Stream a Royalty společnosti: Jak na zlato bez fyzického nákupu a akcií těžařů
|

Stream a Royalty společnosti: Jak na zlato bez fyzického nákupu a akcií těžařů

Poslední dobou jsem našel oblibu v investování do drahých kovů (zlata a stříbra) prostřednictvím tzv. stream a royalty společností. Pro pochopení je potřeba uvést, že čistě stream nebo royalty společnosti fyzicky žádné kovy netěží, na rozdíl od těžebních společností. Jedná se z tohoto pohledu o pasivní příjem. Pojďme se postupně podívat, co jednotlivé pojmy znamenají a jaké možnosti investorům přinášejí.

Komodity Zlato Světové akcie
Zlatý nuget

Stream společnosti (STREAM)

Tyto firmy fungují tak, že provedou dopřednou platbu pečlivě vybrané těžební společnosti, která je v pokročilé fázi vývoje projektu nebo již má důl v provozu. Tato prvotní a jediná platba slouží těžební společnosti jako zdroj financování k dokončení vybraného projektu či vyřešení svých akutních dluhových záležitostí, apod. Výměnou za tuto finanční injekci získá stream společnost dodávku x % fyzického kovu z celkové produkce (např. zlata) podle určených podmínek.

Nejčastěji tato dodávka platí do konce životnosti dolu za předem dohodnutou odkupní cenu na jednotku (např. unci zlata) – často je shodná s nákladovou cenou na vytěžení drahého kovu.

Rozdíl mezi tržní (spotovou) a odkupní cenou tvoří zisk, což vytváří silný růstový potenciál v případě růstu cen dané komodity. STREAM nenese žádné další budoucí náklady pro daný projekt, což vytváří zcela unikátní růstový byznys-model.

Z daňového pohledu může tento přístup být taktéž velice zajímavý. Samozřejmě záleží na jurisdikci, ve které společnost podniká. V případě Kanady se pohybuje daňová sazba mezi 0 až 8 % při reinvestování těchto příjmů. Pokud tedy STREAM je schopná agresivně získané prostředky plně reinvestovat, a zároveň je struktura jejího podniku k tomuto účelu optimalizovaná, má mnohem nižší daňové zatížení.

Ze společností, které jsem zkoumal, toto splňují pouze Sandstorm Gold, Sandstorm Metals & Energy, Silver Wheaton a Gold Wheaton.

Rizika Stream společností:

• Při poklesu cen podkladové komodity klesá i ziskovost. Snižuje možnost "rychlé" expanze do dalších stream projektů → problém získat další peníze → útlum. Může vést k zmrazení vývoje takovéto společnosti na dlouhou dobu; • Participuje pouze na vytěžené surovině. V případě neočekávaných událostí (např. bankrotu) těžební společnosti nezíská nic. • Vzhledem k povaze podnikání je vyžadováno k dopředné platbě do specifického projektu hodně peněz. Pro investory vzniká riziko dalšího ředění akcií, což se děje často formou warrantů.

Aktuální cenu zlata sledujte zde

Royalty společnosti (RS)

Tyto společnosti jsou často mylně označované jako stream společnosti. Čisté RS často drží ve vlastnictví (nebo licenci) pozemky v lokalitách bohaté na nerostné suroviny a čekají, až nějaká těžební společnost o ně projeví zájem.

Anglické slovo royalty znamená poplatek, který získává vlastník pozemku nebo provozovatel od těžební společnosti za předem stanovenou cenu dle nějakého specifikovaného modelu uvedeného níže. Je důležité upozornit, že tento poplatek je ve formě peněžních příjmů.

Poplatky založené na množství produkce nemají přímý vztah ke změnám cen komodit, a proto jsou na tyto změny méně náchylné. Naopak poplatky založené na hodnotě produkce vykazují vysoký stupeň korelace s vývojem cen komodit, a proto jsou považované za nejvíce ziskové / nejriskantnější.

Nejběžněji používané modely royalty jsou:

- Fixed-Rate Royalty - procentuální poplatek za fixní cenu danou jednotku času

**- Gross Smelter Return (GSR) - stanovené procento z hrubého výnosu z provozu těžby surovin, bez odečtení veškerých nákladů zaplacených nebo na vrub provozovatele

*- Contained gold returned (CGR) - poplatek, vztažený k obsaženým *(contained) uncím kovu, ne k vytěženým (produced)

**- Net Smelter Return (NSR) - stanovené procento z hrubého výnosu z provozu těžby surovin, méně přiměřený podíl na dopravu, pojištění, rafinace a náklady na tavení

**- Sliding scale royalty (SSR) - poplatek, ve kterém se mění sazba poplatku podle změn ceny kovů

Obecné platí, že investice do RS jsou považované za nízkorizikové (poplatky za množství produkce jsou nejčastější formou). Investorům v důchodovém věku mohou přijít vhod, a jsou tedy vhodné pro konzervativní investory. Nízké riziko je i díky tomu, že nejsou vystavené vysokým investičním nákladům na samostatnou těžbu dolu. Nezáleží na tom, kdo je vlastníkem dolu – RS dostane tak i tak zaplaceno - např. v případě bankrotu předchozí těžební společnosti jistě projeví zájem jiná o již zavedený důl.

Před vlastní investicí do RS nebo STREAM doporučují investorům si udělat vlastní průzkum o složení jednotlivých poplatků či streamů, včetně doby jejich existence a podmínek.

Přehled Royalty společností:

  • Franco-Nevada (zlato 55 %, Nikl 20 %, Platina 15 %)

  • Royal Gold

  • Terra Nova Royalty (železo 100 %)

  • Tanzanian Royalty

  • Bullion Monarch (zlato 100 %)

  • Anglo Pacific Group (uhlí 100 %)

Přehled společností, které pobírají royalty, ale není to jejich hlavní podnikání:

• Golden Arrow (zlato 100 %) • Golden Predator (zlato 100 % - royalty přes dceřinou společnost Golden Standard Royalty) • Callinan Mines (měď 55 %, zinek 25 %, zlato 15 %)