Integrovaný regionální operační program nabízí 144 miliard korun
|

Integrovaný regionální operační program nabízí 144 miliard korun

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude mezi stát, kraje, obce, města, nevládní neziskové organizace a podnikatele v aktuálním programovém období rozděleno přibližně 144 miliard korun. Dotace z programů mohou čerpat všechny typy žadatelů s výjimkou těch, kteří sídlí v Praze. Ti mohou z programu čerpat dotace pouze na projekty eGovernmentu.

Česká ekonomika Česká republika Infrastruktura Evropská unie Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Integrovaný regionální operační program navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Program podporuje vyvážený rozvoj regionů, zkvalitnění dopravní infrastruktury, zlepšení veřejných služeb, veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Jakkoli současný Integrovaný regionální operační program navazuje na někdejší regionální operační programy a Integrovaný operační program, není jejich přesnou kopií.

"V novém programu je kladen velký důraz například projekty pro sociální integraci nebo podporu vzdělávání, velké procento finančních prostředků je určeno i na dopravní infrastrukturu," říká mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj, jež je řídicím orgánem programu, Veronika Vároši.

IROP je o dotacích pro obce, města, kraje, prostře regiony. Podle Vároši nejvíce peněz v následujících letech získají příjemci s projekty zaměřenými na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Pro tyto projekty je z celkové alokace programu vyčleněno necelých 46 miliard korun.

Dalších 17 miliard korun půjde na projekty zaměřené na snížení spotřeby energií, což je zejména zateplování bytových domů na celém území České republiky s výjimkou bytových pražských bytových domů, jejichž vlastníci dotace na tento druh opatření čerpají z programu Nová zelená úsporám.

Miliardy korun budou směřovat do na projekty rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, přípravu a vybudování dopravních terminálů, ale na zachování kulturních památek a kulturního dědictví. Integrovaný regionální operační program je důležitý i z hlediska financování projektů a provozu místních akčních skupin (MAS).

Podporované projekty

Pokud bychom měli namátkou jmenovat dotacemi podpořené projekty z předchůdců současného Integrovaného regionálního operačního programu, mohli bychom uvést ty na tvorbu územních plánů, rekonstrukce, modernizace a výstavby silnic II. a III. třídy, nákup speciální techniky pro hasiče, výstavbu vzdělávacích center, revitalizaci a obnovu kulturních památek, pořízení moderních systémů komunikace i zdravotnických technologií.

"Při nastavování současného programu Evropská komise zamítla financovat cestovní ruch, drobné památky, investice do místních komunikací, revitalizací náměstí, investice do rozšiřování zdravotnické infrastruktury. Naopak preferovala podporu do sociální integrace, snižování energetické náročnosti, elektronizaci veřejné správy," vysvětluje Vároši.

V letech 2014 až 2020 tak budou z programu podporovány zejména takové projekty, které budou prospěšné terénním a komunitním přístupům v sociální integraci nad ambulantními a projekty ve prospěch sociální integrace. Což je například podpora sociálního bydlení, sociálního podnikání a posun v zacílení programu je vidět i v důrazu na projekty komunikací, jež mají napojení na transevropské dopravní sítě u silniční infrastruktury.

Peníze z programu poputují i na projekty zkvalitnění integrovaného záchranného systému, zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, deinstitucionalizace sociálních ústavů, podporu sociálního podnikání v nově vymezených oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami, podporu vysoce specializovaných lékařských zařízení (onkogynekologie, perinatologie) a podporu projektů zaměřených na uchování a rozvíjení kulturní dědictví. Program podpoří i projekty eGovernmentu a stejně jako v minulosti projekty zajišťující územní plánování.

Důležité je připomenout, že z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu budou financovány i projekty místních akčních skupin, které fungují ve všech regionech České republiky a to na základě takzvané Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Nastavení prioritních os

IROP je rozdělen do pěti prioritních os. V prioritní ose 1 jsou podporovány projekty zaměřené na vývoj konkurenceschopných, dostupných a bezpečných regionů, v prioritní ose 2 jsou podporovány projekty zaměřené na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, v prioritní ose 3 dotaci získají projekty na dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí, v prioritní ose 4 jsou podporovány projekty na komunitně vedený místní rozvoj. Pátou prioritní osou programu je technická pomoc, která je určena na administraci programu.

Na projekty v prioritní ose 1 – konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony – půjde 34 procent z celkové alokace programu, na projekty v prioritní ose 2 – zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů – půjde 38 procent z celkové alokace programu, na projekty v prioritní ose 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – bylo vyčleněno 17 procent z celkové alokace programu a konečně na projekty v prioritní ose 4 – komunitně vedený místní rozvoj – půjde osm procent z celkové alokace programu. Prioritní osa technická pomoc spolkne necelá tři procenta celkové alokace.

Banner edotace.cz

Žadatelé v IROP

Veronika Vároši tvrdí, že nelze jednoznačně říct, kdo je typickým žadatelem o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu. Podle ní ale obecně platí, že každou prioritní osu a v nich určené specifické cíle jsou dané různým typy příjemců. "Pokud se však bavíme o příjemcích dotací z programu, tak jsou to především obce s rozšířenou působností, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, církve, církevní organizace, vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek," vyjmenovává Vároši.

Program je určen také osobám samostatně výdělečné činným, malým a středním podnikům, vlastníkům památek, muzeí a knihoven nebo subjektům s právem hospodaření dle zápisu v katastru nemovitostí.

O dotace z programu mohou dále žádat zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, ale i další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální dotace na projekt přitom činí 85 procent uznatelných nákladů a zbylých 15 procent je na příjemci podpory, případně podpoře ze státního rozpočtu. V případě dotací pro komunitně místní vedený rozvoj je hrazeno 95 procent z programu a pět procent je starostí příjemce dotace.

"Jednotlivé limity se liší z hlediska parametrů veřejné podpory a dále pak podle právní formy žadatele - stát, kraj, obec, nevládní neziskové organizace, podnikatel," uzavírá Vároši.

Aktuální a chystané výzvy

V červenci 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první dvě výzvy k podávání projektů a žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ty byly zaměřené na zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Dalších 17 výzev úřad plánuje vyhlásit do konce letošního roku 2015.

Prioritní osy IROP

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifický cíl

 • 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

 • 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

 • 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
 • 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Specifický cíl

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

Banner edotace.cz

Alokace a podporované aktivity IROP

Integrovaný regionální operační program je rozdělen do pěti prioritních os. Každá z těchto os se dále dělí na takzvané specifické cíle, tedy oblasti podpory. Tyto specifické cíle definuje podobu projektů, jež mají šanci získat dotaci. Jaké jsou nejčastější projekty Integrovaného regionálního operačního programu a kolik je na ně peněz?

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Celková alokace prioritní osy 1 činí 43,2 miliardy korun. Z těchto peněz je 25,5 miliardy korun vyčleněno na výstavbu a obnovu silnic II. a III. tříd, popřípadě výstavbu obchvatů na silnicích II. a výjimečně i III. tříd. Podmínkou u těchto projektů je prokázání vazby na transevropskou dopravní síť. Příjemci podpory jsou v tomto případě kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Necelých 12,8 miliardy korun z celkové alokace v prioritní ose 1 je určeno na projekty dopravní obslužnosti. Podpořeny budou projekty zaměřené na výstavbu dopravních terminálů, dopravní telematiku, bezpečnost hromadné dopravy, nákup nízkoemisních vozidel hromadné dopravy a pořízení souvisejících plnících stanic. Podpořeny budou i projekty cyklodopravy včetně výstavby a modernizace cyklostezek a cyklotras aj.

Příjemci v tomto případě budou hlavně kraje, obce, dobrovolná sdružení obcí a organizace jimi zřizované či zakládané, dále Ministerstvo dopravy ČR, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Celková alokace prioritní osy 2 činí 45,9 miliardy korun. Z těchto peněz půjde 16,8 miliardy korun na projekty na snížení spotřeby energií. Podporovány budou projekty na zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměnu a rekonstrukci oken a dveří, zavedení prvků pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. Podporována je i výměna a pořízení šetrných, ekologických zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, stejně jako výměna rozvodů tepla a vody. Příjemci dotací jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více bytovými jednotkami. Netýká se vlastníků pražských bytových domů, kteří mohou na stejné projekty čerpat peníze z programu Nová zelená úsporám.

Necelých 12,8 miliardy korun z celkové alokace prioritní osy 2 je určeno na projekty regionálního vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na podporu zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, podporu infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách, podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání, podporu infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích; podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

V tomto případě mezi příjemce patří zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Celková alokace prioritní osy 3 činí 21,6 miliardy korun. Z těchto peněz půjde necelých 11,5 miliardy korun na projekty zachování kulturního dědictví. Dotaci získá pouze takový projekt, který bude pracovat s památkami na Seznamu UNESCO nebo kandidující na zápis do tohoto seznamu. Podpořit však bude možné i projekty zaměřené na národní kulturní památky k 1. 1. 2014 a památky, uvedené na indikativním seznamu kandidátů na zápis do národních kulturních památek ve stavu k 1. 1. 2014. Podporovány budou i projekty na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (státní a krajská muzea a knihovny).

Příjemci podpory v tomto případě jsou vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících. Zbývající peníze v rámci této osy půjdou na projekty zaměřené na zvýšení transparentnosti, efektivity a účelnosti procesů ve veřejné správě a zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti výkonu institucí, jak na místní tak na centrální úrovni. A pak také na projekty pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Banner edotace.cz

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Celková alokace prioritní osy 4 činí více než 10,5 miliardy korun. Projekty CLLD jsou zaměřeny na zlepšení kvality života a využití potenciálu na venkově, umožňují zapojení občanů na místní úrovni při řešení sociálních a ekonomických problémů, definovaných v Dohodě o partnerství a podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje. Projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, podléhají stejným pravidlům, jako projekty v ostatních prioritních osách a není možné podporovat jiné projekty, než umožňují tyto prioritní osy.

Prioritní osa 4 Integrovaného regionálního rozvoje je specifická tím, že komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je v tomto případě chápán jako místní rozvoj vedený místními akčními skupinami (MAS), jenž se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci MAS. To znamená, že MAS vytvoří Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která uvádí, jaké aktivity by měly být v daném regionu podpořeny. MAS následně získá finanční prostředky z prioritní osy 4 a vyhlásí výzvy pro členy MAS (obce, svazky obcí, NNO, soukromé firmy). MAS pak projektové žádosti hodnotí, jestli jsou dle strategie a vybrané projekty předloží ještě k posouzení řídícímu orgánu u IROP, což je MMR. Dotace však musí být vždy poskytnuta dle stejných podmínek a na stejné aktivity a pro stejný typ oprávněných žadatelů jako je uvedeno u všech ostatních specifických cílů ostatních prioritních os. Na tyto projekty je vyčleněno 8,2 miliardy korun. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.

Příjemci jsou v přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS se schválenou strategií, které mají formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery, nebo jsou partnerství s právní subjektivitou Na projekty, které podporují aktivity spojené s realizací SCLLD, je v rámci prioritní osy 4 vyčleněno 2,3 miliardy korun. Tyto peníze budou směřovat na podpůrné přípravné činnosti, provozní a animační náklady MAS. Podpora je zaměřena na venkovské oblasti se schválenou SCLLD tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.

Příjemci jsou v tomto případě opět v přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS se schválenou strategií, které mají formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery, nebo jsou partnerství s právní subjektivitou.

Alokace IROP podle prioritních os

Prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (faktor konkurenceschopnosti "infrastruktura")

33,78%

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (faktor konkurenceschopnosti "lidé")

37,54%

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (faktor konkurenceschopnosti "instituce")

17,28%

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj

8,39%

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

2,99%

Cíle Integrovaného regionálního operačního programu

 • Integrovaný záchranný systém – nově definované podporované aktivity
 • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • Silnice II. a III. tříd
 • Deinstitucionalizace sociálních ústavů
 • Sociální podnikání (v nově vymezených oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami)
 • Vysoce specializovaná péče (onkogynekologie, perinatologie) – oproti IOP upřesněny oblasti možné podpory v jednotlivých zdravotnických oborech
 • Snižování energetické náročnosti – zateplování (bytové domy se 4 a více byty)
 • Kulturní dědictví
 • eGovernment
 • Územní plánování

Informace o programu

O dění v Integrovaném regionálním operačním programu a aktuálních výzvách Ministerstvo pro místní rozvoj informuje prostřednictvím seminářů pro žadatele v regionech ČR, žadatelům také jsou k dispozici konzultační pracovníci Centra pro regionální rozvoj v každém kraji a e-mailová adresa irop@mmr.cz, na níž jsou flexibilně zodpovídány veškeré jimi zaslané dotazy. K dispozici pak mají i webové stránky s aktuálními informacemi. Kompletní a úplné informace o programu jsou zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=756618.

Banner edotace.cz

OSN:Globální ekonomika může letos klesnout o téměř jedno procento
před 38 minutami

OSN:Globální ekonomika může letos klesnout o téměř jedno procento

Globální ekonomika by mohla letos kvůli novému koronaviru klesnout o téměř jedno procento. Uvedla to ve své zprávě...
Světová ekonomika Hospodářský růst Koronavirus
Co musíte ráno vědět (2. dubna)
Co musíte ráno vědět (2. dubna)
00:00

Co musíte ráno vědět (2. dubna)

Jak se ve středu (ne)dařilo světovým akciím, které ekonomiky budou podle ING kvůli koronaviru pod největším tlakem a...
Musíte vědět
Nizozemsko navrhuje fond pro státy tvrdě zasažené koronavirem
včera v 22:40

Nizozemsko navrhuje fond pro státy tvrdě zasažené koronavirem

Nizozemsko navrhlo vytvoření fondu na podporu zemí nejtvrději zasažených koronavirem a vyzvalo další členy Evropské...
Evropská unie Evropská ekonomika Koronavirus
Americké akcie na úvod druhého čtvrtletí výrazně oslabily, ve středu…
Americké akcie na úvod druhého čtvrtletí výrazně oslabily, ve středu…
včera v 22:00

Americké akcie na úvod druhého čtvrtletí výrazně oslabily, ve středu odepsaly přes 4 %

Americké akcie zahájily druhé čtvrtletí výrazným poklesem. Dolů je tlačí rostoucí obavy investorů z dopadů šíření...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie výrazně zlevnily,…
Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie výrazně zlevnily,…
včera v 21:59

Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie výrazně zlevnily, americké indexy odepsaly přes 4 %

Západoevropské akciové indexy ve středu výrazně klesly. Investory znervóznilo vyjádření amerického prezidenta Donalda...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
SHRNUTÍ: Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů
včera v 21:30

SHRNUTÍ: Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů

Vláda chce kvůli koronavirové epidemii prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Na...
Česká republika Česká ekonomika Úvěry
Vláda odsouhlasila vyšší schodek veřejných financí na rok 2021
včera v 19:39

Vláda odsouhlasila vyšší schodek veřejných financí na rok 2021

Vláda v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšila pro příští rok strukturální deficit na čtyři procenta...
Česká republika Česká ekonomika Rozpočet
ČBA: Vládní opatření odkladu splátek úvěrů navazuje na postoj bank
včera v 19:30

ČBA: Vládní opatření odkladu splátek úvěrů navazuje na postoj bank

Návrh vládních opatření při splácení úvěrů v souvislosti s pandemií navazuje na postoj bank vůči klientům, v rámci...
Česká republika Česká ekonomika Úvěry
Vláda schválila moratorium na splácení úvěrů a hypoték
včera v 19:25

Vláda schválila moratorium na splácení úvěrů a hypoték

Lidé a firmy budou moci zřejmě přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 20. dubna
včera v 18:47

Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 20. dubna

Automobilka Škoda Auto podruhé prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli pandemii...
Auta Volkswagen Koronavirus
Operátor T-Mobile US dokončil spojení s konkurentem Sprint
včera v 18:22

Operátor T-Mobile US dokončil spojení s konkurentem Sprint

Americká telekomunikační společnost T-Mobile US dokončila spojení s konkurentem Sprint. Oznámila to firma, která si...
Americké akcie Fúze a akvizice Telekomunikace
Evropské akcie ve středu výrazně zlevnily, indexy spadly i o více než…
Evropské akcie ve středu výrazně zlevnily, indexy spadly i o více než…
včera v 18:00

Evropské akcie ve středu výrazně zlevnily, indexy spadly i o více než 4 %

Obchodování na západoevropských burzách začalo ve středu zhruba 3 % v červených číslech. Během dne indexy ztráty...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
MONETA Money Bank ve středu dokončila koupi dvou společností Wüstenrot
MONETA Money Bank ve středu dokončila koupi dvou společností Wüstenrot
včera v 17:55

MONETA Money Bank ve středu dokončila koupi dvou společností Wüstenrot

Skupina MONETA Money Bank dokončila akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky, a stala se...
MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) Akcie ČR Fúze a akvizice
ČBA: Uvolnění limitů ČNB pro hypotéky je snahou o oživení trhu
včera v 17:39

ČBA: Uvolnění limitů ČNB pro hypotéky je snahou o oživení trhu

Česká bankovní asociace vnímá a vítá zmírnění limitů ukazatelů pro poskytování hypoték jako logickou snahu České...
Banky Hypotéky ČNB
Aktivita zpracovatelského sektoru USA byla nejslabší od roku 2009
včera v 17:01

Aktivita zpracovatelského sektoru USA byla nejslabší od roku 2009

Aktivita zpracovatelského sektoru ve Spojených státech v březnu klesla, její index sestoupil na nejnižší úroveň od...
Indexy nákupních manažerů (PMI) Spojené státy americké (USA) Koronavirus
Pražská burza se ve středu po úterním růstu vrátila k poklesu
Pražská burza se ve středu po úterním růstu vrátila k poklesu
včera v 16:50

Pražská burza se ve středu po úterním růstu vrátila k poklesu

Pražská burza po úterním růstu opět klesla. Index PX odepsal 2,43 % na 770,67 bodu. Dolů ho táhly především akcie...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Soukromý sektor v USA hlásí poprvé za 2,5 roku úbytek zaměstnanců
včera v 16:19

Soukromý sektor v USA hlásí poprvé za 2,5 roku úbytek zaměstnanců

Soukromý sektor ve Spojených státech v březnu zaznamenal první pokles počtu pracovních míst za dva a půl roku....
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Pracovní trh
ČNB zmírnila limity ukazatelů pro poskytování hypoték
ČNB zmírnila limity ukazatelů pro poskytování hypoték
včera v 16:03

ČNB zmírnila limity ukazatelů pro poskytování hypoték

Česká národní banka ve středu uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Limit...
ČNB Banky Hypotéky
EK navrhla evropský systém podpory kurzarbeitu
včera v 15:57

EK navrhla evropský systém podpory kurzarbeitu

Evropská komise (EK) ve středu navrhla systém podpory krátkodobého zaměstnávání lidí, kteří by jinak mohli přijít o...
Evropská ekonomika Evropská unie Pracovní trh
Schodek slovenského státního rozpočtu do března vzrostl o třetinu
včera v 14:42

Schodek slovenského státního rozpočtu do března vzrostl o třetinu

Schodek státního rozpočtu Slovenska v prvním letošním čtvrtletí meziročně vzrostl o třetinu na bezmála 1,55 miliardy...
Slovensko Rozpočet Koronavirus