Společnost Pegas Nonwovens za rok 2017 dosáhla EBITDA 44,7 milionu EUR a zlepšila výhled na rok 2018
|

Společnost Pegas Nonwovens za rok 2017 dosáhla EBITDA 44,7 milionu EUR a zlepšila výhled na rok 2018

Výroba za čtvrté čtvrtletí 2017 dosáhla bezmála 29 tisíc tun a byla hlavním důvodem toho, že šlo z hlediska provozního hospodaření pro Pegas Nonwovens o nejsilnější kvartál loňského roku. Meziročně byly výsledky firmy u většiny ukazatelů horší, a to především kvůli vyšším provozním nákladům spojeným se spouštěním nových provozů.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) Akcie ČR Výsledková sezóna

Zisk EBITDA za loňské čtvrté čtvrtletí na úrovni 13,7 milionu EUR představuje jeden z nejlepších čtvrtletních výsledků firmy. Celoroční EBITDA dosáhl 44,7 milionu EUR, čímž Pegas Nonwovens bezpečně naplnil celoroční výhled (43–50 milionů EUR). Po očištění o jednorázové vlivy činil EBITDA dokonce 47,8 milionu EUR, bez očištění byl ale výsledek oproti roku 2016 slabší o 4,3 %. Meziroční pokles EBITDA souvisel ve značné míře s přeceněním akciového opčního programu a s jeho akcelerací v souvislosti se změnou akcionářské struktury.

Výsledky výrazně vylepšilo solidní čtvrté čtvrtletí 2017, kdy EBITDA meziročně narostl o bezmála 9 % na 13,7 milionu EUR a čistý zisk se vyšplhal na 3,5 milionu EUR. EBITDA očištěný o vliv přecenění opčního programu ale klesl o 0,4 % na 13,5 milionu EUR.

Nárůst objemu výroby a očekávaného prodeje vedly Pegas k navýšení výhledu pro ukazatel EBITDA na rok 2018. Ten firma stanovila do rozmezí 1,22-1,38 miliardy Kč. Celkové investiční výdaje letos nemají přesáhnout 1,05 miliardy Kč.

EBITDA marže dosáhla v roce 2017 20,2 %, což je o 2,4 procentního bodu méně ve srovnání s rokem 2016. V tomto ohledu na EBITDA marži nepříznivě působil nárůst cen polymerů, který se promítá do tržeb a zvyšuje základnu, ze které se počítá EBITDA marže. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 činila EBITDA marže 25,6 %, meziročně o 0,3 procentního bodu méně.

Výnosy, náklady a EBITDA výnosy (tržby z prodeje vlastních výrobků) dosáhly v roce 2017 220,8 milionu EUR (meziročně +7 %). Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 dosáhly konsolidované výnosy 53,4 milionu EUR (meziročně +10 %). Nárůst tržeb souvisel s růstem objemu prodeje z důvodu spuštění nové výrobní kapacity. Pozitivně na tržby působil také vývoj cen polymerů, které oproti předchozímu roku vzrostly v průměru o více než 10 %.

Celkové provozní náklady bez odpisů v roce 2017 meziročně vzrostly o 10,3 % na 176,2 milionu EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 dosáhly celkové provozní náklady bez odpisů 39,7 milionu EUR (meziročně +10,4 %). Hlavním důvodem pro meziroční nárůst bylo spuštění nové výrobní kapacity a vyšší nákupní cena polymerů v meziročním srovnání.

Celková spotřeba materiálu a ostatní spotřeba dosáhly loni 160,9 milionu EUR (meziročně +9,6 %), ve čtvrtém čtvrtletí to bylo 37 milionů EUR (meziročně +12,8 %). Hlavním důvodem pro meziroční nárůst bylo spuštění nové výrobní kapacity a vyšší nákupní cena polymerů. Celkové osobní náklady dosáhly loni 14,8 milionu EUR (meziročně +16,8 %). Osobní náklady očištěné o přecenění a akceleraci akciového opčního programu činily 12 milionů EUR (+6,3 %). Osobní náklady ve čtvrtém čtvrtletí 2017 dosáhly 3 milionů EUR (-24,7 %). Osobní náklady očištěné o přecenění akciového opčního programu vzrostly meziročně ve čtvrtém čtvrtletí o 5,1 % na 3,2 milionu EUR. Ostatní provozní náklady dosáhly v roce 2017 0,5 milionu EUR (o rok dříve 0,2 milionu EUR).

Konsolidované odpisy dosáhly v roce 2017 17,4 milionu EUR (meziročně +7,9 %), ve čtvrtém čtvrtletí pak činily 4,6 milionu EUR (+14,6 %). Nárůst odpisů v meziročním srovnání souvisel zejména se zařazením nově spuštěné linky do majetku.

Úrokové náklady spojené s obsluhou dluhu činily v roce 2017 7,5 milionu EUR (+2,6 %), ve čtvrtém čtvrtletí 2017 činily 1,8 milionu EUR (+16,4 %). Důvodem pro růst úrokových nákladů byla expirace úrokových swapů v červnu 2016 a zároveň nová emise dluhopisů z ledna 2017.

V roce 2017 dosáhly celkové konsolidované investice 27,6 milionu EUR (meziročně +30,9 %). Z této částky představovaly kapitálové výdaje na rozšíření výroby 20,3 milionu EUR. Běžné investice činily zbývajících 7,3 milionu EUR. Společnost tak nepřekročila svůj odhad investičních výdajů pro rok 2017, který předpokládal maximální výdaje 30 milionů EUR. Ve čtvrtém čtvrtletí 2017 činily celkové konsolidované investice 8,2 milionu EUR. Z této částky představovaly kapitálové výdaje na rozšíření výroby 5,2 milionu EUR, běžné investice zbývající 3 miliony EUR.

Hodnota čistého dluhu k 31. prosinci 2017 dosáhla 195 milionů EUR, meziročně tak dluh byl vyšší o 21,3 %. Nárůst čistého dluhu souvisel hlavně s investicí do výrobních linek ve Znojmě a JAR. Nárůst čistého dluhu ve čtvrtém čtvrtletí byl způsoben hlavně výplatou dividendy ve výši 11,4 milionu EUR. Další významné hotovostní položky, které přispěly k navýšení čistého dluhu, zahrnovaly výplatu úroků na veřejném dluhopisu a zálohové platby související s výrobní linkou pro JAR a s novou semikomerční linkou. V neposlední řadě na vývoj čistého dluhu negativně působilo další posílení koruny vůči euru (to vedlo ke zvýšení závazků vyjádřených v euru, reportovací měně, z titulu dluhopisů, které jsou denominovány v korunách). Tyto korunové dluhopisy jsou zajištěny křížovými měnovými swapy, jejichž hodnota k 31. prosinci 2017 představuje pohledávku Pegasu Nonwovens asi 7,3 milionu EUR a efektivně snižuje hodnotu čistého dluhu na 187,7 milionu EUR. Poměr čistého dluhu k EBITDA se na konci roku dostal na 4,37. Poměr čistého dluhu upravený o reálnou hodnotu zajišťovacích křížových swapů k ukazateli EBITDA upravenému o přecenění warrantů dosáhl 3,96.

"Výsledky hospodaření za čtvrtý kvartál loňského roku mile překvapily, když na úrovni provozního a čistého zisku výrazně překonaly očekávání. Hlavním tahounem byla zvýšená produkce. Vadou na kráse je nárůst čistého dluhu, a to i v poměru k EBITDA. Jde o jeden z hlavních argumentů, proč management rozhodl o tom, že navrhne valné hromadě nevyplatit dividendu za rok 2017. Společnost i díky přesunu sídla do České republiky mění reportující měnu na koruny. Pro EBITDA plánuje letos rozmezí 1,22-1,38 miliardy Kč, investiční výdaje by neměly přesáhnout 1,05 miliardy Kč. Naše odhady se nacházejí v daném intervalu, považujeme je tedy za reálné. Na samotné výsledky hospodaření by akcie společnosti mohly reagovat růstem. Chybějící dividenda (jak jsme očekávali) ovšem může prostor k růstu limitovat," uvedl analytik Jiří Kostka z Komerční banky.

"Objem výroby ve 4Q2017 překonal naše očekávání o 5,4 %. Provozní zisk EBITDA 13,7 milionu EUR je jedním z nejvyšších v historii firmy, téměř o 12 % překonal naše očekávání i očekávání trhu," doplnil Bohumil Trampota, analytik z J&T Banky. "Kvartální report hodnotíme pozitivně. Samotná čísla za 4Q2017 jsou vysoko nad odhady a Pegas splnil i celoroční cíle. Projekce na letošní rok (střední hodnota) je nad naším i tržním očekáváním," dodal Trampota.

"Výhled je mírně nad naším i konsenzuálním očekáváním. Cílované vysoké kapitálové výdaje (1,05 miliardy Kč) souvisejí se stavbou nové továrny v JAR a instalací nové linky v ČR. Free float dosahuje jen 12 % kapitalizace, titul tak zůstává především sázkou na potenciální převzetí (přesněji řečeno vytěsnění minorit) hlavním akcionářem R2G. Fond R2G svůj podíl získal za 1 010 Kč za akcii a výsledky za 4Q2017 podporují výhled na případné převzetí za cenu poblíž této úrovně," poznamenal analytik Petr Bártek z České spořitelny.

"Z finančního hlediska byl rok 2017 úspěšný. Významným momentem uplynulého období byla zásadní změna akcionářské struktury. Skupina R2G v rámci dobrovolné nabídky převzetí získala téměř 90% podíl ve společnosti a stala se majoritním akcionářem. Konsolidace akcionářské struktury nám umožnila uskutečnit dlouho plánované korporátní změny. Na prosincové mimořádné valné hromadě byl schválen přesun sídla holdingové společnosti z Lucemburska do České republiky s cílem zjednodušit a zracionalizovat naši organizační a nákladovou strukturu. S tímto krokem souvisela i změna ve struktuře orgánů společnosti. Byla ustanovena dozorčí rada a do představenstva Pegasu byli nominováni zástupci R2G," připomněl ve výsledkové zprávě generální ředitel firmy František Řezáč.

Vedle změn, které proběhly na přelomu roku, také Pegas Nonwovens v září stáhlá své akcie z obchoodvání na burze ve Varšavě. Nadále se s nimi obchoduje pouze na pražské burze.

"V roce 2017 jsme také výrazně pokročili v přípravě a realizaci strategických projektů. Klíčové bylo spuštění nové linky typu Compact v závodě ve Znojmě-Příměticích. Linku se podařilo uvést do komerčního provozu s mírným předstihem a významně se podílela na dobrých výrobních výsledcích v druhé polovině roku," upozornil Řezáč. "Další velkou výzvu pro nás představuje dokončení projektu v Jihoafrické republice. V roce 2017 jsme uzavřeli smlouvu na koupi pozemku, objednali novou výrobní linku, dokončili obchodní jednání ohledně dodávek z nového závodu a získali stavební povolení pro závod. V tuto chvíli vedeme jednání s hlavním dodavatelem stavebních prací."

Významným projektem je instalace semikomerční linky objednané pro závod ve Znojmě-Příměticích. Ta je založena na nové technologii, která v případě úspěchu může znamenat výjimečnou příležitost pro vývoj a komercializaci nových produktů, respektive diverzifikaci výrobkového portfolia Pegasu. "Linku plánujeme uvést do provozu ve čtvrtém čtvrtletí příštího roku," dodal Řezáč.

Zdroj: Pegas Nonwovens, ČTK
Co musíte ráno vědět (1. června)
Co musíte ráno vědět (1. června)
00:00

Co musíte ráno vědět (1. června)

Jak zakončily uplynulý týden akcie v Evropě a v USA, jak rychle se zadlužují americké firmy a jak Elon Musk oslavil...
Musíte vědět
Tisk: Nový německý stimulační plán by mohl vyjít až 80 miliard eur
včera v 16:28

Tisk: Nový německý stimulační plán by mohl vyjít až 80 miliard eur

Německo pracuje na novém balíku opatření na podporu ekonomiky v hodnotě 75 až 80 miliard eur. Informoval o tom list...
Německo Podpora ekonomiky Koronavirus
Růst čínského zpracovatelského průmyslu brzdí slabá poptávka
včera v 15:56

Růst čínského zpracovatelského průmyslu brzdí slabá poptávka

Růst aktivity čínského zpracovatelského průmyslu v květnu mírně zpomalil, brzdí ho slabá globální poptávka. Vyplývá...
Čína Průmysl Asijská ekonomika
Microsoft chce nahradit novináře systémem umělé inteligence
včera v 14:49

Microsoft chce nahradit novináře systémem umělé inteligence

Americká technologická společnost Microsoft chce nahradit několik desítek novinářských pozic robotickým systémem...
Microsoft Média Zpravodajství
Růst průměrné mzdy v prvním čtvrtletí podle odhadů zpomalil
včera v 14:16

Růst průměrné mzdy v prvním čtvrtletí podle odhadů zpomalil

Reálný růst průměrné mzdy, tedy po zohlednění inflace, v prvním čtvrtletí kvůli dopadům šíření koronaviru i poměrně...
Česká ekonomika Česká republika Platy a osobní ohodnocení
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
30. 5. 2020 21:00

V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled

Další týden plný tržních výkyvů, podpora ekonomiky ze strany vlád i centrálních bank, kondice jednotlivých akciových...
Světové akcie Americké akcie Akcie ČR
Tisíce lidí ve Francii protestovaly proti propouštění v Renaultu
30. 5. 2020 15:34

Tisíce lidí ve Francii protestovaly proti propouštění v Renaultu

Několik tisíc lidí v sobotu před továrnou automobilky Renault ve francouzském městě Maubeuge protestovalo proti...
Francie Pracovní trh Auta
EU a Berlín se domluvily stran záchranného balíčku pro Lufthansu
30. 5. 2020 15:25

EU a Berlín se domluvily stran záchranného balíčku pro Lufthansu

Německá vláda se dohodla s Evropskou unií ohledně záchranného balíčku devět miliard eur pro leteckou společnost...
Německo Evropská unie Deutsche Lufthansa
Merkelová kvůli koronaviru odmítla pozvánku Trumpa na summit G7
30. 5. 2020 08:22

Merkelová kvůli koronaviru odmítla pozvánku Trumpa na summit G7

Německá kancléřka Angela Merkelová odmítla pozvánku amerického prezidenta Donalda Trumpa na možný summit vůdců zemí...
Donald Trump Německo Spojené státy americké (USA)
Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly…
Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly…
29. 5. 2020 22:30

Americké akcie v pátek převážně vzrostly, za celý týden přidaly indexy Dow a S&P 500 více než 3 %

Americké akcie v pátek převážně zpevnily. Většinu průběžných ztrát smazaly po tiskové konferenci prezidenta Donalda...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale…
Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale…
29. 5. 2020 18:00

Evropské akcie skončily v pátek ve ztrátě, za týden i měsíc ale posílily

Evropské akcie v pátek nedokázaly navázat na sérii čtyř ziskových dnů a poměrně výrazně ztrácely, protože je...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím)…
Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím)…
29. 5. 2020 17:53

Na burze se objeví akcie České zbrojovky. Proč se s nimi (zatím) nebude obchodovat?

Na pražské burze se objeví v pondělí akcie České zbrojovky, obchodovat se s nimi zatím ale nebude. Mluvčí BCPP Jiří...
Pražská burza Akcie ČR Zbraně
Brusel ani Londýn nevěří v brzký pokrok pobrexitových jednání
29. 5. 2020 17:46

Brusel ani Londýn nevěří v brzký pokrok pobrexitových jednání

Nevelkou naději na pokrok ve vyjednávání budoucích vztahů Evropské unie a Británie vkládají obě strany do dalšího...
Spojené království Evropská unie Politika
Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo se bankovním titulům
Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo se bankovním titulům
29. 5. 2020 16:55

Pražská burza v pátek opět oslabila, nedařilo se bankovním titulům

Pražská burza v pátek znovu oslabila, index PX klesl o 0,68 % na 895,52 bodu. Nejvýrazněji ztrácely akcie bankovní...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Růst indické ekonomiky kvůli koronaviru zpomalil
29. 5. 2020 16:30

Růst indické ekonomiky kvůli koronaviru zpomalil

Růst indické ekonomiky v prvním kalendářním čtvrtletí v důsledku koronaviru zpomalil na 3,1 % ze 4,1 % v předchozích...
Indie HDP Hospodářský růst
Spotřebitelské výdaje v USA v dubnu rekordně klesly
29. 5. 2020 16:05

Spotřebitelské výdaje v USA v dubnu rekordně klesly

Spotřebitelské výdaje ve Spojených státech se v dubnu kvůli koronavirové krizi propadly o 13,6 %. To představuje...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Spotřebitelé
Švédská ekonomika v 1. čtvrtletí navzdory koronaviru vzrostla
29. 5. 2020 15:20

Švédská ekonomika v 1. čtvrtletí navzdory koronaviru vzrostla

Švédská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí navzdory šíření koronaviru mírně vzrostla. Vyplývá to ze zpřesněných...
Švédsko HDP Hospodářský růst
Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily…
Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily…
29. 5. 2020 14:33

Velké americké firmy vydávají dluhopisy ve velkém, letos si půjčily už bilion dolarů

Americké firmy s vysokým ratingem už letos od začátku roku emitovaly dluhopisy v objemu dvojnásobně větším než ve...
Americké akcie Firemní dluhopisy Fed
Podíl zahraničních investorů držících české dluhopisy klesl
29. 5. 2020 13:49

Podíl zahraničních investorů držících české dluhopisy klesl

Podíl zahraničních investorů, kteří drží české státní dluhopisy, ke konci dubna klesl na 36,85 % z 39,39 % ke konci...
České státní dluhopisy
Zisky firem v USA klesly v prvním čtvrtletí nejvíce od roku 2008
29. 5. 2020 13:05

Zisky firem v USA klesly v prvním čtvrtletí nejvíce od roku 2008

Podle amerického ministerstva obchodu klesly zisky firem v USA v prvním čtvrtletí o 13,9 %. Jde o největší propad od...
Americké akcie Zisky Výsledková sezóna