Knock-out certifikát
|

Knock-out certifikát

Využití finanční páky a možnost rychlého zisku způsobily, že obraty na těchto spekulativních certifikátech překonaly obraty na certifikátech investičních.

Často se označují jako knock-outy nebo turba. Poprvé byly emitovány v roce 2001 a v krátkém čase se staly velmi populárními. Obraty na nich dokonce překonaly obchodování s opcemi.

Rizika

Umožňuje využívat pákový efekt. Zisky a ztráty mohou být velmi rychlé. Hodí se pro skutečně zkušené investory.

Podle typu vydělají knock-outy na růstu nebo poklesu podkladového aktiva. Ve srovnání s opcemi je u knock-out certifikátů několik rozdílů:

  1. Mohou předčasně propadnout jako bezcenné, když cena překročí daný limit (put certifikát) nebo se dostane pod daný limit (call certifikát). Cena propadlého certifikátu je potom buď nula nebo je vyplacena tzv. zůstatková hodnota (zlomek původní ceny).

  2. Implicitní volatilita má na cenu pouze malý vliv. Stanovení ceny je tedy jednodušší než v případě opcí. Ve srovnání s opcemi nevykazují časovou hodnotu a pákový efekt bývá vyšší.

  3. Díky možnosti tzv. knock-outu (ztráty hodnoty při překročení bariéry) jsou rizikovější než srovnatelné opce.

Jako podkladové aktivum často slouží akcie, indexy, měny a komodity. Na pohyb jejich cen reagují knock-out certifikáty nadproporcionálně, tedy s pákovým efektem. Již s malou investicí tak umožňují docílit velkých procentuálních zisků. Efekt však působí také opačně, tedy investor může utrpět i totální ztrátu.

Hodí se pouze pro zkušené investory, s chutí riskovat. U ostatních investorů se jich dá využít ve velmi omezené míře jako zajištění portfolia při klesajících kurzech.

Opce nebo Knock-out produkt?

Cena opce se vyvíjí na základě mnoha faktorů. Kromě ceny podkladového aktiva je to jeho volatilita (míra kolísání), doba do splatnosti, očekávání. Knock-out certifikáty nejdou ovlivněny volatilitou vůbec nebo jen minimálně a proto je vývoj ceny pro investora srozumitelnější.

Pákový efekt je zpravidla vyšší než u odpovídajících opcí. U opcí také neexistuje možnosti „propadnutí“ hodnoty v případě, že cena překročí stanovenou bariéru (limit).

S pomocí knock-out certifikátů stejně jako s pomocí opcí můžete spekulovat jak na růst, tak na pokles kurzů vybraných aktiv.

  1. spekulace na rostoucí kurzy: dané certifikáty nesou označení Knock-out Call nebo Turbo-Call

  2. spekulace na klesající kurzy: certifikáty jsou označeny jako Knock-out Put nebo Turbo-Put

Výše pákového efektu

Emitent nebo burza, na které se obchoduje, uvěřejňuje mezi informacemi o daném certifikátu také aktuální výši páky.

Příklad: Knock-out call

Pokladová akcie: Siemens AG

Aktuální kurz: 75 €

Referenční (výchozí) kurz: 70 €

Knock-out hranice: 70 €

Poměr: 0,1

Splatnost: za 5 měsíců

Aktuální cena certifikátu: 0,57 €

Čím blíž je aktuální cena pokladu knock-out hranici, tím větší je pákový efekt a rizikovost takového produktu. U každého pákového produktu je na stánkách emitenta nebo stránkách příslušné burzy výše páky uvedena.

Pro výplatu na konci doby trvání je rozhodují vnitřní hodnota certifikátu.

Vnitřní hodnota:

(Kurz podkladu – referenční kurz) x 0,1 = = (75-70) x 0,1 = 0,50 €

V tuto chvíli ale certifikát nestojí 0,50 €, ale o 7 centů více. To je dáno náklady na financování. Emitent totiž nakoupí tolik kusů akcií Siemens AG, aby jeho zisk nebo ztráta byl přesně ve výši zisku nebo ztráty Vaší. Náklady na zakoupení těchto akcií pak rozprostře mezi vydané certifikáty pomocí této přirážky. Díky pákovému efektu se obchodování podobá maržovému účtu, kde také obchoduje s částí vlastního kapitálů a zbytek je zapůjčený od obchodníka. Za to pak platíte úrok.

U put knock-out certifikátu je to naopak. Emitent prodá akcie, obdrží hotovost a tak může drobný úrok naopak připsat. Proto tento typ se kotuje lehce pod vnitřní hodnotou.

Typy knock-out certifikátů

Bez stop-loss hranice: referenční kurz se rovná knock-out hranici

Se stop-loss hranicí: referenční cena se od knock-out hranice liší (je výš u call a níž u put než referenční kurz). Při překročení hranice je certifikát splatný za zůstatkovou cenu.

Většina knock-out certifikátů má splatnost v průběhu týdnů nebo měsíců. Některé jsou však otevřené (nekonečné), nemají určenou předem splatnost. Tyto certifikáty jsou bez přirážky k vnitřní hodnotě, vždy se obchodují za vnitřní hodnotu. Protože ale emitent má náklady na financování svého zajištění, upravuje referenční hodnotu a stop-loss úroveň.

Páka

Udává, kolikrát certifikát násobí růst nebo pokles ceny pokladového aktiva. Toto číslo je k dispozici u emitenta, zveřejňují burzy, na kterých se obchodují, stejně tak většina informačních serverů.

Dá se ale také jednoduše počítat:

(Kurz akcie x poměr)/kurs certifikátu = = (75 € x 0,1)/0,57 € = 13,2

Pokud cena akcie vzroste o 1%, cena certifikátu poroste o 13% a naopak. Páka se v průběhu životnosti certifikátu mění a proto je třeba tento údaj brát jako platný pro danou cenu certifikátu. Pokud se akcie dotkne ceny 70 € nebo ji dokonce bude ještě níž, propadne certifikát jako bezcenný a investor utrpí totální ztrátu.

Čím je páka vyšší, tím riskantnější a výnosnější může papír být. Důležité je proto zvážit vzdálenost ceny podkladového aktiva od referenční ceny.

Rizika

U knock out produktů hrozí riziko totální ztráty investovaného kapitálu. Pákový efekt může způsobit v krátkém čase velmi významné ztráty, až po ztrátu celého investovaného kapitálu.