
Čínský zpracovatelský sektor se rychle vrátil k růstu
09:12

Čínský zpracovatelský sektor se rychle vrátil k růstu

Čínský zpracovatelský sektor se v březnu vzpamatoval a po únorovém pádu se opět dostal do teritoria expanze. Index...
Čína Indexy nákupních manažerů (PMI) Průmysl
Vítkově CPI stoupl zisk o devět procent, tržby vzrostly o 11 %
09:04

Vítkově CPI stoupl zisk o devět procent, tržby vzrostly o 11 %

Čistý zisk realitní skupiny CPI Property Group, kterou ovládá miliardář Radovan Vítek, loni meziročně vzrostl o 8,6 %...
Realitní trh Výsledková sezóna
Moody's potvrdil rating Letiště Praha na Aa3, výhled stabilní
08:42

Moody's potvrdil rating Letiště Praha na Aa3, výhled stabilní

Mezinárodní ratingová agentura Moody's Investors Service přehodnotila kvůli dopadům koronaviru výhled ratingu u 11...
Rating Doprava Česká republika
Co musíte ráno vědět (1. dubna)
Co musíte ráno vědět (1. dubna)
00:00

Co musíte ráno vědět (1. dubna)

Jak se v úterý dařilo světovým akciím, jaká byla v březnu inflace v eurozóně a čím proti sobě brazilský prezident...
Musíte vědět
Americké akcie v úterý oslabily, index S&P 500 za sebou má nejhorší…
Americké akcie v úterý oslabily, index S&P 500 za sebou má nejhorší…
včera v 22:30

Americké akcie v úterý oslabily, index S&P 500 za sebou má nejhorší čtvrtletí od roku 2008

Americké akcie v úterý klesly, na trhu přetrvávají obavy z hospodářských dopadů šíření koronaviru. Index S&P 500 za...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Úterý na trzích (31. března 2020): Evropské akcie zpevnily, americké…
Úterý na trzích (31. března 2020): Evropské akcie zpevnily, americké…
včera v 22:15

Úterý na trzích (31. března 2020): Evropské akcie zpevnily, americké indexy zisky z první poloviny seance neudržely

Obchodování na evropských akciových trzích začalo v úterý v plusu. Během celého dne ovšem indexy kolísaly a podívaly...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
Volkswagen prodloužil uzavírku německých továren do 19. dubna
Volkswagen prodloužil uzavírku německých továren do 19. dubna
včera v 21:30

Volkswagen prodloužil uzavírku německých továren do 19. dubna

Německý automobilový koncern Volkswagen prodloužil odstávku výroby v německých továrnách své hlavní značky VW kvůli...
Volkswagen Auta Průmysl
Brusel schválil plán PKN Orlen na převzetí firmy Energa
včera v 21:03

Brusel schválil plán PKN Orlen na převzetí firmy Energa

Evropská komise schválila plán největší polské rafinerské společnosti PKN Orlen na převzetí polské elektrárenské...
PKN Orlen Evropská unie Fúze a akvizice