Operační program Rybářství nabízí 1,1 miliardy korun

Jakkoli Česká republika nemá přístup k moři, je skvělé, že i tuzemští chovatelé ryb mohou získat dotaci, protože rybníkářství má v některých oblastech České republiky dlouholetou tradici a velký význam.

Finanční alokace Operačního programu Rybářství (OPR) pro roky 2014 až 2020 činí z Evropského námořního a rybářského fondu 841 milionů korun. Dalších 271 milionů korun dodá do programu státní rozpočet, takže pro české rybáře je pro následující roky vyčleněna více než jedna miliarda korun.

"K prioritám Operačního programu Rybářství patří především zvýšení konkurenceschopnosti tradiční akvakultury, zvýšení produkce ryb prostřednictvím investic do recirkulačních zařízení, zvýšení podílu zpracovaných ryb, podpora spotřeby ryb a přenos vědeckých poznatků do podniků akvakultury," vyjmenovává oblasti, do kterých budou směřovat dotace z programu rybářství mluvčí Ministerstva zemědělství Hynek Jordán, jehož úřad je řídicím orgánem programu.

Jedním z hlavních cílů programu je zvýšení produkce ryb z recirkulačních systémů v ČR o 1 100 tun a zvýšení produkce zpracovaných ryb o 650 tun do roku 2023. Dotace z programu budou dále směřovat i na projekty, jež budou zavádět moderní intenzivní chovné systémy.

Dalšími cíli programu jsou rozvoj udržitelného chovu ryb v ČR a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh v požadovaném sortimentu včetně diverzifikace akvakultury (rozvoj rybníkářství) pro zajištění produkce kapra, lososovitých a dalších druhů ryb.

Nastavení OPR

Takřka celá alokace Operačního programu Rybářství bude přerozdělena mezi projekty na udržitelný rozvoj rybníkářství a zhruba 21 milionů korun půjde na dotace projektům, jež se budou specializovat na uvádění rybích produktů na trh a zpracování ryb.

Podpora v OPR dělí do čtyř prioritních oblastí.

První je podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje, druhá je společná rybářská politika a třetí je podpora uvádění rybích produktů na trh a jejich zpracování. V rámci těchto oblastí jsou pak stanoveny konkrétní podporovaná opatření – tedy typy projektů, jež mohou získat dotaci.

Opatření inovace podporuje produktové a procesní inovace vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů. Podpora je určena podnikům akvakultury spolupracujícím s partnerem projektu. Partnerem projektu může být univerzita, vysoká škola, výzkumný ústav nebo Akademie věd České republiky.

Opatření produktivní investice do akvakultury, záměrem jsou investice do akvakultury podporuje investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a navazujících činností. Podpora je určena mikropodnikům, malým a středním podnikům s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok.

"Předkládány mohou být například projekty na pořízení rybářského vybavení, nebo vozidel a na odbahnění rybníků menších než dva hektary," vysvětluje Jordán.

Opatření recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním nabízí dotace na tvorbu recirkulačních zařízení, včetně líhní, a průtočných systémů s takzvaným dočišťováním. Dotace poplynou i na modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb.

I v tomto případě dotaci může získat jen podnik s produkcí ryb vyšší než 0,5 tuny za rok.

"Předkládány mohou být například projekty na vybudování nového recirkulačního systému pro chov ryb," vysvětluje Jordán.

Opatření akvakultura poskytující environmentální služby podporuje vysazování úhoře říčního (anguilla anguilla) do vybraných rybářských revírů v povodí Labe a Odry. Vysazováno bude monté (larvy úhoře) nebo rozkrmený mladý úhoř o délce menší než 20 cm. V tomto případě dotace získají především místní organizace a územní svazy Českého rybářského svazu, které jsou uživateli rybářských revírů vhodných k vysazování úhoře.

Opatření Investice do zpracování produktů podporuje investice do zpracování produktů rybolovu a akvakultury, které přispívají k úspoře energie, zlepšují bezpečnost, hygienu, zdravotní a pracovní podmínky, nebo vedou k novým nebo zdokonaleným produktům. Podpora je určena pro mikropodniky, malé a střední podniky.

"Předkládány mohou být například projekty na výstavbu nebo vybavení zpracovny ryb," tvrdí Jordán.

Aktuální výzvy

První projekty na opatření inovace, produktivní investice do akvakultury, záměr a) investice do akvakultury, recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a Investice do zpracování produktů mohli žadatelé předkládat v první výzvě v říjnu 2015.

"Ve druhé výzvě v říjnu 2015 mohli žadatelé předkládat projekty na podporu vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry z opatření Akvakultura poskytující environmentální služby," upřesňuje Hynek Jordán.

Uzávěrka příjmu žádostí o podporu byla posunuta kvůli zavádění nového monitorovacího systému.

Prioritní osy a specifické cíle OPR

Prioritní osa 1 - Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje

Specifický cíl

  • 1.1 Inovace
  • 1.2 Produktivní investice do akvakultury
  • 1.3 Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním

Prioritní osa 2 - Podpora provádění společné rybářské politiky

Specifický cíl

  • 2.1 Akvakultura poskytující environmentální služby

Prioritní osa 3 - Podpora uvádění na trh a zpracování

Specifický cíl

  • 3.1 Investice do zpracování produktů

Zaměření OPR

Udržitelná a konkurenceschopná akvakultura založená na inovacích, konkurenceschopnosti, znalostech a účinnějším využití zdrojů, rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb během roku na domácí trh včetně rozvoje mimoprodukčních funkcí rybníků.

Informace o OPR

Informace o podporách z OP Rybářství 2014 – 2020 jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zemědělství www.eagri.cz v záložce "Dotace / Operační program Rybářství na období 2014-2020".

Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Ivana Birtová, Realitní Shaker)
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat