Nebojte se opcí – 2. díl: Cena opce a její složky
|

Nebojte se opcí – 2. díl: Cena opce a její složky

Co tvoří cenu opce? Jak se v někdy složitých názvech má zorientovat začínající obchodník? Druhý díl průvodce světem opčního obchodování se věnuje právě těmto tématům.

Obchodování Trading Opce Investování
Ukázka programu OptionVue

Opce jsou kótovány do expiračních měsíců a strike cen.

Expirační měsíc - určuje "životnost" opce. Opce jsou vypsány na každý měsíc v roce. Expirace připadá vždy na třetí sobotu v měsíci. Poté opce zaniká a pokračuje se dalším expiračním měsícem.

Strike cena - rozvrství opce do jednotlivých vzdáleností od současné ceny akcie. U akcií s menší hodnotou jsou strike ceny odstupňovány po 2,5 bodu, u větších pak po 5 bodech, a to jak nahoru, tak dolů od aktuální hodnoty podkladového aktiva.

Cena je jak u call opcí, tak put opcí odlišná. Čím blíže je strike cena aktuální hodnotě akcie, tím je dražší. A zároveň čím delší doba je do expirace, tím jsou opce dražší.

Cena opce se skládá ze dvou složek:

Vnitřní hodnota – skutečná hodnota opce.

Časová hodnota – cena je určena časem do expirace a kolísavostí akcie. S blížící se expirací se časová složka rozpadá.

Z obrázku výše je zřejmé, že opce se vzdálenějšími měsíci mají hodnotu větší než ty s bližšími expiračními měsíci. Cena opce s blížící se expirací klesá. Opce, které pak nemají vnitřní hodnotu, vyprší bezcenné, tedy na nule.

Dále platí, že se u call opcí se zvyšujícími se strike cenami hodnota zmenšuje a naopak. Důvodem je právě časová složka opce, která se u opcí s vyššími strike cenami snižuje. Strike ceny pod současnou hodnotou akcie mají vyšší cenu z důvodu již vytvořené skutečné hodnoty opce.

U put opcí je to podobné – nižší strike ceny mají hodnotu opce nižší a vyšší strike ceny mají hodnotu opce vyšší. Důvod je stejný jako u call opcí.

Příklad

Opce vybraná na akcii Coca-Cola (z obrázku). Určíme cenu opce:

KO – MAR12 – call 70

První část – označení akcie, druhá část – expirační měsíc, třetí část – strike cena call opce.

Z toho vyplývá, že cena opce je 0,34 USD. Za nákup zaplatíme 34 USD. Cena se vždy násobí stem.

1 opce = možnost nákupu 100 kusů akcií.

Poznámka: Podrobnější informace a konkrétní příklady opcí a opčních strategií budeme pravidelně zveřejňovat v týdenním leveltradingovém zpravodaji (od 6. čísla 2012).