1. Obecná ustanovení
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi uživatelem elektronických článků a dalších digitálních produktů (dále jen „Zákazník“, a také „Produkty“) a společností Investiční web, s.r.o., IČ: 257 38 607, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 65784 (dále jen: „Společnost“) při zpřístupnění Produktů Společnosti formou předplatného v digitální podobě nebo užívání produktů a služeb prostřednictvím sítě Internet.
  2. Kontakt na Společnost: Investiční web, s.r.o., nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, e-mail: predplatne@investicniweb.cz, tel.: +420 222 096 111.
  3. Zákazník je spotřebitelem, jestliže je fyzickou osobou, která se Společností uzavírá smlouvu nebo jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 2. Uzavření smlouvy
  1. Podáním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Zákazník upozorněn před vlastním uskutečněním objednávky, a má tak možnost se s nimi dostatečným způsobem seznámit. Před podáním objednávky má Zákazník možnost zkontrolovat jím vyplněné údaje a opravit je.
  2. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy.
  3. Společnost není vázána žádným z kodexů chování ve smyslu §1826 odst. 1 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
  4. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou uvedeny na https://www.investicniweb.cz/subscription-page (dále jen „Web“). Případné chyby v objednávce může Zákazník opravit prostřednictvím svého uživatelského účtu, jehož popis a návod, jak jej využívat, je umístěn v sekci [Profil] (dále jen „Uživatelský účet“).
  5. Po dobu trvání smluvního vztahu vzniklého na základě objednávky bude smlouva uložena u Společnosti, která k ní Zákazníkovi umožní přístup na základě potvrzení objednávky provedeného Společností zaslaného na zákazníkem sdělený e-mailový kontakt. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky komunikace, informuje Společnost zákazníka o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách Společnosti archivována v elektronické podobě.
 3. Objednání předplatného
  1. Smlouva o předplatném vzniká zpřístupněním Produktu Zákazníkovi na základě objednávky předplatného ze strany Zákazníka u Společnosti, nebo úhradou předplatného na účet Společnosti, podle toho, který okamžik nastane dříve.
   1. Objednávku předplatného lze učinit pouze prostřednictvím Uživatelského účtu.
   2. Zákazník je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje, a to v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak):
    • Fakturační adresa a doručovací adresa (v případě, že není totožná s fakturační adresou);
    • Příjmení a jméno / název firmy;
    • Ulice a číslo domu;
    • PSČ a obec;
    • Telefon, e-mail;
    • IČ, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu, spojové číslo (SIPO);
    • Název periodika/produktu;
    • Objednávka je považována za objednávku na dobu neurčitou, není-li uvedeno jinak;
    • Způsob platby: faktura, poštovní poukázka, SIPO, platební karta či jiným způsobem, který je vydavatelem umožněn;
    • Frekvence plateb v závislosti na délce předplaceného období: měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční.;
   3. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou Zákazníkovi zpřístupněny objednané a zaplacené Produkty. Společnost potvrdí Zákazníkovi přijatou objednávku tím, že Zákazníkovi zašle fakturu – daňový doklad (dále jen „Doklad“) s vyznačenými údaji o předplatném.
   4. Zákazník je povinen Společnosti neprodleně oznámit jakékoliv změny údajů uvedených v objednávce. Neoznámí-li Zákazník změny v údajích uvedených v objednávce, nese odpovědnost za škody tím způsobené, včetně ztráty práva na reklamaci nezpřístupnění Produktu.
  2. Platba předplatného
   1. Každý zákazník po doručení objednávky obdrží od Společnosti Doklad, a to v elektronické formě, který je nutno uhradit ve lhůtě splatnosti na něm uvedené. Zákazník v této souvislosti vyjadřuje svůj souhlas s vystavováním a zasíláním zálohových Dokladů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel zákazníkem zvolenou.
   2. Poslední den prvního měsíce předplaceného období je dílčím dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
   3. Dojde-li ke zpřístupnění Produktů, avšak Zákazník neuhradí částku předplatného, vzniká tak Společnosti za Zákazníkem pohledávka za zpřístupněné Produkty. V případě neuhrazení předplatného ve lhůtě deseti (10) dnů po lhůtě splatnosti bude zpřístupnění Produktů okamžitě ukončeno.
   4. V případě prodlení se zaplacením předplatného má Společnost právo požadovat po Zákazníkovi úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.
   5. Společnost provádí správu předplatného, zejména přijímání objednávek, inkaso předplatného na interní účet Společnosti, upomínání pohledávek Společnosti z titulu neuhrazeného předplatného, vystavování Dokladů, přijímání reklamací, změn, ukončení předplatného apod. ve smyslu těchto VOP.
  3. Reklamace u předplatného
   1. Zákazník má právo uplatnit reklamaci u Společnosti z těchto důvodů:
    • nezpřístupnění obsahu Produktu;
   2. Reklamace a jiné připomínky ke zpřístupnění je možno uplatnit na zákaznické lince vydavatele +420 222 096 111 v době od 9:00 do 16:00 hod. v pracovní dny nebo na e-mailové adrese predplatne@investicniweb.cz (dále jen „Kontakt pro reklamaci“).
   3. V případě oprávněné reklamace, kdy Zákazníkovi nebylo zpřístupnění napraveno, vrátí vydavatel zákazníkovi poměrnou část ceny za předplatné.
   4. Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2099 a násl. zák. č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, tak jak je uvedeno v čl. 6 těchto VOP.
  4. Marketingové akce
   1. Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění, zejména slevy nebo jiné benefity specifikované v podmínkách marketingové akce (dále jen „Benefity“) Zákazníkovi pro případ, kdy v rámci Společností předem stanoveného období bude Zákazníkem uzavřena smlouva na předplatné (dále jen „Akce“). Nárok na Benefity je pouze v případě zaplacení celé částky předplatného na stanovené období.
   2. Akce jsou platné pouze pro území ČR a SR. Vydavatel nezasílá dárky ani neposkytuje jiné Benefity včetně slev mimo území ČR a SR.
   3. Povinnost Společnosti dodat Benefity zaniká v případě, kdy Zákazník poruší podmínky stanovené pro konkrétní Akci nebo bude v prodlení s úhradou předplatného.
   4. Předplatné uzavřené v rámci Akce nelze vypovědět po dobu, na kterou je zaplaceno.
   5. Benefity budou podle povahy odeslány na adresu Zákazníka nebo na e-mailovou adresu pro tento účel Zákazníkem zvolenou.
   6. Pokud se odeslané Benefity vrátí z adresy Zákazníka zpět vydavateli jako nedoručené (z důvodu nevyzvednutí zásilky, odmítnutí převzetí zásilky, odstěhování nebo přesídlení, v místě neznámého adresáta apod.), Benefity nejsou odesílány znovu, ale zákazník si je může vyzvednout na adrese sídla Společnosti, a to ve lhůtě 30 dnů od upozornění Zákazníka Společností, že se Benefity Společnosti vrátily jako nedoručené. Na písemnou žádost Zákazníka může být Benefit ve výše uvedené lhůtě odeslán znovu na náklady Zákazníka
   7. V případě zpoždění či ztráty zásilky s Benefitem z důvodů na straně pošty nebo kurýrní služby bere Zákazník na vědomí, že doručení Benefitu může být opožděno do vyřízení reklamace.
   8. V případě, že v rámci konkrétní Akce již není možné konkrétní Benefit poskytnout, je o této skutečnosti Společnost povinna neprodleně informovat Zákazníka. Zákazník má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy na předplatné. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy bez zbytečného odkladu, jeho právo na odstoupení zaniká.
   9. Benefit k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není Společností fakturováno. Případné reklamace Benefitů je možné uplatňovat prostřednictvím kontaktu pro reklamaci uvedeného na Webu. Podle povahy Benefitu vyžaduje Společnost při takovéto reklamaci původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele konkrétního Benefitu. Zákazník bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli Benefitu. V této souvislosti Zákazník bere na vědomí, že dodavatel může být zahraničním subjektem, který neposkytuje na zboží zákonnou dobu k uplatnění práv z vadného plnění
  5. Ukončení smlouvy o předplatném
   1. Předplatné může být zrušeno dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany Společnosti v případě, kdy Zákazník porušil smlouvu podstatným způsobem. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména nezaplacení předplatného do deseti (10) dní ode dne splatnosti Dokladu.
   2. Zákazník je oprávněn smlouvu o předplatném kdykoli písemně vypovědět ve svém Uživatelském účtu. To však neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu určitou, smlouvu o jednorázovém předplatném a pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce. Smluvní vztah sjednaný na dobu neurčitou skončí uplynutím výpovědní doby dvou (2) měsíců počínající prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž došlo k doručení výpovědi Společnosti, nebo pozdějším dnem určeným Zákazníkem ve výpovědi.
 4. Zvláštní ustanovení pro periodika v digitální podobě a jiné digitální produkty včetně aplikací pro PC, tablety a mobilní telefony
  1. Digitální předplatné je zajišťováno formou zpřístupnění elektronických produktů Společnosti (dále jen „Digitální předplatné“).
  2. Zpřístupnění Digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím přístupových údajů k Uživatelskému účtu, konkrétně uživatelského jména (loginu) a hesla. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené Zákazníkem na Webu.
  3. Digitální předplatné je dostupné jako měsíční, půlroční či roční předplatné. Objednávku jiného než jednorázového digitálního předplatného je možné učinit všemi způsoby uvedenými v čl. 3.1.1., objednávku jednorázového digitálního předplatného lze učinit pouze prostřednictvím e-shopu Společnosti na Společností stanovené webové adrese.
  4. Práva a povinnosti Společnosti
   1. Společnost se zavazuje zřídit přístup na server aktivací Produktu k přidělenému Uživatelskému účtu Zákazníka v souladu s přijatou objednávkou.
   2. Společnost se zavazuje poskytovat služby serveru 24 hodin denně.
   3. Společnost nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím publikovaných dat Zákazníkem. Společnost si rovněž vyhrazuje právo měnit bez předchozího upozornění data na serveru zveřejněná.
   4. Společnost neručí za kvalitu přístupových tras k serveru.
   5. Společnost si vyhrazuje právo okamžitě a bez jakýchkoliv dalších nároků deaktivovat uživatelské jméno a heslo zákazníka, který porušil povinnosti obsažené v článku 4.5. Práva a povinnosti zákazníka.
  5. Práva a povinnosti zákazníka
   1. Zákazník se zavazuje užívat produkty a služby serveru v souladu s těmito VOP.
   2. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.
   3. Zákazník je povinen využívat Společností zpřístupněný obsah Produktů pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut.
   4. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné (tzn. platí výhradně pro osobu uvedenou v registračním formuláři).
   5. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.
 5. Odstoupení od smlouvy
  1. Spotřebitel má podle § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o užívání Produktů uzavřené dle čl. 4 těchto VOP, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a bez ohledu na to, zda již bylo započato plnění ze strany Společnosti. Spotřebitel při odstoupení od smlouvy o užívání Produktů kontaktuje Společnost na e-mailové adrese redakce@investicniweb.cz, uhrazená částka bude poté Spotřebiteli do 14 dní v plné výši vrácena na smluvený bankovní účet.
 6. Práva z vadného plnění a reklamace
  1. Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění na Produkty začíná běžet zpřístupněním Produktu Zákazníkovi. Je-li Zákazník spotřebitelem, činí tato lhůta 24 měsíců; v ostatních případech činí 12 měsíců.
  2. Jako potvrzení o právech z vadného plnění obvykle slouží Doklad či potvrzená objednávka.
  3. Reklamační řád je uveden v příloze těchto VOP.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem, který je spotřebitel se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
  2. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem, který není spotřebitel (se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění. Případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
  3. Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na Webu a informace o změně VOP bude podle volby Společnosti učiněna zpravidla odesláním příslušné informace společně s aktualizovaným zněním VOP ve vhodném formátu na zákazníkem sdělenou e-mailovou adresu. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím Společností stanovené doby, která činí min. 30 dní ode dne, kdy byla zákazníkovi změna VOP oznámena. V případě rozporu ve znění VOP se za platné a zavazující považují VOP uveřejněné na Webu.
  4. V případě, že Zákazník nebude s příslušnou změnou VOP souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději pět (5) dní před účinností příslušné změny VOP. V takovém případě závazek zaniká dnem předcházejícím dni účinnosti změny VOP. V případě, že Zákazník nevyužije svého práva na vypovězení smlouvy, platí, že se změnou VOP souhlasí.
  5. Zvláštní ujednání mezi Společností a Zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.
  6. Na smluvní vztah mezi Zákazníkem a Společností, jehož součástí jsou tyto VOP, se neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 (lichva) Občanského zákoníku, pokud jde o zákazníka jednajícího v rámci jejich podnikatelské činnosti či výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).
  7. Zákazník i Společnost na sebe bere riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
  8. Odpověď Zákazníka s dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření smlouvy o předplatném, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
  9. Společnost ani Zákazník si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení uvedených v objednávce či jejím potvrzení, popř. v písemné smlouvě byla jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění jejich smluvního vztahu, ledaže je písemně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. ledna 2022.

Využijte naši reklamní plochu!

U nás máte jedinečnou možnost publikovat svou inzerci.

Nezávazně poptat
Byl detekován adblock

Pravděpodobně používáte software pro blokování reklam.
Používáme reklamy, aby byl náš obsah bezplatný. Podpořte tým Investičního webu tím, že blokování reklam vypnete.

Zavřít