Pozvánka na valnou hromadu společnosti Primoco UAV SE

Představenstvo společnosti Primoco UAV SE, se sídlem Výpadová 1563/29f, PSČ 153 00, Praha 5 - Radotín, IČO 037 94 393, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1546 (dále jen "Společnost")

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 28. 4. 2023 v 10 hodin v prostorách Společnosti na adrese jejího sídla, tj. na adrese Výpadová 1563/29f, PSČ 153 00, Praha 5 - Radotín.

Pořad valné hromady:

1) Prezence přítomných a zahájení valné hromady.

2) Způsobilost valné hromady k přijetí usnesení.

3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

4) Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

5) Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022.

6) Projednání a schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, Praha 4 - Krč, IČO 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

7) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ověřené auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, Praha 4 - Krč, IČO 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

8) Rozhodnutí o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022.

9) Vzetí na vědomí a projednání výroční zprávy Společnosti za rok 2022.

10) Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Vladana Ševčíka.

12) Závěr.

Návrhy usnesení:

1) Člen představenstva Společnosti oznámí, kolik akcionářů a hlasů je přítomných na valné hromadě.

2) Člen představenstva Společnosti oznámí, zdali je valná hromada způsobilá k přijetí usnesení.

3) Na návrh člena představenstva Společnosti valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti volí pana Ladislava Semetkovského předsedou valné hromady a zároveň ověřovatelem zápisu a pana Mgr. Ondřeje Mikuláše zapisovatelem valné hromady a dále pověřuje předsedu valné hromady, aby rovněž prováděl sčítání hlasů.

4) O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

5) O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Vyjádření dozorčí rady k řádné a konsolidované účetní závěrce Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 a seznámení s výsledky činnosti dozorčí rady a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2022 jsou projednávány na valné hromadě v souladu se zákonem.

6) Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, Praha 4 - Krč, IČO 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších přepisů (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK").

7) Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ověřenou auditorem, společností TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, Praha 4 - Krč, IČO 602 03 480, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR ve znění předloženém představenstvem.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) ZOK.

8) Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku Společnosti, zisku, za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ve výši 61 853 102,78 Kč následovně - zisk za účetní období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 bude v celém  rozsahu použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

Odůvodnění: Jedná se o záležitost náležející do působnosti valné hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK.

9) O tomto bodu se nehlasuje.

Odůvodnění: Výroční zpráva Společnosti za rok 2022 je projednávána na valné hromadě v souladu se zákonem.

10) Určení auditora účetní závěrky pro účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje návrh představenstva na jmenování auditora pro  účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 - společnosti TPA Audit s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, Praha 4 - Krč, IČO 602 03 480, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463, číslo oprávnění 080 KAČR.

11) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Vladana Ševčíka.

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti schvaluje smlouvu o výkonu funkce, jež bude uzavřena mezi Společností a členem dozorčí rady Ing. Vladanem Ševčíkem, a to ve znění předloženém představenstvem Společnosti.

Odůvodnění: Smlouva o výkonu funkce je schvalována v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je 21. 4. 2023 (právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů, kde jsou registrovány akcie Společnosti, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo zástupce takovéto osoby).


Pozvánka na valnou hromadu

Vyjádření dozorčí rady

Výroční zpráva Primoco UAV SE za rok 2022

Zdroj:
Primoco UAV
Primoco UAV
Přestat sledovat
Zavřít
Mohlo by vás zajímat

Videotéka

Obrázek: Shutterstock
31. 5. 2023 6:10
Komodity v portfoliu drobného investora: Přehled (převážně) býčích argumentů
Alokace investic
Přestat sledovat
Americký dolar
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Potraviny
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Zemědělství
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock, Investiční web
29. 5. 2023 12:39
Expertní debata: Výhled na druhé pololetí 2023 není špatný, investoři by ale měli cílit na delší…
Akciové fondy
Přestat sledovat
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kapitálové trhy
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
29. 5. 2023 9:30
Petr Novotný (Investičníweb.cz): Akciový trh je spíše optimistický, bondaři věští problémy
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Ekonomika
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Freeimages.com
27. 5. 2023 13:42
Pavel Tykač (Sev.en): Bez levné a dostupné energie neexistuje rozvoj lidské společnosti, elektřina…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat