Investiční psychologie: Za úspěchy můžu já, za neúspěchy náhoda a smůla! – 3. díl
|

Investiční psychologie: Za úspěchy můžu já, za neúspěchy náhoda a smůla! – 3. díl

Behaviorální předsudek sebepřisuzování lze definovat jako přirozenou lidskou tendenci přisuzovat vlastní úspěchy svým znalostem či schopnostem a vlastní neúspěchy nešťastné náhodě a dalším nepříznivým vlivům, nikdy ne chybám ve vlastních rozhodnutích.

Psychologie Investování Úspěch
Sebedůvěra

Akademici Simon Gervais a Terrance Odean v roce 2001 v časopise Review of Financial Studies publikovali teoretický článek s názvem "Learning to Be Overconfident". Autoři se v článku zabývali jak nadměrným sebevědomím, tak i předsudkem sebepřisuzování.

Rozbor článku tradičně začnu uvedením jeho abstraktu:

Vytváříme multiperiodický model trhu, který popisuje jak proces, ve kterém se obchodníci učí a dozvídají o své schopnosti, tak i proces, jak může předsudek v tomto chování stvořit nadměrně sebevědomé obchodníky. Obchodník v našem modelu zpočátku svoji vlastní schopnost nezná. Tuto schopnost dedukuje ze svých úspěchů a nezdarů. Při zhodnocování své schopnosti si tento obchodník za své úspěchy připisuje příliš velké zásluhy. To vede k tomu, že se stává nadměrně sebevědomým. Očekávaná úroveň nadměrného sebevědomí u obchodníka roste v počátečních fázích jeho kariéry. Poté s většími zkušenostmi dospěje k tomu, že svoji vlastní schopnost lépe rozpoznává. Charakteristika objemu obchodování, očekávané zisky, cenová volatilita a očekávané ceny vyplývající z tohoto endogenního nadměrného sebevědomí jsou analyzovány.

Nyní se podívejme na implikace, které z jejich teoretického modelu vyplývají.

V našem modelu se úroveň obchodníkova nadměrného sebevědomí dynamicky mění s jeho úspěchy a nezdary. Obchodník není nadměrně sebevědomý, když začíná obchodovat. Ex ante jeho očekávané nadměrné sebevědomí roste v průběhu jeho několika prvních obchodních period, poté klesá. Z toho plyne, že největší nadměrné sebevědomí v kariéře obchodníka přichází na začátku jeho kariéry. Poté má sklon progresivně si vytvářet realističtější odhady či hodnocení svých schopností s tím, jak stárne.

Tyto závěry znějí logicky. Je velice pravděpodobné, že se u každého spekulanta jeho nadměrné sebevědomí kontinuálně mění podle toho, jak se mu ve spekulování daří. Na začátku spekulantské kariéry nadměrné sebevědomí pravděpodobně obecně roste, neboť úspěchy jsou přisuzovány vrozeným vlastnostem jako bystrost a předvídavost a neúspěchy jsou přisuzovány smůle a nedostatečnému tréninku.

Jakmile je spekulant s tímto "ďábelským" světem poměrně dobře obeznámen a utrpí několik větších ztrát, které už nemůže přisoudit krátkému tréninku, ale pouze nešťastné náhodě, jeho nadměrné sebevědomí logicky klesá.

V našem modelu nejsou ti nejvíce nadměrně sebevědomí a nejvíce iracionální obchodníci těmi nejchudšími obchodníky. Pro jakoukoliv úroveň předsudku učení (learning bias) a obchodních zkušeností (trading experience) jsou to úspěšní obchodníci, i když nutně ne ti nejúspěšnější obchodníci, kteří jsou nejvíce nadměrně sebevědomí. Nadměrné sebevědomí nečiní obchodníky bohatými, avšak proces stávání se bohatým může obchodníky nadměrně sebevědomými učinit. Zaměřujeme se na tu dynamiku, v rámci níž předsudek sebepřisuzování v obchodnících vzbuzuje a plodí nadměrné sebevědomí. Gervais a Odean dospěli k následujícím závěrům:

Náš model predikuje, že nadměrně sebevědomí obchodníci budou zvyšovat svůj objem obchodování, a kvůli tomu budou snižovat své očekávané zisky. …Vyšší objem obchodování bude korelovat s nižšími zisky.Nadměrné sebevědomí klesá s většími zkušenostmi.

Naše vlastní schopnosti hodnotíme ani ne tak zkoumáním svého nitra (introspection), ale pozorováním svých úspěchů a nezdarů. Většina z nás má tendenci přisuzovat si příliš mnoho zásluh za naše vlastní úspěchy. To vede k nadměrnému sebevědomí. Právě tímto způsobem se v našem modelu nadměrné sebevědomí vytváří. Když je obchodník úspěšný, příliš mnoho úspěchů připisuje své vlastní schopnosti a upravuje své domněnky o své schopnosti příliš nahoru. V našem modelu je nadměrné sebevědomí dynamické a mění se s úspěchy a nezdary. Průměrné úrovně nadměrného sebevědomí jsou největší u těch, kteří obchodují krátkou dobu. S většími zkušenostmi si lidé vytvářejí lepší hodnocení sama sebe (better self-assessments).

Vzhledem k tomu, že se obchodníci skrze svůj úspěch stávají nadměrně sebevědomí, úspěšní obchodníci, i když nutně ne ti nejúspěšnější obchodníci, jsou nejvíce nadměrně sebevědomí. Tito obchodníci jsou také důsledkem úspěchu bohatí. Nadměrné sebevědomí neučiní obchodníky bohatými, ale proces stávání se bohatými je může nadměrně sebevědomími učinit. Kvůli svému bohatství nejsou nadměrně sebevědomí obchodníci v bezprostředním ohrožení toho, že budou z trhu vytlačeni. S tím, jak stárnou, méně schopní nadměrně sebevědomí obchodníci ztratí jak bohatství, tak i nadměrné sebevědomí. Někteří možná dokonce s obchodováním skončí.

Nicméně na trzích, na které nezkušení obchodníci kontinuálně vstupují a staří obchodníci umírají, nadměrně sebevědomí obchodníci vždycky budou. Navíc tito obchodníci mají sklon kontrolovat více bohatství než jejich méně sebevědomí vrstevníci. Z toho vyplývá, že nadměrně sebevědomí obchodníci mohou na finančních trzích dlouhodobě hrát důležitou roli.

Náš model ukázal, že nadměrně sebevědomý obchodník obchoduje příliš agresivně a to zvyšuje očekávaný objem obchodování. Volatilita roste s počtem minulých úspěchů obchodníka. Jak objem, tak i volatilita roste s mírou předsudku učení (learning bias) obchodníka. Nadměrně sebevědomí obchodníci se chovají neoptimálně, a kvůli tomu snižují své očekávané zisky. Úspěšnější obchodník má pravděpodobně lepší schopnost získávat informace, nicméně nemusí tyto informace využít správně. Z toho plyne, že očekávané budoucí výnosy úspěšnějšího obchodníka mohou ve skutečnosti být nižší než u méně úspěšného obchodníka. Úspěšní obchodníci mají tendenci být dobří, ale ne tak dobří jak si myslí. …Nadměrné sebevědomí nevede k větším ziskům, větší zisky vedou k nadměrnému sebevědomí. Nadměrné sebevědomí obchodníka nebude vzkvétat donekonečna: čas a zkušenosti ho nadměrného sebevědomí zbaví. Nicméně na trhu, na který noví obchodníci vstupují každou minutu, bude nadměrné sebevědomí vzkvétat. Rozbor tohoto článku zakončím uvedením tří hypotéz, které jsou podpořeny statistickými daty:

• Období všeobecné prosperity jsou obvykle následovány obdobími vyššího než očekávaného objemu obchodování, což je trend, který znamená dopad nadměrného sebevědomí na rozhodování investorů.

• V průběhu období, ve kterých nadměrné sebevědomí zvyšuje objem obchodování, jsme svědky podprůměrných zisků.

• Obchodníci, kteří jsou jak mladí, tak i úspěšní, mají tendenci obchodovat nejvíce a vykazovat největší nadměrné sebevědomí. Tito obchodníci si přehnaně věří v tom, že dokáží překonat trh, přestože se to většině z nich nepovede.

Na závěr uvedu investiční rady, které zmiňuje Michael Pompian ve své knize Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Optimal Portfolios That Account for Investor Biases.

Jednou z nejlepších věcí, kterou mohou investoři udělat, je pohlížet jak na ziskové, tak i na ztrátové investice maximálně objektivně. Většina lidí si ovšem neudělá čas, aby analyzovali komplexní soubor faktorů, které jim pomohly dosáhnout zisku, nebo aby se čelem postavili potenciálním chybám, které zvýšily ztrátu. Post-analýza neboli ex post analýza je jednou z nejlepších učebních pomůcek, kterou mají investoři k dispozici. Je pochopitelné, nicméně konec konců také iracionální bát se prozkoumat své minulé chyby. Jedinou skutečnou a politováníhodnou chybou je pokračovat v podléhání nadměrnému sebevědomí a kvůli tomu opakovat stejné investiční chyby!

Pamatujte si: Přiznání a poučení se z minulých chyb je nejlepší způsob jak se stát chytřejším, lepším a úspěšnějším investorem!

Investoři své úspěchy nesmí připisovat pouze svým schopnostem a znalostem. Každou ziskovou investici musí pečlivě analyzovat a zejména zhodnotit potenciální rizika do budoucna. Také, co se týče ztrát, investoři nesmí veškerou vinu svalovat na smůlu, jinak se nikdy nepoučí ze svých chyb! Každá ztrátová investice zasluhuje minimálně stejně pečlivou analýzu jako investice zisková. Investoři musí mít neustále na paměti, že vývoj v krátkodobém horizontu (i několika let) je dán především sentimentem a investiční náladou. Proto jsou tak důležitá analýza fundamentálních faktorů na mnoho let dopředu.

včera v 15:00

Tři kroky na cestě k lepšímu zapojení IT v (nejen) českých školách

Bez elementární znalosti výpočetní techniky člověk napříště nenajde uplatnění takřka v žádném oboru. Vyučování toho,...
Vzdělání Informační technologie Rozhovor
14. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: ČEZ pohledem analytika a investice Petra Koblice

Společnost ČEZ je dlouhodobě nejsledovanějším titulem v kurzovém lístku pražské burzy. Vedle předpokládané lepší...
ČEZ Akcie ČR Energetika
9. 10. 2019 15:00

Finanční a další výhody amerických prezidentů

Spojené státy se starají, byť někdy svérázně, o blaho své i celého světa. Ponechme však tentokrát (geo)politiku...
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Politika
8. 10. 2019 15:00

Vzdělávání mimo školu jako výhoda v dalším studiu i na trhu práce

Stále více českých studentů se vzdělává mimo školu. Populární jsou zejména on-line kurzy, které nabízejí (i)...
Vzdělání Děti Česká republika
7. 10. 2019 12:00

Investorský magazín: Stárnutí lidstva jako investiční příležitost

Světová populace stárne a bohatne, což otevírá nové investiční příležitosti. Investice na základě tohoto...
Demografie Investiční strategie Investiční tipy
5. 10. 2019 18:00

(Nejen) český trh práce musí zareagovat na tyto globální trendy, upozorňuje ekonom

Digitalizace a automatizace jsou realitou současnosti, podmínkou pro zachování konkurenceschopnosti českých podniků a...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
1. 10. 2019 09:00

Dufek (ČSOB): Růst mezd v Česku je daní za úspěch, montovny vypadají jinak

Česko již dávno není (jen) levnou montovnou, podle mnoha ukazatelů v tomto ohledu struktura naší ekonomiky vypadá...
Česká republika Česká ekonomika Inflace
30. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Proč mají ETF smysl?

Indexové fondy šetří investorům peníze, výkonem překonávají většinu aktivně spravovaných portfolií a jsou jednodušší...
Podílové fondy ETF Ponaučení pro investory
28. 9. 2019 18:00

Klíč k lepšímu vzdělání a zařazení mladých na trh práce? Spolupráce škol a byznysu

Školy a firmy by měly spolupracovat. I díky tomu by se studenti dostali k tolik potřebné inspiraci a praxi, uvedl v...
Vzdělání Pracovní trh Byznys a podnikání
26. 9. 2019 18:00

Petr Koblic: Líbí se mi investice do startupů a menších firem s charismatickým vedením

Základem investiční strategie by měla být diverzifikace, uvedl v rámci ABCD investora generální ředitel Burzy cenných...
Small caps Investiční tipy Petr Koblic
26. 9. 2019 07:00

Automatické obchodní systémy: Možnost pro tradery s výhodami i nevýhodami robotů

Automatické obchodní systémy se nemýlí a zvládají bleskurychle sledovat a obchodovat na mnoha trzích. Jsou to ale...
Trading Obchodování Ponaučení pro investory
24. 9. 2019 18:00

Byznys: Hledají se absolventi s kritickým myšlením a globálním přehledem

Mladí lidé vstupující na trh práce by měli naprosto samozřejmě ovládat angličtinu, mít co nejvíce zájmů a schopnost...
Vzdělání Pracovní trh Zaměstnání
24. 9. 2019 07:00

Social trading: Za provizi lze kopírovat úspěšné obchodníky, zvažte ale svůj vztah k riziku

Pokud investujete a chcete své peníze trochu "rozehrát", budete muset obchodování věnovat poměrně dost času. V...
Investiční strategie Forex (FX) Trading
23. 9. 2019 12:00

Investorský magazín: Podzimní výhled pro české akcie a nízké sazby jako nový normál

Investujete do českých akcií? Investorský magazín zanořil sondu do aktuálního kurzového lístku pražské burzy....
Akcie ČR Úrokové sazby Petr Koblic
22. 9. 2019 16:00

Roman Koděra (Patria Finance): Výhody amerického akciového trhu a portfolio složené z titulů obchodovaných v Praze

Do pořadu Byznys index na TV Seznam si šéfredaktor Investičního webu Petr Novotný zve výrazné osobnosti světa...
Akcie ČR Americké akcie ČEZ
20. 9. 2019 12:00

Rathouský & Hnát: České školství i byznys potřebují chytré darebáky

Český byznys potřebuje chytré darebáky, kteří namísto memorování problémům přijdou na kloub a přistupují k nim (i...
Vzdělání Česká republika Česká ekonomika
20. 9. 2019 07:00

Lukáš Vácha (Conseq IM): V regionu sázíme na banky i na Ukrajinu

V regionu střední a východní Evropy hledáme jak dlouhodobě podhodnocené tituly, jako jsou například akcie některých...
Ukrajina Střední a východní Evropa Rozhovor
19. 9. 2019 18:00

On-line cesta k alternativním investicím (i) pro drobné investory

Svět alternativních investic byl dlouho výsadou bohatých, to se ale mění. Zkraje září byla v Česku spuštěna nová...
Investiční alternativy Sběratelství Investiční tipy
19. 9. 2019 09:00

Fond, se kterým i drobní investoři mohou vsadit na startupy (a scaleupy)

Mladé firmy, které mají silné růstové vyhlídky, ale ještě nejsou v zisku, shánějí často financování namísto v bankách...
Podílové fondy Small caps Private equity
17. 9. 2019 18:00

Koblic (BCPP) & Vácha (Conseq IM): Centrální banky v případě krize mohou přijít s inovacemi v měnové politice. Má ale jejich dohled nad růstem vůbec smysl?

Centrální banky před deseti lety, když se ekonomika hrabala z hluboké krize, přišly s neortodoxními opatřeními typu...
Centrální banky Krize Světová ekonomika