Investice do akcií má smysl, dlouhodobý horizont je na straně investorů
|

Investice do akcií má smysl, dlouhodobý horizont je na straně investorů

S investicemi do akcií byla, je a vždy bude spojena vyšší volatilita než u jiných standardních investičních aktiv. Jednou z možností, jak lze alespoň částečně eliminovat možné negativní dopady této zvýšené volatility, je mít dostatečně dlouhý investiční horizont. Zpravidla se pro akciové investice doporučuje alespoň 5 let, ale platí, že čím delší, tím zpravidla lepší.

Investiční strategie Ponaučení pro investory Akciový trh Investiční horizont

Analýza historických dat fondu Top Stocks podle mě velice dobře ilustruje výhody dlouhodobého investování. Jak závisela variabilita historických výsledků na délce investičního horizontu?

Analyzoval jsem všechny možné několikaleté investice začínající poslední den příslušného měsíce, například pro jednoletý horizont to byly investice od 31. 8. 2006 do 31. 8. 2007, od 30. 9. 2006 do 30. 9. 2007 a tak dále. Celkem tedy bylo možné za dobu existence fondu až do konce roku 2019 udělat 149 různých ročních investic, 137 dvouletých a tak dále až po 77 sedmiletých investic.

První příklad v grafu ukazuje podíl kladných výsledků investice do fondu v závislosti na délce zvoleného investičního horizontu. Je zřejmé, že čím delší byl zvolený investiční horizont, tím rostla pravděpodobnost realizace kladného výnosu.

Obdobný závěr nabízí i druhý graf, který nabízí srovnání velikosti a variability absolutních průměrných ročních výnosů do fondu podle jednotlivých investičních horizontů. Takzvané tělo svíčky v grafu obsahuje hodnoty v rozmezí ± jedné směrodatné odchylky od vypočteného průměru ze všech pozorování, tedy přibližně dvě třetiny všech pozorování. Čáry svíčkového grafu pak rozpětí od minimální k maximální hodnotě v daném investičním horizontu.

S delším investičním horizontem tedy nejenže rostla pravděpodobnost dosažení kladného výnosu, ale i klesala variabilita dosaženého výnosu. Tudíž hrálo podstatně méně roli to, v kterém měsíci byla příslušná jednorázová investice zahájena a ukončena. Přínosy delšího investičního horizontu to ilustruje velice názorně.

Akciová korekce v historickém kontextu
Americké akcie prodělaly na konci února nejrychlejší korekci z historického maxima v historii. Od té doby se houpou ve velkolepých kmitech o několik procent téměř každý den. Část analytiků již stihla vyslat do světa pozitivní zvěst, že je nyní trh atraktivní, protože korekce srazila ocenění na přiměřenější úrovně. Ne tak zhurta.