Dotace po roce 2020 nahradí půjčky a záruky

Česká republika má v rámci EU třetí energeticky nejnáročnější ekonomiku, a tedy poměrně vysoký potenciál pro zvyšování energetické účinnosti. Vzhledem k mnoha nynějším podnětům z Evropského parlamentu či některých členských států EU lze očekávat, že tlak na přísnější cíle energetických úspor bude v příštích letech sílit.

Energetické úspory a zvyšování energetické účinnosti jsou jedním z hlavních nástrojů politiky ochrany klimatu na mezinárodní, ale i unijní úrovni. Pro Českou republiku z toho plyne mnoho závazků. V konečném důsledku dopadnou na regulaci firem a ovlivní podobu dotací na nízkoenergetická řešení.

Na energetické úspory je v evropských fondech pro Česko připraveno 51 miliard korun do roku 2020 a odpovědná ministerstva vybízejí, aby se potenciální příjemci hlásili o dotace. V budoucnu už tolik dotačních peněz k dispozici s velkou pravděpodobností nebude. Evropská komise totiž na úkor přímých dotací klade stále větší důraz na využívání návratných finančních nástrojů, jako jsou půjčky nebo záruky.

Ochrana klimatu

Velkou rámcovou změnou v ochraně klimatu bylo schválení globální dohody o změně klimatu v prosinci 2015 na konferenci v Paříži všemi smluvními zeměmi OSN. Státy se dohodly, že do konce století udrží globální oteplování pod hranicí 2 stupňů Celsia (a budou se snažit dosáhnout 1,5 stupně) a že svět ve druhé polovině století dosáhne rovnováhy mezi vypouštěnými emisemi a emisemi přirozeně pohlcovanými v přírodě, tedy že výsledné emise budou nulové.

Zejména tento druhý cíl půjde splnit bez energetických úspor jen stěží. I když závazky jednotlivých států plynoucí z pařížské dohody nejsou právně závazné, jednotlivé státy včetně Česka musejí své nízkoemisní strategie a plány prezentovat do roku 2020.

Ekonomiky jednotlivých zemí EU jsou přitom různě energeticky náročné, a mají tudíž rozdílné předpoklady pro dosahování energetických úspor.

Splnit cíle

Státy Evropské unie se vedle pařížské dohody již v roce 2007 zavázaly plnit cíle v oblasti energetiky a ochrany klimatu. Jedním ze tří aktuálních cílů EU je zvýšit energetickou účinnost (neboli zajistit energetické úspory) o 20 % do roku 2020 (oproti projektovaným hodnotám) a o 27-30 % do roku 2030 a zároveň do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 80-95 % oproti hodnotám z roku 1990.

Na tyto cíle navazuje široká paleta opatření, která mají zlepšit účinnost ve všech fázích energetického řetězce, od dodávek energie až po její konečné využívání spotřebiteli z řad podniků, vlastníků komerčních a obytných budov i domácností.

Přímé dotace po roce 2020

Cíle v oblasti energetické účinnosti přijaté na evropské úrovni se promítají do strategických dokumentů schválených českou vládou. V oblasti energetických úspor je základním dokumentem Národní akční plán energetické účinnosti ČR. V něm se Česko zavázalo do roku 2020 uspořit 50 petajoulů energie, což pro představu odpovídá každoročním úsporám na úrovni 1,5 % energie ročně prodané koncovým zákazníkům.

Pro dosažení tohoto cíle má akční plán k dispozici řadu opatření jak regulatorního rázu (povinné energetické audity, systém environmentálního managementu, štítkování elektrospotřebičů a další), tak motivačního charakteru ve formě dotací (na veřejné i soukromé budovy, panelové domy, pro podnikatelské provozy i technologie, na účinné vytápění a chlazení, výrobu energie, veřejné osvětlení, pro zemědělské provozy a další).

Více informací o realizaci a financování energeticky úsporných opatření najdete na www.investicniweb.cz/energie

3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat