INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Politika“) jsou vypracovány v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).
  2. Cílem této Politiky je klientům a potenciálním klientům („Klienti“) společnosti Investičníweb s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1 („Společnost“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Společnosti.
  3. Společnost považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.
 2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Společnost je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:
   1. osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
   2. osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
   3. osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
   4. při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
   5. osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
   6. osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.
 3. INFORMACE PRO KLIENTY

Společnost poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:

  1. Správce osobních údajů
   1. Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Společnost. Kontaktní adresa Společnosti je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách https://www.investicniweb.cz/o-nas/.
  2. Účely zpracovávání a jejich právní základ
   1. Společnost zpracovává osobní údaje Klientů zejména za účelem řádného poskytování služeb, dále pro účely plnění smlouvy nebo také pro marketingové účely.
   2. Službami ve smyslu čl. 3.2.1 této Politiky jsou zejména poskytování týdenního bulletinu a/nebo poskytování denního souhrnu zpráv, tedy služeb, jejichž odběr si Klienti mohou přihlásit prostřednictvím webu Společnosti na adrese: https://www.investicniweb.cz/.
   3. Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako jsou zejména uživatelské jméno a e-mail.
   4. Společnost zpracovává osobní údaje na základě legitimních důvodů. Primárním právním základem pro zpracování je plnění smlouvy, jejíž stranou je Klient, nebo přijetí opatření na žádost Klienta před uzavřením smlouvy. Výjimečně pak Společnost může zpracovávat osobní údaje na základě oprávněného zájmu či výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Výslovný souhlas je Klient oprávněn kdykoliv odvolat.
  3. Povinnost poskytnout osobní údaje
   1. Společnost nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Společnost s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.
   2. Klient není povinen udělit Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pokud Klient odmítne tento souhlas udělit, na vznik a trvání smluvního závazku neudělení souhlasu nebude mít žádný vliv.
  4. Archivační doba
   1. Společnost archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly osobní údaje získány (zejména pro účely uvedené v článku 3.2 této Politiky, pro účely v souvislosti s ustanoveními obecně platných právních předpisů a pro účely ochrany práv Společnosti).
  5. Kategorie příjemců osobních údajů
   1. Osobní údaje jsou primárně zpracovávány přímo Společností. V některých případech mohou být osobní údaje Klienta poskytnuty
    1. subjektům a orgánům, kterým je Společnost povinna nebo oprávněna osobní údaje poskytovat, aby mohla splnit výše uvedené cíle a dostát zákonným povinnostem. Toto se týká především poskytnutí osobních údajů orgánům dozoru, soudům a úřadům (např. daňové správě a orgánům činným v trestním řízení), nezávislým externím poradcům (např. auditorům) nebo subjektům poskytujícím služby a třetím stranám. Toto platí i pro subjekty a orgány oprávněné, na základě obecně platných právních předpisů, osobní údaje od Společnosti získávat nebo vyžadovat přístup k nim;
    2. společnostem nebo osobám, s nimiž Společnost uzavřela smlouvu o spolupráci, na jejímž základě jim svěřila konkrétní činnosti, včetně subjektů, které pro Společnost provádí na základě smlouvy likvidaci dat. Takové subjekty budou na základě odpovídajících smluv zavázány používat náležitá bezpečnostní, technická i organizační opatření k ochraně osobních údajů a zpracovávat je výlučně podle pokynů Společnosti.
  6. Předávání osobních údajů do třetích zemí
   1. Společnost nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii.
   2. V případě výjimečného předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii Společnost používá vzorové smluvní doložky Evropské komise.
 1. PRÁVA KLIENTŮ
  1. Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
  2. Právo na přístup k osobním údajům
   1. Klient má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.
  3. Právo na opravu nebo doplnění
   1. Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Společnost má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.
  4. Právo na výmaz
   1. Klient má právo požádat Společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.
   2. Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné vzhledem k požadavkům vyplývajícím z právních předpisů.
  5. Právo na omezení zpracování
   1. V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Společnost dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.
  6. Právo vznést námitku
   1. Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Společností. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Společnost dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.
  7. Právo podat stížnost
   1. Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Společnost je oprávněna Politiku ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.
  2. Tato Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem 1. září 2020.

Využijte naši reklamní plochu!

U nás máte jedinečnou možnost publikovat svou inzerci.

Nezávazně poptat
Byl detekován adblock

Pravděpodobně používáte software pro blokování reklam.
Používáme reklamy, aby byl náš obsah bezplatný. Podpořte tým Investičního webu tím, že blokování reklam vypnete.

Zavřít