Operační program Životní prostředí nabízí 71 miliard korun
|

Operační program Životní prostředí nabízí 71 miliard korun

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pro roky 2014 až 2020 je jedním z programů, jemuž byla výrazně oproti předchozímu programovému období ponížena celková alokace, a to o více než 60 miliard korun. Jedním z důvodů je to, že plynulý chod programu byl v minulosti přerušen. Čerpají z něj hlavně města, obce, kraje, ale i podnikatelé, nevládní neziskové organizace, spolky a osoby samostatně výdělečně činné.

Česká ekonomika Česká republika Ekologie Evropská unie Ekologie a životní prostředí Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy

Operační program Životní prostředí (OP ŽP) pro roky 2014 až 2020 má v následujících letech pro žadatele o podporu přichystáno téměř 71 miliard korun. V předchozím programovém období avšak jeho alokace přesahovala 130 miliard korun.

"Jedním z důvodů ponížení objemu finančních prostředku je to, že v momentě, kdy se vyjednávaly peníze pro jednotlivé operační programy na následující roky, Operační program Životní prostředí byl zařazen do skupiny takzvaných rizikových programů. A to kvůli celkovému špatnému řízení programu včetně častých personálních změn, což vyústilo v pomalé čerpání dotací. Bylo období, kdy se z programu nevypisovaly žádné výzvy, projekty se hodnotily několikrát déle, než bylo třeba a ze strany MŽP nedocházelo k aktivaci žadatelů" vysvětluje mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

OP ŽP 2014 až 2020 byl po Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost druhým operačním programem, jenž zveřejnil aktuální výzvy pro žadatele.

"I současná alokace finančních prostředků ve výši 71 miliard korun je významnou a přínosnou investicí do životního prostředí," dodává Roubíčková.

Prioritní osy OP ŽP

Řídicím orgánem OP ŽP je Ministerstvo životního prostředí, zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4. Stále však platí to, že i v případě prioritní osy čtyři dotaci vyplácí Státní fond životního prostředí ČR, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR projekty žadatelů v této ose hlavně přijímá a hodnotí.

Hlavním cílem OP ŽP je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel ČR, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

"V novém OP ŽP klademe důraz na kvalitu ovzduší, využívání a nakládání s odpady, péči o krajinu, důležité jsou i vodohospodářské projekty zaměřené na snížení množství vypouštěného znečištění povrchových i podzemních vod, zajištění dodávek pitné vody a prevenci proti povodním a suchu. V mnoha ohledech navazujeme na podporu z předchozího Operačního programu Životní prostředí, takže důraz klademe i na podporu obnovitelných zdrojů energie a úspory energie," říká Petra Roubíčková.

Pokud bychom měli stručně shrnout oblasti projektů, které program podporuje dotacemi, bylo by to zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, nakládání s odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a energetické úspory. Významnými příjemci dotací v tomto programu jsou obce, města i kraje, ale i soukromý, neziskový i státní sektor. Oproti minulému programovému období došlo ke snížení počtu podporovaných aktivit v rámci takzvaných prioritních os.

Prioritní osy OP ŽP

Prioritní osa 1, jejíž alokace pro následující roky činí necelých 21 miliard korun, je zaměřena na zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní. V jejím případě jsou podporovanými projekty například investice do budování kanalizací, odbahňování rybníků nebo čistíren odpadních vod. Dotaci získávají ale i projekty na bránění se a řešení povodňových situací. V v poslední době nabývají na významu i projekty na úpravu vodního režimu v krajině, které mohou prospět v obdobích sucha.

Prioritní osa 2, jejíž alokace mírně přesahuje dvanáct miliard korun, je zaměřena na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Podporovány jsou projekty, které využívají environmentální technologie v průmyslu, ale třeba i takzvané "kotlíky", což jsou dotace pro domácnosti na výměnu zdrojů tepla a i jiná energetická opatření. Kotlíkové dotace jsou unikátní v tom ohledu, že obcházejí nemožnost podpořit z evropských fondů fyzické osoby. Za souhlasu Evropské komise se tedy vymyslel způsob, že v případě podpory domácností bude prvním žadatelem peněz z Operačního programu Životní prostředí kraj, který následně peníze z něj formou dotací rozdělí mezi domácnosti. V prioritní ose 2 jsou však podporovány i projekty na zlepšení systémů sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických aspektů, ale třeba i nákup a pořízení ekologických vozů pro hromadnou dopravu.

Prioritní osa 3, jejíž alokace činí necelých 12 miliard korun, je zaměřena na odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Podporovány jsou v ní projekty, které zabraňují vzniku odpadů a zvyšují podíl jejich materiálového a energetického využití. To jsou například dotace na vybudování sběrných dvorů, kompostáren, ale i dotace na nákup například třídících linek odpadu, nebo technologií, které proměňují odpad v žádanou surovinu. Podporovány jsou i rekultivace starých skládek a odstraňování nebezpečných odpadů, takzvané staré ekologické zátěže. Peníze se čerpají i na evidenci této zátěže.

Prioritní osa 4, jejíž alokace dosahuje takřka 9,5 miliardy korun, je zaměřena na ochranu a péči o přírodu a krajinu. V jejím případě dotace získávají projekty na výsadbu nových stromů, městské zeleně, nebo projekty, jež udržují v příznivém stavu národně významná chráněná území, projekty a posilují biodiverzitu i přirozené funkce krajiny.

Prioritní osa 5, jejíž alokace mírně přesahuje 14 miliard korun, podporuje energetické úspory. V jejím případě jde hlavně o zateplování veřejných budov, jako jsou nemocnice, školy, školky, úřady a podobně. Dotaci však lze získat i moderní úsporné technologie ohřevu teplé vody, vytápění a podobně.

Prioritní osa 6 je technická pomoc, což jsou náklady na chod programu, spolkne necelé dvě miliardy korun.

Banner edotace.cz

Žadatelé a výzvy

Podpora z OP ŽP je otevřena širokému spektru žadatelů. Tento program vzhledem k velmi různorodé skupině žadatelů tak patří z hlediska administrace projektů mezi nenáročnější operační programy. Peníze z něj prostřednictvím Státního fondu Životní prostředí ČR čerpají OSVČ, velké i malé firmy, obce, města, organizace státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy i neziskové organizace.

V OP ŽP pro roky 2015 až 2023 bylo již vyhlášeno několik desítek výzev na projekty za takřka dvacet miliard korun. Dotace půjdou například na projekty v oblasti ochrany ovzduší, čištění vod a protipovodňová opatření, odpadů a ochrany přírody.

Alokace finančních prostředků zmíněné skupiny výzev činí pro projekty v oblasti zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní 1,3 miliardy korun, pro projekty zaměřené na zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 5,5 miliardy korun. Na projekty v oblasti odpadů a materiálových toků, ekologických zátěží a rizik půjde 2,4 miliardy korun a konečně pro projekty z oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu byla alokace finančních prostředků na podporu vybraných projektů stanovena na 2,9 miliard korun. Výzvy jsou určeny na individuální projekty, u nichž celkové náklady projektu nesmějí přesáhnout 50 milionů eur, včetně daně z přidané hodnoty.

"V novém programovém období máme pouze 60 % prostředků, které jsme měli v předchozím programovém období. Vzniká tak větší tlak na předkládání opravdu kvalitních projektů a na jejich řádnou realizaci jak ze stran žadatelů, tak i na straně ministerstva a fondu. Nastavený režim řízení programu OP ŽP, který jsme v rezortu zavedli v loňském roce, a který reagoval na krizový stav evropským dotací po bývalém vedení, se nemění. Při dobrém řízení programu bychom byli určitě schopní profinancovat na smysluplné projekty daleko více peněz," uzavírá mluvčí Ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Výše podpory v OP ŽP

Dotace v případě Operačního programu Životní prostředí pro roky 2014 až 20120 může dosahovat stejně jako u jiných operačních programů až 85 procent z celkových způsobilých výdajů na projekt. Výjimečně je někdy jsou vyplaceny i 100% dotace u některých opatření na ochranu přírody. V rámci některých specifických cílů nově budou dotace poskytovány i formou kombinace nenávratné části (dotace) a jiného finančního nástroje návratného charakteru, tedy třeba zvýhodněného úvěru. U všech projektů je podmínkou spolufinancování ze zdrojů příjemce podpory. Příjemci mohou čerpat finanční podporu již v průběhu realizace projektu na vystavené a dodavatelům neuhrazené faktury. Podpora je poskytována rovněž na přípravu projektu i žádosti. Projekty mohou být omezeny minimální hranicí nákladů, která se liší podle druhu projektu.

Prioritní osy a specifické cíle OP ŽP

Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

Specifický cíl

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Specifických cíl

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

Prioritní osa 5 - Energetické úspory

Specifický cíl

Rozdělení alokace OP ŽP dle prioritních os

Prioritní osa 1 - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

29,16 %

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

17,21 %

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

17,40 %

Prioritní osa 4 - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

13,34 %

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

20,09 %

Informace o OP ŽP

Průběžně aktualizovaný předběžný plán výzev i právě otevřené výzvy jsou zveřejňovány na stránkách programu www.opzp.cz. Zelená bezplatná informační linka je v provozu od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00 hodin. Dotazy je možné zasílat i na speciálně k tomu určenou adresu dotazy@sfzp.cz. Státní fond životního prostředí ČR navíc vydává i měsíčník Priorita, který informuje o dění v programu i aktuálních výzvách. Měsíčník si lze zdarma objednat na stránkách fondu či operačního programu. V současné chvíli je distribuován na více než deset tisíc adres. Největším jeho odběratelem jsou města a obce, avšak i ti, kteří se problematikou evropských dotací zabývají.

Banner edotace.cz

Co musíte ráno vědět (2. dubna)
Co musíte ráno vědět (2. dubna)
00:00

Co musíte ráno vědět (2. dubna)

Jak se ve středu (ne)dařilo světovým akciím, které ekonomiky budou podle ING kvůli koronaviru pod největším tlakem a...
Musíte vědět
Nizozemsko navrhuje fond pro státy tvrdě zasažené koronavirem
včera v 22:40

Nizozemsko navrhuje fond pro státy tvrdě zasažené koronavirem

Nizozemsko navrhlo vytvoření fondu na podporu zemí nejtvrději zasažených koronavirem a vyzvalo další členy Evropské...
Evropská unie Evropská ekonomika Koronavirus
Americké akcie na úvod druhého čtvrtletí výrazně oslabily, ve středu…
Americké akcie na úvod druhého čtvrtletí výrazně oslabily, ve středu…
včera v 22:00

Americké akcie na úvod druhého čtvrtletí výrazně oslabily, ve středu odepsaly přes 4 %

Americké akcie zahájily druhé čtvrtletí výrazným poklesem. Dolů je tlačí rostoucí obavy investorů z dopadů šíření...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie výrazně zlevnily,…
Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie výrazně zlevnily,…
včera v 21:59

Středa na trzích (1. dubna 2020): Evropské akcie výrazně zlevnily, americké indexy odepsaly přes 4 %

Západoevropské akciové indexy ve středu výrazně klesly. Investory znervóznilo vyjádření amerického prezidenta Donalda...
Shrnutí obchodování v USA Shrnutí obchodování v Evropě Shrnutí obchodování v ČR
SHRNUTÍ: Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů
včera v 21:30

SHRNUTÍ: Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů

Vláda chce kvůli koronavirové epidemii prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Na...
Česká republika Česká ekonomika Úvěry
Vláda odsouhlasila vyšší schodek veřejných financí na rok 2021
včera v 19:39

Vláda odsouhlasila vyšší schodek veřejných financí na rok 2021

Vláda v rámci novely zákona o rozpočtové odpovědnosti zvýšila pro příští rok strukturální deficit na čtyři procenta...
Česká republika Česká ekonomika Rozpočet
ČBA: Vládní opatření odkladu splátek úvěrů navazuje na postoj bank
včera v 19:30

ČBA: Vládní opatření odkladu splátek úvěrů navazuje na postoj bank

Návrh vládních opatření při splácení úvěrů v souvislosti s pandemií navazuje na postoj bank vůči klientům, v rámci...
Česká republika Česká ekonomika Úvěry
Vláda schválila moratorium na splácení úvěrů a hypoték
včera v 19:25

Vláda schválila moratorium na splácení úvěrů a hypoték

Lidé a firmy budou moci zřejmě přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Výběr délky bude na...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 20. dubna
včera v 18:47

Škoda Auto znovu prodloužila odstávku výroby, zatím do 20. dubna

Automobilka Škoda Auto podruhé prodloužila odstávku výroby ve všech třech svých českých závodech kvůli pandemii...
Auta Volkswagen Koronavirus
Operátor T-Mobile US dokončil spojení s konkurentem Sprint
včera v 18:22

Operátor T-Mobile US dokončil spojení s konkurentem Sprint

Americká telekomunikační společnost T-Mobile US dokončila spojení s konkurentem Sprint. Oznámila to firma, která si...
Americké akcie Fúze a akvizice Telekomunikace
Evropské akcie ve středu výrazně zlevnily, indexy spadly i o více než…
Evropské akcie ve středu výrazně zlevnily, indexy spadly i o více než…
včera v 18:00

Evropské akcie ve středu výrazně zlevnily, indexy spadly i o více než 4 %

Obchodování na západoevropských burzách začalo ve středu zhruba 3 % v červených číslech. Během dne indexy ztráty...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
MONETA Money Bank ve středu dokončila koupi dvou společností Wüstenrot
MONETA Money Bank ve středu dokončila koupi dvou společností Wüstenrot
včera v 17:55

MONETA Money Bank ve středu dokončila koupi dvou společností Wüstenrot

Skupina MONETA Money Bank dokončila akvizici Wüstenrot stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky, a stala se...
MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) Akcie ČR Fúze a akvizice
ČBA: Uvolnění limitů ČNB pro hypotéky je snahou o oživení trhu
včera v 17:39

ČBA: Uvolnění limitů ČNB pro hypotéky je snahou o oživení trhu

Česká bankovní asociace vnímá a vítá zmírnění limitů ukazatelů pro poskytování hypoték jako logickou snahu České...
Banky Hypotéky ČNB
Aktivita zpracovatelského sektoru USA byla nejslabší od roku 2009
včera v 17:01

Aktivita zpracovatelského sektoru USA byla nejslabší od roku 2009

Aktivita zpracovatelského sektoru ve Spojených státech v březnu klesla, její index sestoupil na nejnižší úroveň od...
Indexy nákupních manažerů (PMI) Spojené státy americké (USA) Koronavirus
Pražská burza se ve středu po úterním růstu vrátila k poklesu
Pražská burza se ve středu po úterním růstu vrátila k poklesu
včera v 16:50

Pražská burza se ve středu po úterním růstu vrátila k poklesu

Pražská burza po úterním růstu opět klesla. Index PX odepsal 2,43 % na 770,67 bodu. Dolů ho táhly především akcie...
Akcie ČR Shrnutí obchodování v ČR
Soukromý sektor v USA hlásí poprvé za 2,5 roku úbytek zaměstnanců
včera v 16:19

Soukromý sektor v USA hlásí poprvé za 2,5 roku úbytek zaměstnanců

Soukromý sektor ve Spojených státech v březnu zaznamenal první pokles počtu pracovních míst za dva a půl roku....
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Pracovní trh
ČNB zmírnila limity ukazatelů pro poskytování hypoték
ČNB zmírnila limity ukazatelů pro poskytování hypoték
včera v 16:03

ČNB zmírnila limity ukazatelů pro poskytování hypoték

Česká národní banka ve středu uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Limit...
ČNB Banky Hypotéky
EK navrhla evropský systém podpory kurzarbeitu
včera v 15:57

EK navrhla evropský systém podpory kurzarbeitu

Evropská komise (EK) ve středu navrhla systém podpory krátkodobého zaměstnávání lidí, kteří by jinak mohli přijít o...
Evropská ekonomika Evropská unie Pracovní trh
Schodek slovenského státního rozpočtu do března vzrostl o třetinu
včera v 14:42

Schodek slovenského státního rozpočtu do března vzrostl o třetinu

Schodek státního rozpočtu Slovenska v prvním letošním čtvrtletí meziročně vzrostl o třetinu na bezmála 1,55 miliardy...
Slovensko Rozpočet Koronavirus
MF dnes opět zaznamenalo výrazný zájem o státní dluhopisy
včera v 14:20

MF dnes opět zaznamenalo výrazný zájem o státní dluhopisy

Ministerstvo financí dnes ve třech aukcích prodalo státní dluhopisy za 87,4 miliardy korun, což je stejně jako při...
České státní dluhopisy Česká ekonomika Koronavirus