Tomáš Wroblowský

ekonom, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava