Desatero pro drobné investory (nejen) do firemních dluhopisů
|

Desatero pro drobné investory (nejen) do firemních dluhopisů

V poslední době roste zájem drobných investorů o podnikové dluhopisy. Zde je deset zásad, které by měl zohlednit každý, kdo investici do firemních bondů zvažuje.

Firemní dluhopisy Dluhopisový trh Ponaučení pro investory Pravidla a doporučení pro investování Investování

Vyhodnoťte si rizika

Každá finanční transakce či investice by měla být uskutečněna po zralé úvaze, a to pouze tehdy, pokud investor porozuměl všem rizikům, která s sebou transakce či investice přináší, a je ochoten je akceptovat.

Diverzifikujte své portfolio

Nevkládejte všechna vejce do jednoho košíku, tedy omezte riziko vytvořením diverzifikovaného portfolia. Investor by rozhodně neměl vložit všechny své peníze či jejich převážnou většinu do jedné investice.

Rostoucí výnos znamená rostoucí riziko

Investor by měl být obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.

Riziko finančních potíží emitenta

Prodejem dluhopisů financuje emitent svou podnikatelskou činnost. Je-li zjevné, že hodlá získat prostředky prodejem štědře úročených dluhopisů, zatímco jiné podnikatelské subjekty využívají mnohem levnější financování (například bankovní úvěry), je s největší pravděpodobností riziko budoucích finančních potíží emitenta přinejmenším zvýšené, což by měl investor při svém rozhodování zohlednit.

Investice do podnikových dluhopisů nejsou pojištěné

V případě nesplacení jistiny či úroků (kupónů) se nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor nákupem dluhopisů získává právo, aby mu emitent dluhopisů splatil jistinu spolu s dohodnutými úroky (kupóny). Investor tedy dobrovolně přijímá pozici věřitele, zatímco emitent dluhopisů se stává jeho dlužníkem.

Seznamte se s emisními podmínkami

Před nákupem korporátních dluhopisů je potřeba se seznámit s jejich emisními podmínkami a prospektem. Tyto dokumenty mohou obsahovat ustanovení zvyšující rizikovost příslušných dluhopisů (například že pohledávky držitelů dluhopisů budou v případě úpadku emitenta uspokojeny až jako poslední), případně snižovat jejich na první pohled atraktivní výnosnost (například právo emitenta dluhopisy splatit předčasně či nevyplatit v určitých stanovených případech pravidelnou platbu kupónu).

Role ČNB jako orgánu dohledu nad finančním trhem

Informace, že Česká národní banka schválila emisi dluhopisů, znamená pouze to, že ověřila, zda prospekt příslušné dluhopisové emise splňuje všechny zákonem stanovené formální náležitosti. U takzvaně soukromých emisí dluhopisů (emisí, které není možné nabízet investorům veřejně a u nichž je počet investorů zákonem omezen na 150) a u veřejných emisí dluhopisů do objemu 1 milionu eur (či jejich ekvivalentu v korunách) ČNB prospekt cenného papíru neschvaluje.

Získejte co nejvíce informací o bonitě emitenta

ČNB není ze zákona oprávněna při emisi dluhopisů prověřovat bonitu emitenta. Pravděpodobnost, že dlužník své závazky splatí, posuzují nezávislé ratingové agentury, které na základě podrobné analýzy rizikovosti dlužníka stanoví rating (investiční stupeň), jenž vyjadřuje pravděpodobnost, že dlužník své závazky řádně a včas splatí. Není-li rating dlužníka k dispozici (emitenti vysoce úročených korporátních dluhopisů obvykle žádný rating stanoven nemají), zjistěte si sami co nejvíce informací o bonitě firmy, protože na ní závisí návratnost vašich peněz.

Nepodceňujte riziko nesplacení jistiny

Je nutné si uvědomit i to, že pokud se emitent dostane do finančních problémů, může dojít nejen k nevyplacení kupónů, ale i k nesplacení investované částky (jistiny).

Vyhodnoťte, zda je daná investice pro vás vhodná

Před učiněním investičního rozhodnutí vždy pečlivě zvažte, zda máte dostatek informací, abyste vhodnost investice mohli kvalifikovaně posoudit. Pokud se domníváte, že ano, vyhodnoťte si, zda je investice konkrétně pro vás a vaši osobní finanční situaci vhodná.

Zdroj: ČNB