Situace je dlouhodobě neudržitelná, zní ze Zemědělského svazu ČR
|

Situace je dlouhodobě neudržitelná, zní ze Zemědělského svazu ČR

V českém zemědělství se setkávám s mnoha velice dobrými manažery – předsedy, řediteli i majiteli zemědělských farem a podniků, kteří hledají stále nové cesty, jak svá družstva, podniky či farmy rozvíjet, říká předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Jedním dechem však dodává, že všem vadí míra byrokracie, která v zemědělství panuje. Dobrou zprávou je podle něj naopak to, že do zemědělství přichází mladá generace, která zavádí moderní zemědělské postupy a technologie.

AGRO

Jak si podle vás stojí české zemědělství?

Faktem je, že zemědělský obor je přeregulován, ale nemyslím si, že by se zemědělcům dařilo špatně. Zemědělství jako takové má několik plusů a mínusů. Je to strategický obor, který si chrání všechny vyspělé země na světě, protože v okamžiku, kdy stát není s to uživit své obyvatele, je velice zranitelný. Například Japonsko má omezené podmínky pro zemědělství a je závislé na dovozu potravin, a proto své zemědělce silně chrání. To s sebou nese různé formy podpory v různých zemích. V Evropě máme zemědělskou politiku, která se snaží zemědělcům pomáhat, ale na druhé straně jim také škodí. Snaha řešit pomocí této politiky problémy venkova, životního prostředí i zemědělství zároveň vede k velkému množství předpisů a regulací.

Co to konkrétně znamená pro české zemědělce?

Že stejně jako zemědělci v jiných zemích jsou velice omezováni ve svém rozhodování o tom, co a jak budou pěstovat nebo chovat. Jsou závislí na dotacích, které zkreslují a pokřivují trh a de facto určují další rozvoj zemědělců.

Foto: David Těšínský

"Pokud dnes chcete dělat klasické zemědělství, bez dotací to nezvládnete. Zemědělci se podřizují čerpání dotací, a tak se bohužel někdy musejí rozhodovat jinak, než by si přáli. Vede to k určité skepsi v oboru, protože nikdo nechce být závislý na rozhodnutích úředníků. To se samozřejmě nikomu nelíbí. Připomíná to takový slalom - zemědělec se rozjede z kopce a politika mu na trať nastavuje stále další branky," říká Martin Pýcha.

Čekání na změnu

Jak dlouho je tato situace udržitelná?

Obávám se, že v dlouhodobém horizontu je neudržitelná. To neznamená, že společná zemědělská politika EU zmizí, ale musí se změnit. Máme jedinečnou příležitost to změnit prostřednictvím chystané reformy zemědělské politiky, která by měla platit od roku 2020.

Máte za to, že návrh nové státní zemědělské politiky změní české zemědělství?

Absolvuji mnoho jednání na téma nové zemědělské politiky. Je poněkud deprimující vidět, kolik oblastí se dnes změnami v oblasti zemědělství snaží dosáhnout svých cílů. Jsou to oblast životního prostředí, obchodu, kvality potravin, ale jde také o sociální oblast kvůli zaměstnanosti a podobně. Podle mě všechny tyto zájmy jedna zemědělská politika vyřešit nedokáže. Místo toho, abychom měli za cíl kvalitní, zdravou a cenově dostupnou zemědělskou produkci a soběstačnost, honíme mnoho dílčích cílů prostřednictvím nároků kladených na zemědělce. Není to nic nového. Zemědělci jsou z toho otrávení, protože chtějí dělat zemědělství, ale protože to bez dotací dělat nemohou, musejí, aby získali dotace, plnit mnoho dalších povinností. Požadavky na zemědělce se přitom stále mění a přicházejí s nimi i lidé, kteří o zemědělství vědí velice málo, což je i důvod neustálých útoků typu "špatně hnojíte", "produkujete nekvalitní potraviny", "nestaráte se o půdu a jen berete dotace".

Nakolik si za současný stav mohou zemědělci sami? Bylo například chybou vybíjet chovy?

Toto řešíme mnoho let a víme, že není dobré oddělovat živočišnou výrobu od té rostlinné, ale bohužel kvůli ekonomice a nastavení podpor k tomuto oddělení došlo. A jestliže stát motivuje k tomu, aby zemědělci provozovali rostlinnou produkci a ne živočišnou, většina se přizpůsobí. Naštěstí i Česká republika pochopila, že je to špatně, a snaží se to změnit. V současnosti v zemědělství bohužel vrcholí několik trendů, které komplikují strategické rozhodování. Dochází k přeskupování majetku, růstu cen půdy i jejích nájmů, připravuje se nová zemědělská politika, v níž je více otázek než odpovědí, a skutečností je i to, že do vedení mnoha zemědělských družstev a podniků přichází nová generace zemědělců.

Hovoříte o pozitivní změně?

Na vše se lze dívat různými pohledy. Můžete věc hodnotit pozitivně i negativně. Doufám, že změny budou i pozitivní. Zemědělství se bude stále více opírat o nové technologie, čímž se bude dařit udržovat produkci s menšími vlivy na životní prostředí. Tomuto trendu u nás nahrává i skutečnost, že na našem trhu hospodaří spíše větší podniky a farmy, které přece jen mají předpoklad tyto technologie nakoupit a efektivně využívat. Otázkou ale zůstává, jaké podmínky jim nastaví stát spolu s Evropskou komisí.

Mají zemědělci dostatek peněz na investice do svého rozvoje?

Zemědělství je pro banky atraktivní z finančního hlediska, protože i přes nižší výnosnost kapitálu mají banky vetší jistotu, že jim firmu někdo nezavře a nezaloží novou. To zkrátka bez půdy nejde. Zemědělci, kteří jsou šikovní, mohou vydělávat dobré peníze. Netvrdím, že je to zlatý důl, ale není to pro podnikání špatný obor. Zemědělství jako takové má navíc něco do sebe, a sice to, že jste v kontaktu s přírodou, s rostlinami a zvířaty. Lze tedy očekávat i určitou renesanci zájmu o zemědělské hospodaření.

Banky a nákup půdy

Jak je to s ochotou financovat zemědělce?

V mnoha zemích stát zemědělcům garantuje úvěry, ostatně i v Česku máme možnost využít podporu z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu. V současnosti ale banky nemají problém zemědělcům půjčovat, neboť ti jsou spolehlivými plátci. Například Česká spořitelna je v tomto ohledu velice flexibilní a dokázala reagovat na situaci na trhu. Například při boomu bioplynových stanic nabídla zemědělcům zajímavé podmínky financování jejich výstavby. Nyní je výhodnými dlouhodobými úvěry podporuje při nákupu vlastní zemědělské půdy, což se mi líbí.

Jste přítelem bioplynek?

Pokud je bioplynová stanice dobře nastavená, je provázaná s živočišnou výrobou a zemědělec má dostatek půdy, tak je dobrou a užitečnou věcí. Navíc si musíme uvědomit, že v okamžiku, kdy se v ČR snížily stavy zvířat, vypadlo nám okolo milionu hektarů pícnin pro zvířata, takže proč na nich nepěstovat kukuřici pro bioplynové stanice. Bioplynky plošně neodmítám, zároveň ale není dobré, když zemědělec nemá dost půdy a musí pěstovat opakovaně velké plochy kukuřice jako monokultury. To je pak spíše drancování krajiny.

Zmínil jste nákup půdy. Jak se díváte na současný hlad po zemědělské půdě?

Připadá mi celkem přirozený. U nás jsou karty nastaveny jinak než v některých jiných zemích, kde zemědělská půda patří zemědělcům. U nás samotní zemědělci vlastní 20-30 % výměry, na níž hospodaří. Je to dáno historicky, protože v rámci restitucí a transformace se vracela půda a vlastníci, kteří dostali půdu zpět, ne vždy chtěli sami hospodařit, takže ji dále pronajímali. V Česku máme více než 3 miliony vlastníků zemědělské půdy, a pokud odpočítáme zahrady u domů, zhruba 1,8 milionu vlastníků, což je opravdu hodně. Samotní zemědělci si navíc uvědomují, že aby byli stabilní, musejí hospodařit na svém. Potřebují jistou výměru. Je ale potřeba rozlišovat skupování půdy zemědělci od skupování půdy finančními investory, kteří spekulují na další růst cen. To je podle mě velice nebezpečné, protože jejich zájmem je maximalizovat zisk, ne na půdě hospodařit. A pokud jde o nájmy, pro zemědělce je důležité, aby u pronajaté půdy, na které hospodaří, měli stabilní a dlouhodobé smlouvy, to totiž významně souvisí i s péčí o půdu.

Bez dotací

Dovedete si představit zemědělský trh bez dotací?

Za současných podmínek nikoli. Dovedu si představit lepší nastavení podpor. Zemědělci nedostávají podpory je proto, že jsou zemědělci, ale za to, že řádně hospodaří. Výplatu podpor podmiňuje i mnoho dalších aspektů, které musejí zemědělci splňovat.

Lze s tím něco dělat?

Osamostatnit se od unijní zemědělské politiky nelze. Tuto zkušenost máme z předvstupního období, přičemž tehdy prošlo naše zemědělství největší redukcí. Snažíme se dnes naopak aktivně vysvětlovat podmínky u nás a ovlivnit nastavení evropské politiky tak, aby nás nepoškozovala. Dnes jsou například naši zemědělci, protože hospodaří na větších výměrách, pod velkým tlakem ze strany Evropské komise, protože ta chce nově podporovat hlavně malé zemědělské subjekty. Je tu velké riziko, že našim zemědělcům odebere část současných plateb, což může mít katastrofální následky. Je to začarovaný kruh. Současná společná unijní politika chce naplnit mnoho cílů za co nejméně peněz a zapomíná na to, že každá z unijních zemí má odlišné podmínky pro zemědělství.

Jak vidíte budoucnost českého zemědělství?

Jsem optimista. Mám za to, že v našem zemědělství jsou vzdělaní, šikovní a pracovití lidé a že při férových podmínkách jsou plně konkurenceschopní minimálně v evropském měřítku. Podmínky ale férové nejsou. Nastavení politiky tedy bude rozhodující.

To jsou dost silná slova.

Jak se to vezme. Jestliže český zemědělec dokáže vyrobit kilogram drůbežího masa, litr mléka a podobně levněji než zemědělec v Německu, ale i tak se na náš trh dováží drůbeží maso a mléčné výrobky z Německa, které jsou levnější než ty české, je něco špatně. Opět jsme u dotací. I když v rámci EU je jednotná zemědělská politika, německé zemědělce ještě podporují jednotlivé spolkové země a regiony, čemuž se těžko konkuruje. Ale abych jen neukazoval na druhé, čeští zemědělci by se od těch v Německu mohli učit, jak více spolupracovat například při zpracovávání. To je i věc zpracovatelského průmyslu. Jestliže v blízkosti našich hranic je německá mlékárna, která denně dokáže zpracovat mléko v objemu poloviny veškeré české produkce, je jasné, že dosahuje vysoké produktivity. Naši zemědělci do ní prodávají mléko, ale přidaná hodnota se tvoří tam. Musíme si říci, zda chceme levné potraviny ze zahraničí, u nichž nevíme, za jakých podmínek jsou vyráběny, nebo kvalitní čerstvé české potraviny.


Foto: David Těšínský

Martin Pýcha je předsedou Zemědělského svazu České republiky, viceprezidentem evropské organizace zemědělských družstev COGECA a Agrární komory ČR. Oblasti zemědělství se věnuje od střední školy, studoval Střední zemědělskou školu v Chrudimi a Českou zemědělskou univerzitu. V minulosti působil mimo jiné i jako poradce ministra zemědělství.

Více o tématu: www.investicniweb.cz/agro

včera v 14:51

Tenconi (ADA Economics): Inflace není, co bývala. V měnícím se světě (i) s tím musíme počítat

Jednou z nejvýznamnějších průmyslových strategií posledních let bylo omezení životnosti výrobků. Jde přitom o jistou...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Inflace
včera v 12:37

Expert: Česká zemědělská půda je stále atraktivní ve srovnání s Rakouskem nebo Německem, obrovský potenciál teď ale vidím na Slovensku

Zemědělská půda na Slovensku slibuje v současnosti podobně atraktivní zhodnocení, jaké jsme zaznamenali v uplynulých...
Investiční alternativy Zemědělství Pozemky a půda
19. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Bankovky jako investice

Co je fascinujícího na sběru bankovek? A jak velké zhodnocení nabízejí? Investorský magazín nabízí úvodní lekci z...
Investorský magazín Rozhovor Investiční alternativy
15. 10. 2020 12:10

Výnosy a riziko na trhu s dluhopisy: Diverzifikace je základ, ve firemním sektoru budou (stále) padat hlavy

Velká část státních dluhopisů nabízí v současností záporný reálný výnos, mnohdy dokonce i ten nominální. Čeští drobní...
České státní dluhopisy Státní dluhopisy Firemní dluhopisy
13. 10. 2020 06:46

Horská (Raiffeisenbank): V horizontu pěti let změnu politiky centrálních bank nečekám, změna jejich role v globální ekonomice ale probíhá naplno

Centrální banky přehlížejí rychlý růst cen aktiv a sveřepě se věnují inflaci na úrovni klasického spotřebitelského...
Centrální banky Fed ECB
12. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Ruské akcie a trendy v obchodování drobných českých investorů

Investorský magazín tentokrát hledá zajímavé investiční příležitosti v největší zemi na světě. Ruské akcie, a nejen...
Rusko Emerging Markets Investiční strategie
12. 10. 2020 09:45

Jiří Staník (Helgi Library): Pilulka svůj růst nezakládá na lékárenském byznysu, ale na e-commerce. Třešničkou na dortu může být deregulace prodeje léků na předpis

Ocenění společnosti Pilulka je vzhledem k jejím růstovým plánům a dosavadní neziskovosti samozřejmě složité, firma má...
Akcie ČR Pražská burza Pilulka
11. 10. 2020 18:30

Pilulka.cz jde na burzu. Projděte si webinář s vedením společnosti a analytikem

26. října 2020 by se mělo na trhu START pražské burzy poprvé obchodovat s akciemi společnosti Pilulka.cz. Proč mohou...
Pilulka Akcie ČR Farmacie
10. 10. 2020 06:31

Petr a Martin Kasovi (Pilulka.cz): Cílem je spokojený zákazník, ne maximální možný zisk. Podnikání musí mít hlubší smysl

Petr a Martin Kasovi míří s Pilulkou.cz na pražskou burzu. V burzovní vinárně si povídali se šéfredaktorem...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
8. 10. 2020 12:15

Prandstetter (eFrank.cz): Český akciový trh není pro ty, kdo chtějí chránit své bohatství. Bankovní tituly budou nadále pod tlakem nízkých sazeb

Z hlediska dividend je pražská burza nepochybně zajímavá, dlouhodobě je ale výkonnost samotných akcií na trhu v Rybné...
Akcie ČR Pražská burza Banky
6. 10. 2020 06:52

Filip Kejla (WOOD & Company): Pilulka je mimořádně atraktivní investice, hospodaření i valuace slibují růst

Filip Kejla není na trhu žádným nováčkem. Společnost Pilulka.cz, která se chystá na trh START pražské burzy, je podle...
Pilulka Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO)
5. 10. 2020 12:00

Investorský magazín: Česká zbrojovka Group na pražské burze a jak je (ne)bezpečný dark web

Vlna IPO na parketu pražské burzy pokračuje. Hlavní trh na začátku října obohatil tradiční český výrobce ručních...
Investorský magazín Rozhovor Česká zbrojovka Group
5. 10. 2020 09:54

Druhá vlna pandemie covidu-19: Je oživení ekonomiky v roce 2021 ohroženo?

Jaké jsou scénáře vývoje (nejen) české ekonomiky ve světle probíhající druhé vlny pandemie koronaviru? V rámci...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
2. 10. 2020 11:52

Valuace technologických akcií pohledem insidera: Tesla není Amazon aneb Kde hledat hodnotu na přehřátém trhu

Ocenění akcií velkých technologických akcií je přehnané, v některých segmentech jsou ale očekávání přece jen...
Informační technologie Technologie Tesla
1. 10. 2020 17:53

Další globální otřes na vzdáleném horizontu: Rozpadnou se USA?

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Mezi ně se může...
Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika Bitcoin
28. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Aktivní vs. pasivní investování

Pasivně, nebo aktivně spravovaný podílový fond? Investorský magazín probírá přednosti a nedostatky obou strategií....
Investiční strategie Podílové fondy ETF
24. 9. 2020 09:58

Chaos jako nový normál: Nechutná nerovnost ve společnosti může vyvolávat další šoky

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Ty může mimo jiné...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika
22. 9. 2020 17:54

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý
21. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: 200. díl jako all-star game na pražské střeše

Protože je v době koronavirové nejlepší natáčet někde na vzduchu, a navíc v polovině září bylo krásné počasí,...
Investorský magazín Rozhovor Světová ekonomika
17. 9. 2020 17:46

Šrámek (Longevitytech.fund): Peníze investované do vývoje vakcín na covid-19 mohou chybět, má smysl uvažovat komplexněji

Koronavirová doba ukázala, že mnoho věcí, které se jevily jako nemožné nebo komplikované, vlastně tak složitých není....
Krása a zdraví Zdravotnictví a zdravotní péče Koronavirus