Ropný průmysl ve střední Evropě: Pokud vydrží růst zisků, mohou se vrátit dividendy
|

Ropný průmysl ve střední Evropě: Pokud vydrží růst zisků, mohou se vrátit dividendy

Ačkoli střední Evropa není sama o sobě bohatá na ropu, svými podmínkami umožnila vznik poměrně velkých společností zaměřených na zpracování ropy, obchod s ropnými produkty, a dokonce i těžbu ropy a zemního plynu. Jak se v současnosti daří Unipetrolu, maďarskému MOLu a polským firmám PKN Orlen a LOTOS?

Unipetrol Rafinérie Světové akcie Dividendy

Veľkosť podľa tržieb

Tabuľka č. 1 obsahuje spoločnosti zoradené podľa tržieb za rok 2010. Keďže spoločnosti účtujú v rôznych menách, tržby sú prepočítané do EUR s kurzom ECB platným 8. 9. 2011. Podľa tržieb jednoznačne dominuje PKN Orlen a MOL. Obe spoločnosti pôsobia na viacerých trhoch, na rozdiel od LOTOSu a Unipetrolu. Unipetrol je dcérska spoločnosť PKN Orlenu.

1 Tržby

Dividendy

Investori zameraní na dividendy budú sklamaní. Ani jedna spoločnosť nevyplatila dividendy za rok 2010. PKN Orlen, MOL a Unipetrol vyplatili dividendu naposledy za rok 2007, LOTOS za rok 2006.

Aktuální kurz akcií Unipetrolu sledujte zde

Na výplatu dividend sa používa predovšetkým čistý zisk a nerozdelený zisk z minulých období. Napriek obťažnosti predpovedania budúcej dividendy sa skúsme podrobnejšie pozrieť na oba spomenuté zdroje dividendových platieb.

PKN Orlen má ako jediný zisk na úrovni z predkrízového obdobia. Slušnú úroveň dosahuje aj spoločnosť LOTOS. Zisk MOLu má síce posledné tri roky klesajúcu tendenciu a je ďaleko pod úrovňou z predkrízového obdobia, na druhej strane ale ako jediný nemal v žiadnom roku stratu.

2 Čistý zisk Uvedené grafy toho až tak veľa nepovedali, preto sa ďalej skúsme zamerať na anualizovaný zisk na akciu (zisk za posledné štyri kvartály: Q3/2010 až Q2/2011).

3 Anualizovaný zisk na akcii

Okrem Unipetrolu sa všetkým spoločnostiam prvý polrok 2011 darilo veľmi dobre. Ak by druhý polrok dosiahli rovnaký zisk ako v roku 2010, PKN Orlen a LOTOS by dosiahli rekordné zisky za posledných 5 rokov. MOL by sa priblížil blízko k rekordu z roku 2006.

Krátkodobý výhled na české akcie: září 2011 - ČEZ, NWR a Unipetrol

Tabuľka č. 3 ukazuje veľkosť nerozdeleného zisku k 31. 12. 2010 na jednu akciu. Je v nej tiež rok, v ktorom dosiahol nerozdelený zisk maximum za posledných 5 rokov. Vysoký nerozdelený zisk ale ešte neznamená, že spoločnosť bude mať peniaze na výplatu dividend. Preto je potrebné sledovať aj stav súvahovej položky peniaze a peňažné ekvivalenty. Unipetrol, PKN Orlen a MOL mali k 31. 12. 2010 v porovnaní s minulými obdobiami nadpriemernú výšku hotovosti na svojich účtoch.

4 Nerozdělený zisk

Trhové ukazovatele

Pri pohľade na trhové ukazovatele je na tom jednoznačne najhoršie Unipetrol. Ukazovateľ P/E má hodnotu 34,8, anualizované P/E je ešte vyššie. Anualizovaný P/E má pri zvyšných troch spoločnostiach veľmi zaujímavú hodnotu. Je to spôsobené dobrými výsledkami za prvý polrok 2011, ktoré sme spomenuli vyššie.

ČEZ, NWR a Unipetrol: Výhled společností po výsledkové sezóně očima Petra Nováka (Generali PPF Asset Management)

Pomer kurzu a účtovnej hodnoty akcie je pri všetkých spoločnostiach menší ako jedna. To znamená, že investori sú ochotní zaplatiť nižšiu cenu, ako je účtovná hodnota majetku pripadajúceho na jednu akciu.

5 Tržní ukazatele

Ukazovatele rentability

Ukazovatele sú počítané z účtovnej závierky za rok 2010. Za povšimnutie určite stojí rentabilita vlastného kapitálu na úrovni 10 % pri PKN Orlen a LOTOS. Tieto dve spoločnosti dosahujú najlepšie hodnoty aj pri ziskovej marži. Najhoršie obstála spoločnosť Unipetrol.

6 Ukazatele rentability

Zadlženosť

Najnižšiu celkovú zadlženosť za rok 2010 má Unipetrol. U ostatných spoločností sa zadlženosť pohybuje mierne nad 50 %. Zadlženosť je rovnomerne rozložená medzi dlhodobú a krátkodobú.

7 Ukazatele zadluženosti

Hodnotili sme ropné spoločnosti zo strednej Európy. Tieto spoločnosti boli významne zasiahnuté finančnou krízou. S ohľadom na posledné obdobie máme možnosť pozorovať zlepšenie ich finančných ukazovateľov a rast ziskov. Ak by toto oživenie vydržalo aj v druhom polroku, mohli by sa investori po dlhej dobe dočkať dividend.