Integrovaný regionální operační program nabízí 144 miliard korun
|

Integrovaný regionální operační program nabízí 144 miliard korun

Z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) bude mezi stát, kraje, obce, města, nevládní neziskové organizace a podnikatele v aktuálním programovém období rozděleno přibližně 144 miliard korun. Dotace z programů mohou čerpat všechny typy žadatelů s výjimkou těch, kteří sídlí v Praze. Ti mohou z programu čerpat dotace pouze na projekty eGovernmentu.

Česká ekonomika Česká republika Infrastruktura Evropská unie Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Integrovaný regionální operační program navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z programového období 2007–2013. Program podporuje vyvážený rozvoj regionů, zkvalitnění dopravní infrastruktury, zlepšení veřejných služeb, veřejné správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech. Jakkoli současný Integrovaný regionální operační program navazuje na někdejší regionální operační programy a Integrovaný operační program, není jejich přesnou kopií.

"V novém programu je kladen velký důraz například projekty pro sociální integraci nebo podporu vzdělávání, velké procento finančních prostředků je určeno i na dopravní infrastrukturu," říká mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj, jež je řídicím orgánem programu, Veronika Vároši.

IROP je o dotacích pro obce, města, kraje, prostře regiony. Podle Vároši nejvíce peněz v následujících letech získají příjemci s projekty zaměřenými na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Pro tyto projekty je z celkové alokace programu vyčleněno necelých 46 miliard korun.

Dalších 17 miliard korun půjde na projekty zaměřené na snížení spotřeby energií, což je zejména zateplování bytových domů na celém území České republiky s výjimkou bytových pražských bytových domů, jejichž vlastníci dotace na tento druh opatření čerpají z programu Nová zelená úsporám.

Miliardy korun budou směřovat do na projekty rekonstrukcí silnic II. a III. třídy, přípravu a vybudování dopravních terminálů, ale na zachování kulturních památek a kulturního dědictví. Integrovaný regionální operační program je důležitý i z hlediska financování projektů a provozu místních akčních skupin (MAS).

Podporované projekty

Pokud bychom měli namátkou jmenovat dotacemi podpořené projekty z předchůdců současného Integrovaného regionálního operačního programu, mohli bychom uvést ty na tvorbu územních plánů, rekonstrukce, modernizace a výstavby silnic II. a III. třídy, nákup speciální techniky pro hasiče, výstavbu vzdělávacích center, revitalizaci a obnovu kulturních památek, pořízení moderních systémů komunikace i zdravotnických technologií.

"Při nastavování současného programu Evropská komise zamítla financovat cestovní ruch, drobné památky, investice do místních komunikací, revitalizací náměstí, investice do rozšiřování zdravotnické infrastruktury. Naopak preferovala podporu do sociální integrace, snižování energetické náročnosti, elektronizaci veřejné správy," vysvětluje Vároši.

V letech 2014 až 2020 tak budou z programu podporovány zejména takové projekty, které budou prospěšné terénním a komunitním přístupům v sociální integraci nad ambulantními a projekty ve prospěch sociální integrace. Což je například podpora sociálního bydlení, sociálního podnikání a posun v zacílení programu je vidět i v důrazu na projekty komunikací, jež mají napojení na transevropské dopravní sítě u silniční infrastruktury.

Peníze z programu poputují i na projekty zkvalitnění integrovaného záchranného systému, zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, deinstitucionalizace sociálních ústavů, podporu sociálního podnikání v nově vymezených oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami, podporu vysoce specializovaných lékařských zařízení (onkogynekologie, perinatologie) a podporu projektů zaměřených na uchování a rozvíjení kulturní dědictví. Program podpoří i projekty eGovernmentu a stejně jako v minulosti projekty zajišťující územní plánování.

Důležité je připomenout, že z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu budou financovány i projekty místních akčních skupin, které fungují ve všech regionech České republiky a to na základě takzvané Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD).

Nastavení prioritních os

IROP je rozdělen do pěti prioritních os. V prioritní ose 1 jsou podporovány projekty zaměřené na vývoj konkurenceschopných, dostupných a bezpečných regionů, v prioritní ose 2 jsou podporovány projekty zaměřené na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, v prioritní ose 3 dotaci získají projekty na dobrou správu území a zefektivnění veřejných institucí, v prioritní ose 4 jsou podporovány projekty na komunitně vedený místní rozvoj. Pátou prioritní osou programu je technická pomoc, která je určena na administraci programu.

Na projekty v prioritní ose 1 – konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony – půjde 34 procent z celkové alokace programu, na projekty v prioritní ose 2 – zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů – půjde 38 procent z celkové alokace programu, na projekty v prioritní ose 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí – bylo vyčleněno 17 procent z celkové alokace programu a konečně na projekty v prioritní ose 4 – komunitně vedený místní rozvoj – půjde osm procent z celkové alokace programu. Prioritní osa technická pomoc spolkne necelá tři procenta celkové alokace.

Banner edotace.cz

Žadatelé v IROP

Veronika Vároši tvrdí, že nelze jednoznačně říct, kdo je typickým žadatelem o dotaci v Integrovaném regionálním operačním programu. Podle ní ale obecně platí, že každou prioritní osu a v nich určené specifické cíle jsou dané různým typy příjemců. "Pokud se však bavíme o příjemcích dotací z programu, tak jsou to především obce s rozšířenou působností, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, nestátní neziskové organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, církve, církevní organizace, vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek," vyjmenovává Vároši.

Program je určen také osobám samostatně výdělečné činným, malým a středním podnikům, vlastníkům památek, muzeí a knihoven nebo subjektům s právem hospodaření dle zápisu v katastru nemovitostí.

O dotace z programu mohou dále žádat zařízení péče o děti do tří let, školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, ale i další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Maximální dotace na projekt přitom činí 85 procent uznatelných nákladů a zbylých 15 procent je na příjemci podpory, případně podpoře ze státního rozpočtu. V případě dotací pro komunitně místní vedený rozvoj je hrazeno 95 procent z programu a pět procent je starostí příjemce dotace.

"Jednotlivé limity se liší z hlediska parametrů veřejné podpory a dále pak podle právní formy žadatele - stát, kraj, obec, nevládní neziskové organizace, podnikatel," uzavírá Vároši.

Aktuální a chystané výzvy

V červenci 2015 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první dvě výzvy k podávání projektů a žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. Ty byly zaměřené na zvýšení regionální mobility, konkrétně rekonstrukcí, modernizací a výstavby silnic II. a III. třídy a pořizování územních plánů u obcí s rozšířenou působností. Dalších 17 výzev úřad plánuje vyhlásit do konce letošního roku 2015.

Prioritní osy IROP

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Specifický cíl

 • 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T
 • 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

 • 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
 • 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání
 • 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
 • 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
 • 2.5 Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

 • 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů
 • 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Specifický cíl

 • 4.1 Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
 • 4.2 Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

Banner edotace.cz

Alokace a podporované aktivity IROP

Integrovaný regionální operační program je rozdělen do pěti prioritních os. Každá z těchto os se dále dělí na takzvané specifické cíle, tedy oblasti podpory. Tyto specifické cíle definuje podobu projektů, jež mají šanci získat dotaci. Jaké jsou nejčastější projekty Integrovaného regionálního operačního programu a kolik je na ně peněz?

Prioritní osa 1 – Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Celková alokace prioritní osy 1 činí 43,2 miliardy korun. Z těchto peněz je 25,5 miliardy korun vyčleněno na výstavbu a obnovu silnic II. a III. tříd, popřípadě výstavbu obchvatů na silnicích II. a výjimečně i III. tříd. Podmínkou u těchto projektů je prokázání vazby na transevropskou dopravní síť. Příjemci podpory jsou v tomto případě kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji.

Necelých 12,8 miliardy korun z celkové alokace v prioritní ose 1 je určeno na projekty dopravní obslužnosti. Podpořeny budou projekty zaměřené na výstavbu dopravních terminálů, dopravní telematiku, bezpečnost hromadné dopravy, nákup nízkoemisních vozidel hromadné dopravy a pořízení souvisejících plnících stanic. Podpořeny budou i projekty cyklodopravy včetně výstavby a modernizace cyklostezek a cyklotras aj.

Příjemci v tomto případě budou hlavně kraje, obce, dobrovolná sdružení obcí a organizace jimi zřizované či zakládané, dále Ministerstvo dopravy ČR, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy, dopravci ve veřejné linkové dopravě a dopravci, kteří jsou provozovateli veřejné linkové dopravy na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Celková alokace prioritní osy 2 činí 45,9 miliardy korun. Z těchto peněz půjde 16,8 miliardy korun na projekty na snížení spotřeby energií. Podporovány budou projekty na zateplení obvodového pláště, stěnových, střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměnu a rekonstrukci oken a dveří, zavedení prvků pasivního vytápění a chlazení, stínění a instalace systémů řízeného větrání s rekuperací odpadního vzduchu. Podporována je i výměna a pořízení šetrných, ekologických zařízení pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody, stejně jako výměna rozvodů tepla a vody. Příjemci dotací jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek - budovy se čtyřmi a více bytovými jednotkami. Netýká se vlastníků pražských bytových domů, kteří mohou na stejné projekty čerpat peníze z programu Nová zelená úsporám.

Necelých 12,8 miliardy korun z celkové alokace prioritní osy 2 je určeno na projekty regionálního vzdělávání. Jedná se o projekty zaměřené na podporu zařízení péče o děti do 3 let, dětských skupin a mateřských škol, podporu infrastruktury pro základní vzdělávání v základních školách, podporu infrastruktury škol a školských zařízení pro střední a vyšší odborné vzdělávání, podporu infrastruktury pro celoživotní vzdělávání v následujících klíčových kompetencích; podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání mládeže.

V tomto případě mezi příjemce patří zařízení péče o děti do 3 let; školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání a vyšší odborné školy, subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Celková alokace prioritní osy 3 činí 21,6 miliardy korun. Z těchto peněz půjde necelých 11,5 miliardy korun na projekty zachování kulturního dědictví. Dotaci získá pouze takový projekt, který bude pracovat s památkami na Seznamu UNESCO nebo kandidující na zápis do tohoto seznamu. Podpořit však bude možné i projekty zaměřené na národní kulturní památky k 1. 1. 2014 a památky, uvedené na indikativním seznamu kandidátů na zápis do národních kulturních památek ve stavu k 1. 1. 2014. Podporovány budou i projekty na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových a knihovních fondů a jejich zpřístupnění (státní a krajská muzea a knihovny).

Příjemci podpory v tomto případě jsou vlastníci památek, muzeí a knihoven nebo subjekty s právem hospodaření (dle zápisu v katastru nemovitostí), kromě fyzických osob nepodnikajících. Zbývající peníze v rámci této osy půjdou na projekty zaměřené na zvýšení transparentnosti, efektivity a účelnosti procesů ve veřejné správě a zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti výkonu institucí, jak na místní tak na centrální úrovni. A pak také na projekty pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Banner edotace.cz

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD)

Celková alokace prioritní osy 4 činí více než 10,5 miliardy korun. Projekty CLLD jsou zaměřeny na zlepšení kvality života a využití potenciálu na venkově, umožňují zapojení občanů na místní úrovni při řešení sociálních a ekonomických problémů, definovaných v Dohodě o partnerství a podporovány aktivity identifikované ve strategiích komunitně vedeného místního rozvoje. Projekty, realizované ve 4. prioritní ose IROP, podléhají stejným pravidlům, jako projekty v ostatních prioritních osách a není možné podporovat jiné projekty, než umožňují tyto prioritní osy.

Prioritní osa 4 Integrovaného regionálního rozvoje je specifická tím, že komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je v tomto případě chápán jako místní rozvoj vedený místními akčními skupinami (MAS), jenž se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj je koncipován s ohledem na místní potřeby a potenciál a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případně spolupráci MAS. To znamená, že MAS vytvoří Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, která uvádí, jaké aktivity by měly být v daném regionu podpořeny. MAS následně získá finanční prostředky z prioritní osy 4 a vyhlásí výzvy pro členy MAS (obce, svazky obcí, NNO, soukromé firmy). MAS pak projektové žádosti hodnotí, jestli jsou dle strategie a vybrané projekty předloží ještě k posouzení řídícímu orgánu u IROP, což je MMR. Dotace však musí být vždy poskytnuta dle stejných podmínek a na stejné aktivity a pro stejný typ oprávněných žadatelů jako je uvedeno u všech ostatních specifických cílů ostatních prioritních os. Na tyto projekty je vyčleněno 8,2 miliardy korun. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.

Příjemci jsou v přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS se schválenou strategií, které mají formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery, nebo jsou partnerství s právní subjektivitou Na projekty, které podporují aktivity spojené s realizací SCLLD, je v rámci prioritní osy 4 vyčleněno 2,3 miliardy korun. Tyto peníze budou směřovat na podpůrné přípravné činnosti, provozní a animační náklady MAS. Podpora je zaměřena na venkovské oblasti se schválenou SCLLD tvořené správními územími obcí s méně než 25 000 obyvateli. Velikost MAS nebude menší než 10 000 obyvatel a nepřekročí hranici 100 000.

Příjemci jsou v tomto případě opět v přípravné fázi MAS vytvářející strategii a dále MAS se schválenou strategií, které mají formu partnerství bez právní subjektivity v rámci organizační složky právnické osobnosti na základě smluv mezi touto právnickou osobností a partnery, nebo jsou partnerství s právní subjektivitou.

Alokace IROP podle prioritních os

Prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony (faktor konkurenceschopnosti "infrastruktura")

33,78%

Prioritní osa 2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů (faktor konkurenceschopnosti "lidé")

37,54%

Prioritní osa 3 – Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí (faktor konkurenceschopnosti "instituce")

17,28%

Prioritní osa 4 – Komunitně vedený místní rozvoj

8,39%

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

2,99%

Cíle Integrovaného regionálního operačního programu

 • Integrovaný záchranný systém – nově definované podporované aktivity
 • Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
 • Silnice II. a III. tříd
 • Deinstitucionalizace sociálních ústavů
 • Sociální podnikání (v nově vymezených oblastech se sociálně vyloučenými lokalitami)
 • Vysoce specializovaná péče (onkogynekologie, perinatologie) – oproti IOP upřesněny oblasti možné podpory v jednotlivých zdravotnických oborech
 • Snižování energetické náročnosti – zateplování (bytové domy se 4 a více byty)
 • Kulturní dědictví
 • eGovernment
 • Územní plánování

Informace o programu

O dění v Integrovaném regionálním operačním programu a aktuálních výzvách Ministerstvo pro místní rozvoj informuje prostřednictvím seminářů pro žadatele v regionech ČR, žadatelům také jsou k dispozici konzultační pracovníci Centra pro regionální rozvoj v každém kraji a e-mailová adresa irop@mmr.cz, na níž jsou flexibilně zodpovídány veškeré jimi zaslané dotazy. K dispozici pak mají i webové stránky s aktuálními informacemi. Kompletní a úplné informace o programu jsou zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Dokumenty?refnodeid=756618.

Banner edotace.cz

Toyota v USA svolává do servisu dalších 1,5 milionu vozů
před 27 minutami

Toyota v USA svolává do servisu dalších 1,5 milionu vozů

Největší japonská automobilka Toyota svolává do servisu ve Spojených státech dalších 1,5 milionu vozů kvůli závadě...
Spojené státy americké (USA) Auta Asijské akcie
Evropské akciové trhy se ve středu ponořily do červené, Francie a…
Evropské akciové trhy se ve středu ponořily do červené, Francie a…
před hodinou

Evropské akciové trhy se ve středu ponořily do červené, Francie a Německo řeší zavření ekonomiky

Burzy v západní Evropě ve středu navázaly na negativní náladu na asijských a amerických trzích a výrazně oslabily. V...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Zásoby ropy v USA minulý týden stouply výrazně nad očekávání
15:30

Zásoby ropy v USA minulý týden stouply výrazně nad očekávání

Zásoby ropy ve Spojených státech v týdnu do 23. října stouply o 4,32 milionu barelů, čekal se růst jen o 1,23 milionu.
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Ropa
Berlín chystá balík 10 miliard eur pro firmy stižené restrikcemi,…
15:14

Berlín chystá balík 10 miliard eur pro firmy stižené restrikcemi, schodek rozpočtu za celý rok zřejmě nebude pod 100 miliard eur

Balík deseti miliard eur pro německé podniky postižené novou vlnou karanténních opatření chystá ministr financí Olaf...
Německo Koronavirus Podpora ekonomiky
Ze světa investičních doporučení (28. října)
14:00

Ze světa investičních doporučení (28. října)

Které akcie si ve středu vysloužily pozornost analytiků? Nabízíme přehled vybraných nových a upravených investičních...
Americké akcie Investiční doporučení Cílové ceny
Primoco UAV byla uznána Ministerstvem obrany ČR jako výrobní a…
Primoco UAV byla uznána Ministerstvem obrany ČR jako výrobní a…
13:48

Primoco UAV byla uznána Ministerstvem obrany ČR jako výrobní a vývojová organizace

Společnost Primoco UAV SE, s jejímiž akciemi se obchoduje na trhu START pražské burzy, byla 26. října 2020 ze strany...
Primoco UAV Akcie ČR
Fiat Chrysler Automobiles se ve třetím čtvrtletí vrátila do zisku…
13:41

Fiat Chrysler Automobiles se ve třetím čtvrtletí vrátila do zisku díky rekordu v USA

Italsko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se ve třetím čtvrtletí vrátila do zisku. Automobilový...
Americké akcie Auta Výsledková sezóna
Výsledky Boeing ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 1,39 USD (odhad: -2…
12:38

Výsledky Boeing ve 3Q: Upravená ztráta na akcii 1,39 USD (odhad: -2,35 USD), tržby 14,14 miliardy USD (odhad: 14,2 miliardy USD, loni: 19,98 miliardy USD)

Americký výrobce letadel Boeing vykázal již čtvrté čtvrtletí za sebou ztrátu. Může za to propad prodeje způsobený...
Boeing Výsledková sezóna Americké akcie
Provozní zisk výrobce sportovního oblečení Puma ve třetím čtvrtletí…
12:13

Provozní zisk výrobce sportovního oblečení Puma ve třetím čtvrtletí stoupl o 17 %

Německému výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma vzrostl ve třetím čtvrtletí provozní zisk o 17 % na 190 milionů...
Evropské akcie Výsledková sezóna