Krize zlata, krizové měny? Nebo jen oddechový čas?
|

Krize zlata, krizové měny? Nebo jen oddechový čas?

Zlato nekoroduje. I proto je považováno za garanta odolnosti a uchování hodnoty. Nicméně cena zlata umí pořádně kolísat. Ryzí unce (kolem 31,1 gramů) stála poprvé v hi­storii více než 1 900 USD, krátce poté však přišly propady až k 1 600 USD. Jakou má zlato budoucnost?

Zlato Certifikáty
Zlato

Papírové peníze v krizi důvěry

Podle řady odborníků jde jen o přirozený protipohyb na cestě vzhůru. Především strach z inflace je hnacím mo­torem pro další investice do zlata. Problém zadlužení západoe­vropských států určitě nebude vyřešen přes noc.

Samotná ztráta důvěry může znamenat konec papírových peněz. Materiální hodnota peněz je obvykle jen zlomkem z celkové peněžní hodnoty. Pokud zmizí akcep­tace papírových měn jako platebního prostředku, ne­dostanete za ně prakticky nic. Ekonomické důsledky by byly ka­tastrofální.

Řízená inflace

Tak daleko to nemusí dojít. Zlato se třpytí i v inflačním prostředí. Tak lze pomalu, ale jistě splatit dluhy. Tento scénář se v současné situaci je­ví jako žádoucí. Všudypřítomnou vyso­kou likviditu, která na trhy přináší také inflační rizika, nelze rozhodně podcenit.

Evropská centrální banka a americký Fed před nedávnem oznámily, že budou i v následujících měsících zásobit banky takřka neomezenou likviditou. Fed si drží odstup od opětovného odkupního programu, vymění pouze krátkodobé státní dlu­hopisy za dlouhodobé (T-bonds), což bilanci centrální banky dále nezatíží.

Zdá se však, že ve střednědobém horizontu neexistuje žádná cesta, kte­rá by zabránila znehod­nocení peněz, i když konjunktura v součas­nosti pokulhává. Pokud roste inflace, je investice do věcných aktiv ověřeným receptem na ochranu majetku.

V 80. letech vládla na trzích po­litika vysokých úrokových sazeb. In­flace v USA vzrostla dočasně až na úroveň 15 %. Cena zlata dosáhla tehdy rekordních 850 USD. S ohledem na dnešní kupní sílu by to odpovídalo reálné ceně zlata dokonce na úrovni 2 530 USD, pokud bychom vzali jako srovnávací benchmark index amerických spotře­bitelských cen. Tato skutečnost dává zlatu další výrazný růstový potenciál. Kov tak může bez problémů překonat nedávno dosažené "all time high".

Aktuální cenu zlata sledujte zde

ETC – s fyzickým uložením

Zlato má však jednu nevýhodu - nevyplácí průběžné úroky nebo dividendy. V obdobích hospodářského růstu je proto poptávka po zlatě poměrně nízká.

Pro us­nadnění obchodování se zlatem a proto, aby se zlato nemuselo uchovávat v bezpečnostních schránkách, přešla řada investorů k obchodování s gold­certifikáty nebo Gold-ETC.

Kdo přesto podkládá zlato za sku­tečnou krizovou měnu, chce samozřejmě mít zachovánu reálnou možnost fyzického přístupu ke zlatu. V této souvislosti se jako zajíma­vá investiční alternativa jeví Plati­no Gold­certifikát (ISIN DE000A1KK980) z emisní dílny LBBW.

Jedná se o ETC (Exchange Traded Commodity). Každý emitovaný certifikát je zastaven reálným zlatem. Investoři tak mají možnost si nechat dodat 100 gramů zlata s ryzostí 99,99 %. Tato operace je spojena s dodatečnými poplatky, které zohledňují náklady na ražbu a dopravu. Papír není měnově zajištěn.

Bez měnového zajištění

V současnosti nelze příliš očekávat vyhraněný trend slabého dolaru oproti euru. Investoři, kteří přesto chtějí vyloučit měnové riziko, a tedy současně také šanci participovat na silném dolaru, se mohou blíže sezná­mit s produktem db Physical Gold Euro Hedged ETC od Deutsche Bank (ISIN DE000A1EK0G3). Ovšem za zvýšenou jistotu musí kromě produktových (0,29 % p.a.) dohodit ještě fee, aktuálně ve výši 0,3 % p.a.

Průběžné příjmy

Naproti tomu RBS financuje náklady u Gold Uncapped Discountcertifikátu prostřednictvím srážky z ceny, která přechází přímo na inve­stora (ISIN DE000AA3D5A7). Díky tomu je u produktu možné (až do je­ho splatnosti v květnu 2016) partici­povat v poměru 1:1 na ceně zlata, a kromě toho dosáhnout také při tržní stagnaci výnosů ve výši bezmála 11 %, tedy 2,3 % p.a.

Ještě více je možné dosáhnout s RBS Gold Kupon certifiká­tem (ISIN DE000AA3D5C3). Tento produkt vyplatí náklady "Skotů" formou roční kuponové platby ve výši 1 %, a tak zajistí této investici průběžný zdroj příjmů. Sečteno podtrženo lze tímto způsobem dosáhnout při stagnaci výnosu ve výši 11,1 % nebo 2,3 % p.a. Ve srovnání s výše prezentovanými ETCs však u certifi­kátů odpadá fyzické dodání a ulože­ní. Riziko emitenta je v tomto případě všudypřítomné.

Bonus s měnovým zajištěním

Mnohem vyšší výnos při stagnaci na­bízí Quanto Bonus­certifikát z emisní líhně RBS (ISIN DE000AA3NMF8). Tento cenný pa­pír má splatnost v červnu 2012. Po­kud cena zlata nikdy neprolomí bariéru na úrovni 1 400 USD, dojde k vyplacení bonusu ve výši 205 EUR. S ohledem na aktuální prodejní kurz se jedná o bonus výnos ve výši 11,9 %, tedy 17,7 % p.a.

V případě, že cena zlata překoná 2 050 USD, může být výnos i vyšší. Ovšem při potencionálním náku­pu je nutné zohlednit i skutečnost, že produkt v současnosti vykazuje nad­hodnotu ve výši 8,9 %. Pokud dojde k "vyčerpání" ochrany ve výši 16,3 % a k prolomení bariéry, bonus mechanismus bude deaktivo­ván a nadhodnota je okamžitě odstraněna, takže dojde k nadproporcionální ztrátě certifikátu.

Bonus se značnou nadhodnotou

Pokud chcete větší odstup od bariéry, musíte přistoupit na krácení očeká­vaných výnosů. U bonus certifikátu od Société Générale (ISIN DE000SG1V6U2) je nutné se vzdát měnového zajištění. Jako kompenza­ce je investorům nabízena ochrana ve výši 29,9 %, především proto, že bariéra byla zvolena na úrovni 1 150 USD. Na této úrovni se cena zlata na­cházela naposledy na jaře minulého roku.

Nejvyšší možný bonus výnos se snižuje, za předpokladu stabilní měnové relace, na 7 %, tedy 9,8 % p.a. Přesto při současném nákupu činí ažio dokonce 25,2 %, takže potenciální in­vestoři by si svým angažmá měli být velmi jisti.

Index plný zlatých akcií

Naopak nepřímá investice prostřed­nictvím nákupu "zlatých" akcií nikdy nemůže nahradit investice do mincí, ETC nebo certifikátů. Ale pro přimíchání do investiční­ho portfolia je tato strategie určitě smysluplná. Avšak často uváděný "potenciální" pákový efekt ne­byl v nedávné minulosti pozorován.

Namísto toho se hodnotový vývoj indexu "NYSE Arca Gold Bugs" pohybuje v úctyhodné vzdále­nosti od skutečné ceny zlata. V pětile­tém horizontu dosahuje rozdíl v per­formance téměř 100 %. Přitom tento tržní barometr zoh­ledňuje společnosti, kteří svoji pro­dukci neprodávají prostřednictvím termínových burzovních kontraktů. Tímto způsobem má být dosažena co možná nejvyšší korelace s aktuální cenou zlata.

Nicméně vybrané spo­lečnosti jsou zatíženy firemně specifickými riziky. Mezi 16 členy indexu jsou tři těžké váhy - Barrick Gold, Goldcorp a Newmont Mining. Odpovídají dohromady více než 40 % váhy in­dexu, což vyjadřuje i míru rizika, které je vlastní vysokému váhovému zastoupení jednotlivých akcií. Protože se kromě toho jedná o price index, nejsou vyplacené divi­dendy plně zohledněny. Pro tracker, jaký má v nabídce Société Générale (ISIN DE000SG0HGQ9), jsou oba produkty přirozeně suboptimální.