Je v podílových fondech o co stát?
|

Je v podílových fondech o co stát?

Pod pojmem finanční produkt si dle nedávno zveřejněného průzkumu agentury STEM Češi zpravidla vybaví běžné bankovní účty, penzijní připojištění, stavební spoření a životní pojištění. Pouze 61 % obyvatel dle průzkumu někdy slyšelo o podílových fondech, investice do nich pak uskutečnila 3 % populace. Čím si vysvětlit okrajové postavení podílových fondů v očích české populace?

Investování Podílové fondy
Nejvýkonnější podílové fondy v roce 2010

Důvodů je hned několik:

  • Špatné zkušenosti těch méně šťastných z nás z dob kupónové privatizace, kdy jistota desetinásobku nebyla zase tak dosažitelným výsledkem.

  • Strach ze ztráty investovaných finančních prostředků.

  • Negativní obraz investování v médiích, která nás dnes a denně informují o stále se zhoršující situaci v globálním ekonomickém světě, o blížícím se finančním krachu té či oné banky či investiční společnosti, nebo dokonce samotného státu.

  • Absence důvěry v nadprůměrné zisky podílových fondů.

  • Často špatná informovanost a nízka úroveň znalostí ze strany finančních poradců či samotných bankéřů, kteří mají většinou po ruce pro klienta finančně zajímavější a snáze prodejný produkt.

Co to vlastně je podílový fond?

Podílový fond je souborem majetku, který náleží všem vlastníkům podílových listů, a to v poměru podle vlastněných podílových listů. Podílový fond není právnickou osobou.

Peněžní prostředky shromažďuje do podílového fondu investiční společnost vydáváním podílových listů a obhospodařuje je svým jménem a na účet podílníků fondu. Z právních úkonů učiněných v souvislosti s obhospodařováním majetku podílového fondu je oprávněna a zavázána investiční společnost, závazky hradí z majetku v podílovém fondu. Podílníci nejsou oprávněni požadovat rozdělení majetku v podílovém fondu ani zrušení fondu.

Laicky řečeno, jsou to všechny finanční prostředky nashromážděné od drobných investorů, které jsou investovány dle předem stanovených kritérií. Okamžikem vložení finančních prostředků do fondu a jejich zainvestování portfoliomanažerem se stáváte majiteli určitého množství podílových listů, které můžete v drtivé většině případů téměř okamžitě opět přeměnit v hotovost. Hodnota podílového listu se v čase mění v závislosti na růstu či poklesu portfoliomanažerem nakoupeného majetku. Představte si, že s dalšími čtyřmi lidmi investujete prostředky do podílového fondu investujícího do bankami vydávaných dluhopisů. Každý z vás investuje 20 000 korun, dohromady tedy máte zainvestovaných 100 000 korun. Bankou vydaný dluhopis má roční úrokovou sazbu 3 % se splatností jeden rok. Za 12 měsíců tedy obdržíte od banky půjčených 100 000 korun plus úrok 3 000 korun. Tato částka je pak rozdělena zpět mezi investory v závislosti na jejich vkladu.

Vy tedy při původně investované částce 20 000 korun obdržíte (100 000 + 3 000)/5, což je 20 600 korun. Podílové fondy však zpravidla tyto prostředky "reinvestují", kdy za bankou vrácené prostředky a úrok nakoupí další bankovní dluhopisy. Nově jste tedy investoval 20 600 korun, kdy za dalších 12 měsíců v našem zjednodušeném případě bude hodnota vašich investic činit 21 218 korun.

U podílového fondu však platí, že své prostředky můžete získat do několika málo dnů, kdy je potřeba provést patřičné administrativní kroky. Nemusíte tedy čekat na splatnost podílovým fondem nakoupeného dluhopisu.

Podílové fondy se od sebe liší

Ono se lehko řekne podílový fond, ve skutečnosti se však jedná o bohatou škálu produktů, ať už v oblasti dosažitelného zisku, doby investování, měny investování, regionálního či oborového zaměření.

Vložení prostředků na 6 měsíců, rok i 7 let

Zůstaneme-li u půjčování peněz (nákup dluhopisů) platí, že na čím delší dobu prostředky půjčujeme (investujeme), tím vyšší očekáváme úrok. Se stejným mechanismem se setkáváme, když do banky ukládáme své úspory - vkládáme-li je na termínovaný vklad s týdenní výpovědní lhůtou, musíme počítat s nižším úrokem než u termínovaného vkladu s dvouletou výpovědní lhůtou.

Ovšem pozor, z uvedeného byste mohli nabýt dojmu, že podílové fondy investují pouze do dluhopisů. To ovšem není pravda, protože fondy prostředky podílníků vkládají také do akcií, nemovitostí a jejich pronájmu, komodit a dalších aktiv. Rozlišujeme tedy tyto typy fondů:

fondy peněžního trhu - investují do krátkodobých dluhových cenných papírů, zpravidla se splaností kratší než 6 měsíců

dluhopisové fondy - investují prostředky do dluhových cenných papírů se splatností několik týdnů až několik let

akciové podílové fondy - investují prostředky do akcií společností obchodovaných na burze cenných papírů

nemovitostní fondy - investují své prostředky přímo do nemovitostí

Všeobecně jsou určovány doby, na kdy své peníze investujeme: 0 až 6 měsíců, 6 měsíců až 2 roky, 2 roky až 5 let, 5 let a více. Nejkratším investičním horizontem se vyznačují fondy peněžního trhu a dluhopisové podílové fondy. Některé dluhopisové fondy mají doporučovanou dobu zainvestování delší, a to 2 až 5 let. Nejdelší investiční horizont mají akciové podílové fondy a nemovitostní fondy.

Čím rizikovější profil tyto podílové fondy mají, tím delší je doporučovaná doba zainvestování.

Vyplatí se podílové fondy?

U krátkodobých vkladů podílovým fondům zdatně konkurují spořící účty, které nabízejí srovnatelné zhodnocení. U dlouhodobějších vkladů (dva a více let) se však již plně objevuje síla podílových fondů. Obecně pak platí, že čím déle budete mít peníze investovány, tím vyššího (ročního) zhodnocení vám může být dopřáno.

U dluhopisových podílových fondů je to v období 2 až 5 let předpokládaný výnos 4 až 6 procent ročně, u akciových podílových fondů s dobou investice 5 a více let je to pak 8 až 12 procent ročně.

Investice do podílových fondů tedy zcela jistě není zavrženíhodným činnem, právě naopak, může se jednat o velmi vhodný prostředek, jak nashromáždit finanční rezervu na stáří, dětem na studia, či vlastní bydlení.