Investiční psychologie: Za úspěchy můžu já, za neúspěchy náhoda a smůla! – 3. díl
|

Investiční psychologie: Za úspěchy můžu já, za neúspěchy náhoda a smůla! – 3. díl

Behaviorální předsudek sebepřisuzování lze definovat jako přirozenou lidskou tendenci přisuzovat vlastní úspěchy svým znalostem či schopnostem a vlastní neúspěchy nešťastné náhodě a dalším nepříznivým vlivům, nikdy ne chybám ve vlastních rozhodnutích.

Psychologie Investování Úspěch
Sebedůvěra

Akademici Simon Gervais a Terrance Odean v roce 2001 v časopise Review of Financial Studies publikovali teoretický článek s názvem "Learning to Be Overconfident". Autoři se v článku zabývali jak nadměrným sebevědomím, tak i předsudkem sebepřisuzování.

Rozbor článku tradičně začnu uvedením jeho abstraktu:

Vytváříme multiperiodický model trhu, který popisuje jak proces, ve kterém se obchodníci učí a dozvídají o své schopnosti, tak i proces, jak může předsudek v tomto chování stvořit nadměrně sebevědomé obchodníky. Obchodník v našem modelu zpočátku svoji vlastní schopnost nezná. Tuto schopnost dedukuje ze svých úspěchů a nezdarů. Při zhodnocování své schopnosti si tento obchodník za své úspěchy připisuje příliš velké zásluhy. To vede k tomu, že se stává nadměrně sebevědomým. Očekávaná úroveň nadměrného sebevědomí u obchodníka roste v počátečních fázích jeho kariéry. Poté s většími zkušenostmi dospěje k tomu, že svoji vlastní schopnost lépe rozpoznává. Charakteristika objemu obchodování, očekávané zisky, cenová volatilita a očekávané ceny vyplývající z tohoto endogenního nadměrného sebevědomí jsou analyzovány.

Nyní se podívejme na implikace, které z jejich teoretického modelu vyplývají.

V našem modelu se úroveň obchodníkova nadměrného sebevědomí dynamicky mění s jeho úspěchy a nezdary. Obchodník není nadměrně sebevědomý, když začíná obchodovat. Ex ante jeho očekávané nadměrné sebevědomí roste v průběhu jeho několika prvních obchodních period, poté klesá. Z toho plyne, že největší nadměrné sebevědomí v kariéře obchodníka přichází na začátku jeho kariéry. Poté má sklon progresivně si vytvářet realističtější odhady či hodnocení svých schopností s tím, jak stárne.

Tyto závěry znějí logicky. Je velice pravděpodobné, že se u každého spekulanta jeho nadměrné sebevědomí kontinuálně mění podle toho, jak se mu ve spekulování daří. Na začátku spekulantské kariéry nadměrné sebevědomí pravděpodobně obecně roste, neboť úspěchy jsou přisuzovány vrozeným vlastnostem jako bystrost a předvídavost a neúspěchy jsou přisuzovány smůle a nedostatečnému tréninku.

Jakmile je spekulant s tímto "ďábelským" světem poměrně dobře obeznámen a utrpí několik větších ztrát, které už nemůže přisoudit krátkému tréninku, ale pouze nešťastné náhodě, jeho nadměrné sebevědomí logicky klesá.

V našem modelu nejsou ti nejvíce nadměrně sebevědomí a nejvíce iracionální obchodníci těmi nejchudšími obchodníky. Pro jakoukoliv úroveň předsudku učení (learning bias) a obchodních zkušeností (trading experience) jsou to úspěšní obchodníci, i když nutně ne ti nejúspěšnější obchodníci, kteří jsou nejvíce nadměrně sebevědomí. Nadměrné sebevědomí nečiní obchodníky bohatými, avšak proces stávání se bohatým může obchodníky nadměrně sebevědomými učinit. Zaměřujeme se na tu dynamiku, v rámci níž předsudek sebepřisuzování v obchodnících vzbuzuje a plodí nadměrné sebevědomí. Gervais a Odean dospěli k následujícím závěrům:

Náš model predikuje, že nadměrně sebevědomí obchodníci budou zvyšovat svůj objem obchodování, a kvůli tomu budou snižovat své očekávané zisky. …Vyšší objem obchodování bude korelovat s nižšími zisky.Nadměrné sebevědomí klesá s většími zkušenostmi.

Naše vlastní schopnosti hodnotíme ani ne tak zkoumáním svého nitra (introspection), ale pozorováním svých úspěchů a nezdarů. Většina z nás má tendenci přisuzovat si příliš mnoho zásluh za naše vlastní úspěchy. To vede k nadměrnému sebevědomí. Právě tímto způsobem se v našem modelu nadměrné sebevědomí vytváří. Když je obchodník úspěšný, příliš mnoho úspěchů připisuje své vlastní schopnosti a upravuje své domněnky o své schopnosti příliš nahoru. V našem modelu je nadměrné sebevědomí dynamické a mění se s úspěchy a nezdary. Průměrné úrovně nadměrného sebevědomí jsou největší u těch, kteří obchodují krátkou dobu. S většími zkušenostmi si lidé vytvářejí lepší hodnocení sama sebe (better self-assessments).

Vzhledem k tomu, že se obchodníci skrze svůj úspěch stávají nadměrně sebevědomí, úspěšní obchodníci, i když nutně ne ti nejúspěšnější obchodníci, jsou nejvíce nadměrně sebevědomí. Tito obchodníci jsou také důsledkem úspěchu bohatí. Nadměrné sebevědomí neučiní obchodníky bohatými, ale proces stávání se bohatými je může nadměrně sebevědomími učinit. Kvůli svému bohatství nejsou nadměrně sebevědomí obchodníci v bezprostředním ohrožení toho, že budou z trhu vytlačeni. S tím, jak stárnou, méně schopní nadměrně sebevědomí obchodníci ztratí jak bohatství, tak i nadměrné sebevědomí. Někteří možná dokonce s obchodováním skončí.

Nicméně na trzích, na které nezkušení obchodníci kontinuálně vstupují a staří obchodníci umírají, nadměrně sebevědomí obchodníci vždycky budou. Navíc tito obchodníci mají sklon kontrolovat více bohatství než jejich méně sebevědomí vrstevníci. Z toho vyplývá, že nadměrně sebevědomí obchodníci mohou na finančních trzích dlouhodobě hrát důležitou roli.

Náš model ukázal, že nadměrně sebevědomý obchodník obchoduje příliš agresivně a to zvyšuje očekávaný objem obchodování. Volatilita roste s počtem minulých úspěchů obchodníka. Jak objem, tak i volatilita roste s mírou předsudku učení (learning bias) obchodníka. Nadměrně sebevědomí obchodníci se chovají neoptimálně, a kvůli tomu snižují své očekávané zisky. Úspěšnější obchodník má pravděpodobně lepší schopnost získávat informace, nicméně nemusí tyto informace využít správně. Z toho plyne, že očekávané budoucí výnosy úspěšnějšího obchodníka mohou ve skutečnosti být nižší než u méně úspěšného obchodníka. Úspěšní obchodníci mají tendenci být dobří, ale ne tak dobří jak si myslí. …Nadměrné sebevědomí nevede k větším ziskům, větší zisky vedou k nadměrnému sebevědomí. Nadměrné sebevědomí obchodníka nebude vzkvétat donekonečna: čas a zkušenosti ho nadměrného sebevědomí zbaví. Nicméně na trhu, na který noví obchodníci vstupují každou minutu, bude nadměrné sebevědomí vzkvétat. Rozbor tohoto článku zakončím uvedením tří hypotéz, které jsou podpořeny statistickými daty:

• Období všeobecné prosperity jsou obvykle následovány obdobími vyššího než očekávaného objemu obchodování, což je trend, který znamená dopad nadměrného sebevědomí na rozhodování investorů.

• V průběhu období, ve kterých nadměrné sebevědomí zvyšuje objem obchodování, jsme svědky podprůměrných zisků.

• Obchodníci, kteří jsou jak mladí, tak i úspěšní, mají tendenci obchodovat nejvíce a vykazovat největší nadměrné sebevědomí. Tito obchodníci si přehnaně věří v tom, že dokáží překonat trh, přestože se to většině z nich nepovede.

Na závěr uvedu investiční rady, které zmiňuje Michael Pompian ve své knize Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases.

Jednou z nejlepších věcí, kterou mohou investoři udělat, je pohlížet jak na ziskové, tak i na ztrátové investice maximálně objektivně. Většina lidí si ovšem neudělá čas, aby analyzovali komplexní soubor faktorů, které jim pomohly dosáhnout zisku, nebo aby se čelem postavili potenciálním chybám, které zvýšily ztrátu. Post-analýza neboli ex post analýza je jednou z nejlepších učebních pomůcek, kterou mají investoři k dispozici. Je pochopitelné, nicméně konec konců také iracionální bát se prozkoumat své minulé chyby. Jedinou skutečnou a politováníhodnou chybou je pokračovat v podléhání nadměrnému sebevědomí a kvůli tomu opakovat stejné investiční chyby!

Pamatujte si: Přiznání a poučení se z minulých chyb je nejlepší způsob jak se stát chytřejším, lepším a úspěšnějším investorem!

Investoři své úspěchy nesmí připisovat pouze svým schopnostem a znalostem. Každou ziskovou investici musí pečlivě analyzovat a zejména zhodnotit potenciální rizika do budoucna. Také, co se týče ztrát, investoři nesmí veškerou vinu svalovat na smůlu, jinak se nikdy nepoučí ze svých chyb! Každá ztrátová investice zasluhuje minimálně stejně pečlivou analýzu jako investice zisková. Investoři musí mít neustále na paměti, že vývoj v krátkodobém horizontu (i několika let) je dán především sentimentem a investiční náladou. Proto jsou tak důležitá analýza fundamentálních faktorů na mnoho let dopředu.

28. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Aktivní vs. pasivní investování

Pasivně, nebo aktivně spravovaný podílový fond? Investorský magazín probírá přednosti a nedostatky obou strategií....
Investiční strategie Podílové fondy ETF
24. 9. 2020 09:58

Chaos jako nový normál: Nechutná nerovnost ve společnosti může vyvolávat další šoky

Chaos se stává normálem, o vítězích tak bude napříště rozhodovat odolnost vůči nečekaným šokům. Ty může mimo jiné...
Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby Geopolitická rizika
22. 9. 2020 17:54

Jan Bureš: ČNB nemá nyní důvod měnit politiku, silnější koruna by mohla vést k verbálním intervencím

Česká národní banka nemá kam spěchat, jádrová inflace v Česku je vysoká. Ačkoli se čeká, že převáží dezinflační...
Česká koruna Maďarský forint Polský zlotý
21. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: 200. díl jako all-star game na pražské střeše

Protože je v době koronavirové nejlepší natáčet někde na vzduchu, a navíc v polovině září bylo krásné počasí,...
Investorský magazín Rozhovor Světová ekonomika
17. 9. 2020 17:46

Šrámek (Longevitytech.fund): Peníze investované do vývoje vakcín na covid-19 mohou chybět, má smysl uvažovat komplexněji

Koronavirová doba ukázala, že mnoho věcí, které se jevily jako nemožné nebo komplikované, vlastně tak složitých není....
Krása a zdraví Zdravotnictví a zdravotní péče Koronavirus
16. 9. 2020 17:41

Turismus v době koronavirové: Na někdejší úrovně se odvětví může vrátit až za několik let, říká analytik

Cestovní ruch se během jarních měsíců zařadil mezi poražené koronavirové krize. Navzdory jeho oživení nejsou jeho...
Česká ekonomika Česká republika Koronavirus
16. 9. 2020 10:12

Petr Koblic (BCPP): Firmy jako Pilulka.cz, eMan nebo Česká zbrojovka Group mohou otevřít oči skeptikům

Letošní podzim se podle všeho na pražské burze stane jedním z nejživějších období za mnoho let. Co by úpisy akcií...
Akcie ČR Pražská burza eMan
15. 9. 2020 09:50

Šindel (Citibank): Dalšímu uzavření ekonomiky kvůli covidu-19 se politici budou chtít vyhnout, dopady na hospodářství jsou extrémní

Velké téma zbytku roku je samozřejmě covid-19, a to nejen počty pozitivně testovaných, ale také smrtnost viru. Lidem...
Koronavirus Světová ekonomika Ekonomické a politické hrozby
14. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Proč jsou akcie firmy Pilulka.cz zajímavé i pro drobné investory?

Letošní podzim může být na pražské burze nejzajímavější v historii. Hned dvě výrazné společnosti se chystají...
Akcie ČR Primární úpis akcií (IPO) Pilulka.cz
12. 9. 2020 13:28

Rychlost oživení ekonomiky po pandemii bude záviset (i) na kvalitě zdravotnického systému, říká ekonom

Země, které mají kvalitnější a kapacitně velkorysejší zdravotnické systémy, případně zkušenosti s podobnými...
Světová ekonomika Emerging Markets Koronavirus
11. 9. 2020 06:49

Tomáš Kálal (Conseq IM): Vládní dluhopisy nenabízejí atraktivní výnosy, alternativou jsou firemní bondy nebo přímé půjčky firmám

Reakce centrálních bank na koronavirovou krizi vymetla z trhu další část státních dluhopisů, které ještě nabízely...
Státní dluhopisy České státní dluhopisy Firemní dluhopisy
10. 9. 2020 12:05

Vláda by měla v podpoře hospodářství chtít za málo peněz hodně muziky, říká ekonom Jan Bureš

Investiční pobídky, které přimějí firmy rozhýbat peníze, ne je šetřit na (ještě) horší časy. A investice například do...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
9. 9. 2020 09:56

Šindel (Citibank): Krátkodobě je prostor pro oslabení dolaru omezený, v dvouletém horizontu je ve hře i hladina 1,25 EUR/USD

Koronavirová krize a na ni reagující opatření americké centrální banky a vlády sebraly dolaru výhodu úrokového...
EUR/USD Americký dolar Měny
7. 9. 2020 12:00

Investorský magazín: Zlato a stříbro pod lupou a rozborka akcií na pražské burze

Lámání rekordů na akciových trzích jde v posledních týdnech ruku v ruce s růstem volatility. Jak může na vývoj...
Zlato Stříbro Vzácné kovy
31. 8. 2020 12:00

Investorský magazín: Jak stavět portfolia po historickém obratu na trzích?

Kapitálové trhy letos zažily jeden z historicky největších poklesů a růstů zároveň. Jak v tak divokém období skládat...
Světové akcie Investiční portfolio Diverzifikace investic
24. 8. 2020 12:00

Investorský magazín: Bude pro trhy lepším americkým prezidentem Trump, nebo Biden?

Trump, nebo Biden? Kdo bude lepším americkým prezidentem pro trhy? Americké volby mohou burzami zahýbat více než...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Americké akcie
12. 8. 2020 09:34

Obrací se trend na trhu se zlatem?

Ceny zlata a stříbra v úterý 11. srpna prodělaly výrazný pokles a unce žlutého kovu se obchodovala poměrně hluboko...
Zlato Vzácné kovy Technická analýza
11. 8. 2020 16:48

Analytik: Index S&P 500 je blízko hranice překoupenosti, na historickém maximu by měla přijít konsolidace

Americký akciový index S&P 500 atakuje únorový historický rekord. Index relativní síly je blízko hladině 70 bodů,...
Technická analýza Americké akcie S&P 500
11. 8. 2020 09:57

Virgin Galactic jako tip pro ty, kdo zkoušejí "trefit" další Teslu

Společnost Virgin Galactic má nakročeno ke komerčním "výletům" do vesmíru, nově ale možná shání kapitál na něco, co...
Doprava Technologie Americké akcie
8. 8. 2020 06:26

Chcete investovat úspěšně, levně a bez starostí? Zkuste robo-advisory

Chcete investovat pravidelně, třeba i malé částky a s minimálními poplatky? Máte (oprávněnou) obavu, že si vyberete...
Investiční a finanční poradenství Ponaučení pro investory Investiční strategie