Program rozvoje venkova nabízí více než 84 miliard korun

Program rozvoje venkova (PRV) podporuje projekty udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a šetrné zemědělské postupy. Dotace z něj plynou na zvýšení konkurenceschopnosti českého zemědělství a lesnictví, jakož i potravinářství. Peníze z programu posilují venkovské ekonomiky vytvářením pracovních míst. Z programu jsou podporovány i poradenské služby a takzvaný přenos znalostí.

Program rozvoje venkova je mezi venkovskými žadateli oblíben, protože je významným zdrojem investic v oblastech, kde jsou hlavně lesy, louky, pastviny, pole a velmi omezený objem finančních prostředků. Ministerstvo zemědělství spolu se Státním zemědělským intervenčním fondem, jež je zprostředkujícím subjektem programu, tedy přijímá žádosti o dotace, hodnotí je a vyplácí, zaznamenávají při každé výzvě z programu absolutní převis žádostí nad finančními možnostmi dané výzvy.

"Mezi nejoblíbenější projekty stále patří modernizace stájí či dojíren, modernizace potravinářských podniků či pořízení lesnické techniky. Stále větší oblibu si získávají i projekty zaměřené na agroturistiku," říká mluvčí Ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

V Programu rozvoje venkova je pro následující roky připraveno téměř více než 84 miliard korun. Z toho 63 miliard korun plyne z unijních zdrojů a 21 miliard korun ze státního rozpočtu. Zaměření programu zní - rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí obnovou, zachováním a zlepšením ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím. Program se dělí do šesti prioritních os, sedmá osa je technická pomoc.

"Obecně nejvíce finančních prostředků v nově nastaveném programu je alokováno do agroenvironmentálně-klimatických opatření, což jsou však podpory plošné nikoli projektové," vysvětluje Jordán.

Cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství. Všechny projekty se musí týkat zemědělské půdy. Dotace získají projekty soustředěné na oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními, na agroenvironmentálně-klimatická opatření, ekologické zemědělství a dobré životní podmínky zvířat.

Typickým žadatelem z programu je fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje zemědělskou půdu vedenou v evidenci využití půdy podle zákona o zemědělství. U některých opatření navíc musí žadatel prokázat, že je aktivně hospodařícím zemědělcem.

Mnoho peněz bude přerozděleno na investiční projekty v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby.

"Podporována budou například ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, investice do staveb pro zahradnictví, pořízení speciálních mobilních strojů, či budování peletáren, jejichž produkce bude spotřebována přímo v zemědělském podniku," říká Jordán.

Na tato opatření je v programu vyhrazeno takřka devět miliard korun. Z těchto peněz budou podpořeny ale i projekty na pozemkové úpravy. Na ně je vyhrazeny necelé tři miliardy korun.

Nastavení PRV

Program rozvoje venkova dotacemi v rámci svých šesti prioritních os podporuje projekty na předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech, na zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech.

"Dotace půjdou také na již zmíněné inovativní zemědělské technologie a udržitelné obhospodařování lesů, na projekty podporující organizaci potravinového řetězce, včetně zpracovávání zemědělských produktů a jejich uvádění na trh nebo na projekty na zřízení dobrých životních podmínek pro zvířata," uvádí Jordán.

Šanci získat dotaci podle něj mají ale i ti žadatelé, kteří podají projekty na efektivní řízení rizik v zemědělství, obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím, podporu účinného využívání zdrojů a spolu s přechodem na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví.

"A pak tu máme ještě dotace na projekty sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech," dodává Jordán.

Důležité jsou i dotace na zvýšení konkurenceschopnosti a zavedení inovací v zemědělských podnicích, na podporu vstupu mladých lidí do zemědělství anebo krajinnou infrastrukturu. Na konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví je vyčleněno 17 % rozpočtu programu. Dotaci získají žadatelé na vhodnou investici do zemědělského podniku, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a již zmíněné pozemkové úpravy.

Časově, finančně i administrativně jsou nejnáročnější komplexní projekty, které zahrnují jak stavební investice, vyžadující řízení stavebního úřadu, tak i technologické vybavení daných objektů. Za typický komplexní projekt je možné považovat výstavbu stáje pro skot a dojírny včetně pořízení dojícího robota a dobudovaní jímky na kejdu.

V rámci priority 3 je nejvýznamnější projektovou operací zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů s rozpočtem zhruba 2, 6 miliardy korun zaměřena na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů.

"Dotace půjdou na investice do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií," říká Jordán.

Takto cílená podpora má přispět k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány například investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.

Druhými nejvíce podporovanými projekty v prioritní ose tři budou ty projekty, které se zaměří na vývoj nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Zde budou podporovány projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy, nebo technologie. Jedná se o významná zlepšení technických vlastností, komponentů a materiálů, softwaru, uživatelské vstřícnosti nebo jiných funkčních charakteristik.

"Nová technologie, produkt nebo proces musí být vyvinuty ve spolupráci s výzkumným subjektem nebo žadatelem, který má k vývoji nového produktu, postupu nebo technologie prokazatelně dostatečné zdroje v podobě kvalifikovaného personálu a výrobních zdrojů," tvrdí Jordán.

V tomto případě se vývojový tým žadatele musí významně podílet na přizpůsobení již existující technologie, produktu nebo procesu na specifické podmínky podniku. Inovativnost, efektivnost a proveditelnost projektu bude posuzovat odborná komise ještě před schválením projektu.

Dotace je poskytována jako celková částka pokrývající provozní výdaje spolupráce i přímé investiční výdaje související se zavedením inovace v podniku žadatele. Rozpočet pro projekty tohoto charakteru činí bezmála dvě miliardy korun.

V prioritě 5 jsou nejvýznamnější projektovou operací projekty zaměřené investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů s alokací 324 milionů korun, které v tomto případě půjdou na dotace tvarovaných biopaliv a bioplynových stanic.

V prioritě 6 bude takřka jedna miliarda korun věnována na podporu projektů změřených na investice do diverzifikace nezemědělskými činnostmi včetně agroturistiky.

Program podporuje i projekty na diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován je i komunitně vedený místní rozvoj, respektive metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. V tomto případě je řeč o dotacích pro místní akční skupiny v regionech.

Žadatelé PRV

Program rozvoje venkova je určen širokému spektru žadatelů. Hlavními žadateli jsou však zemědělští podnikatele a podnikatelské subjekty, které jsou výhradně vlastněny zemědělskými prvovýrobci, mladí začínající zemědělci, výrobci potravin a krmiv a vlastníci či nájemci lesa. O dotace z tohoto programu žádají i státní instituce jako třeba Státní pozemkový úřad.

"Nejčastějšími žadateli v našem programu jsou jednoznačně zemědělci, kterým bylo doposud vyplaceno zhruba deset miliard korun na investice do jejich podniků v rámci opatření Modernizace zemědělských podniků. Tento typ podpory bude i nadále pokračovat v rámci operace Investice do zemědělských podniků, kde je pro zemědělce připraveno přes 9 miliard korun. Nejvíce byly a i nadále budou podporovány investice do živočišné výroby, jakými jsou výstavba či rekonstrukce stájí, dojíren, jímek či hnojišť," vysvětluje Jordán.

Aktuální výzvy

V letošním roce byly všechny výzvy z Programu rozvoje venkova již vyhlášeny. S druhým kolem příjmu žádostí se pro letošek tedy již nepočítá. Podporovány budou projekty zaměřené na investice do zemědělských podniků, zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů, lesnická infrastrukturu, pořízení techniky a technologií pro lesní hospodářství a konečně i projekty vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

"V dalších letech budou probíhat vždy dvě kola příjmu – na jaře a na podzim. Operace budou vyhlašovány tak, aby každá byla spuštěna minimálně jednou za rok. Každoročně probíhá příjem jednotných žádostí, jejichž součástí jsou kromě přímých plateb i plošná opatření Programu rozvoje venkova," uzavírá Jordán.

Prioritní osy PRV

Prioritní osa 1 - Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství a lesnictví

Specifický cíl

 • 1.1 Odborné vzdělávání a informační činnost
 • 1.2 Poradenské služby
 • 1.3 Spolupráce

Prioritní osa 2 - Zvýšení životaschopnosti a konkurenceschopnosti zemědělství

Specifický cíl

 • 2.1 Investice do hmotného majetku
 • 2.2 Pozemkové úpravy
 • 2.3 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • 2.4 Lesnická infrastruktura
 • 2.5 Investice do lesních technologií a zpracování lesnických produktů a jejich uvádění na trh

Prioritní osa 3 - Podpora organizace potravinového řetězce

Specifický cíl

 • 3.1 - Investice do hmotného majetku
 • 3.2 – animal welfare

Prioritní osa 4 - Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím

Specifický cíl

 • 4.1 Agroenvironmentální klimatické operace
 • 4.2 Ekologické zemědělství
 • 4.3 Platby v rámci sítě Natura 2000 na zemědělské půdě
 • 4.4 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními
 • 4.5 Předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi a obnova poškozených lehů
 • 4.6 Investice ke zvýšení odolnosti a ekologické hodnoty lesních ekosystému
 • 4.7 Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Prioritní osa 5 - Podpora účinného využívání zdrojů

Specifický cíl

 • 5.1 Zalesňování a zakládání lesů

Prioritní osa 6 - Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Specifický cíl

 • 6.1 Investice do nezemědělských činností
 • 6.2 LEADER

Prioritní osa 7 – Technická pomoc

Zkušenosti s PVR

Od počátku programového období 2007 až 2015 bylo vyhlášeno v rámci Programu rozvoje venkova celkem 23 výzev. Bylo zaregistrováno téměř 63 tisíc projektů, z nich pak bylo schváleno cca 37 tisíc projektů v celkové částce zhruba 44 miliard korun. Realizováno a proplaceno bylo k 31. 7. 2015 cca 35 tisíc projektů v celkovém finančním objemu zhruba 38 miliard korun.

Nejvíce projektů (téměř 10 tisíc) bylo podpořeno v oblasti využívání poradenských služeb, přes osm tisíc projektů bylo realizováno v rámci osy LEADER se zaměřením na zvýšení kvality života a diverzifikace nezemědělských činností. Více než tři tisíce projektů bylo zaměřeno na modernizace zemědělských podniků, téměř dva tisíce podpořených projektů se soustředilo na obnovu lesnické techniky. Tisícovou hranici, co do počtu projektů, překročila opatření zahájení činnosti mladých zemědělců, obnova a rozvoj vesnic a podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

Finančně nejnáročnějšími podpořenými projekty jsou projekty zaměřené na modernizaci zemědělských podniků (osm miliard korun), obnovu a rozvoj vesnic (pět miliard korun), infrastrukturu zemědělství a lesnictví, což zahrnuje pozemkové úpravy i lesnickou infrastrukturu (pět miliard korun). Tři miliardy korun si vyžádala opatření LEADER - Kvalita života/diverzifikace, Diverzifikace činností nezemědělské povahy a Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům.

Informace o PRV

Veškeré potřebné informace se žadatelé o dotaci z Programu rozvoje venkova mohou dozvědět na webových stránkách programu www.eagri.cz/prv. Žadatelé dále mohou využít sekci často kladené dotazy nebo poslat dotaz přímo na pracovníky odboru řídicí orgán PRV. Kontaktní informace nalezne na webových stránkách MZ www.eagri.cz.

Omezení PRV

Jediným zásadním limitem pro PRV je skutečnost, že nelze poskytovat dotace na území hlavního města Prahy. V případě podpory investicím na založení a rozvoj nezemědělských činností nemůže podpora směřovat ani do měst s počtem obyvatel nad 100 tisíc. Další podmínky a limity jsou závislé na konkrétním typu operace, žadatel musí sledovat zejména definici příjemce dotace, kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje a jejich limity.

Česká ekonomika
Přestat sledovat
O2 Czech Republic (dříve Telefónica C.R.)
Přestat sledovat
Zemědělství
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
VE STŘEDU V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Ronald Schubert, WOOD & Company)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat