Evropské dotace: Aktuální výzvy vyhlášené v operačních programech na roky 2014 až 2020

Sledujte aktuální výzvy v rámci operačních programů.

OPZ: Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR

Příjem žádostí: 5. 1. 2016 až 6. 6. 2016

Alokace:100 000 000 / 40 000 000 Kč

Specifickým cílem výzvy č. 126 "Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR (mimo hl. m. Prahu)" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Specifickým cílem výzvy č. 127 "Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze" je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na zadržování vody v krajině ale výsadbu stromů

Příjem žádostí: 30.31. 2016 až 30. 6. 2016

Alokace: 288 000 000 Kč

Dotace budou směřovat i do vzniku a obnovy malých vodních nádrží, tůní či mokřadů a dále na revitalizace a realizace přírodě blízkých koryt vodních toků nebo obnovy korytotvorných procesů. Šanci získat podporu mají i systémové projekty na hospodaření s dešťovou vodou. Mezi další podporované aktivity patří i projekty zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury, dosadbu a podsadba dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče. Čerpat i na projekty zamezující vodní a větrné erozi. Příjem žádostí je otevřen do konce června.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPVVV: Dotace na výzkum

Příjem žádostí: 22. 9. 2015 až 15. 6. 2016

Alokace: 3 200 000 000 Kč

Výzva číslo 8 Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání podpoří projekty zaměřené na rozvoj výzkumných kapacit v ČR. Týká se to takzvaných fázovaných projektů. Oprávněnými příjemci jsou organizace pro šíření znalostí a výzkum.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OP Praha: Dotace na sociální služby, komunitní život a sociálního bydlení

Příjem žádostí: 28. 3. 2016 až 23. 6. 2016

Alokace: 200 000 000 Kč

Výzva číslo 17. Operačního programu Praha – pól růstu ČR podpoří projekty na vznik azylových domů, nízkoprahových denních center, terénních programů, dále na aktivizaci komunitního života a sociálního bydlení. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace. Partnery žadatelů mohou být i podnikatelské subjekty.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OP Praha: Dotace na podporu komunitního života a sociálního podnikání

Příjem žádostí: 28. 3. 2016 až 23. 6. 2016

Alokace: 250 000 000 Kč

Tato výzva (18.) je zaměřena na podporu aktivizace komunitního života a podporu sociálního podnikání. Při kombinaci aktivit zaměřených na aktivizaci komunitního života s aktivitami sociálního podnikání musí žadatel v žádosti o podporu v popisu klíčových aktivit jasně odlišit, které aktivity spadají do aktivity Podpora komunitního života a které do aktivity Podpora sociálního podnikání.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace na zakládání klastrů v oblasti výzkumu

Příjem žádostí: 1. 04. 2016 až 30. 6. 2016

Alokace: 40 000 000 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu programu podpory Spolupráce. V této výzvě budou podporovány pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě Cornet. Podpořeny budou projekty kolektivního výzkumu. Žadatel o podporu musí u každého návrhu projektu doložit alespoň tři potenciální uživatele výsledků projektu (malé a střední podniky), kteří sestaví tzv. uživatelský výbor, který dohlíží na průběh realizace projektu a může korigovat směr výzkumu s ohledem na využitelnost výsledků. .

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace na základní výzkum a výrobní aktivity

Příjem žádostí: 1. 04. 2016 až 30. 6. 2016

Alokace: 40 000 000 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. výzvu programu podpory Aplikace. V rámci této výzvy bude podporována pouze realizace projektů zapojených do mezinárodní spolupráce prostřednictvím mezinárodní sítě IraSME. Podpořeno bude zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, základní výzkum, aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým a výrobní aktivity.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace pro firmy na modernizaci soustav zásobování teplem

Příjem žádostí: 4. 1. 2016 až 30. 6. 2016

Alokace: 1 000 000 000 Kč

Dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřena na účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelné zdroje energie. Předběžné žádosti jsou přijímány od čtvrtého ledna, plné žádosti pak od letošního března. Cílem výzvy je podpora využívání vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny na základě poptávky po užitečném teple. Dotace půjdou na modernizaci soustav zásobování teplem. Oprávnění žadatelé jsou podnikatelské subjekty.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace Smart Grids I – distribuční sítě

Příjem žádostí: 4. 1. 2016 až 30. 6. 2016

Alokace: 250 000 000 Kč

Cílem výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Podporovanými aktivitami jsou nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace Smart Grids II – přenosové sítě

Příjem žádostí: 22. 12. 2015 až 30. 6. 2016

Alokace: 1 800 000 000 Kč

Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. Tyto změny budou mít vliv na zvýšení konkurenceschopnosti, kvality životního prostředí a energetické bezpečnosti ČR. Dotvoření plně funkčního a propojeného vnitřního trhu s elektřinou a zajištění spolehlivých vedení výkonů v rámci trhů s elektřinou v EU. Oprávněnými příjemci jsou velké podniky.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPVVV: Smart Akcelerátor / Dotace na zavádění RIS3 strategie

Příjem žádostí: 28. 8. 2015 až 30. 6. 2016

Alokace: 650 000 000 Kč

Výzva číslo 4 Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání je zaměřena na projekty zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast na úrovně dosaženého vzdělání. Oprávněnými žadateli jsou vyšší územně samosprávné celky.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a trhu práce

Příjem žádostí: 2. 11. 2015 až 30. 6. 2016

Alokace: 200 000 000 Kč

Specifickým cílem 24. výzvy je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech OPZ. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, školy, vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, osoby samostatně výdělečně činné, obce, organizace zřizované kraji a obcemi, poskytovatelé sociálních služeb, obchodní korporace a profesní a podnikatelská sdružení.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na telematiku ve veřejné dopravě

Příjem žádostí: 22. 2. 2016 až 30. 06. 2016

Alokace: 174 000 000 Kč

Podpora ve 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ je zaměřena na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy. Příjemci podpory mohou být kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo veřejné drážní dopravy

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na ochranu dětí

Příjem žádostí: 2. 5. 2016 až 29. 7. 2016

Alokace:200 000 000 Kč

Podpořeny budou projekty na zvýšení kvality a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Název výzvy zní: „Podpora ohrožených dětí a rodin a procesů v sociálně-právní ochraně dětí“.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na pořízení bezemisních vozidel

Příjem žádostí: 29. 1. 2016 až 29. 07. 2016

Alokace: 1 150 000 000 Kč

Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ je zaměřena na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Žadateli v této výzvě jsou kraje a obce a dopravci ve veřejné.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace pro místní akční skupiny na komunitně vedeného místního rozvoj

Příjem žádostí: 11. 5. 2016 až 29. 7. 2016

Alokace: Není relevantní

Výzva č. 2 je určena místním akčním skupinám, které nepodaly žádost v první výzvě, a též MAS, kterým nebyla žádost v rámci první výzvy schválena. Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategie Komunitně vedeného místního rozvoje je získání Osvědčení o Standardizaci MAS. Proces standardizace MAS zajišťovaný Ministerstvem zemědělství probíhal v období od 24. listopadu 2014 do 31. ledna 2016. Osvědčení obdrželo všech 180 MAS, které o standardizaci požádaly. V rámci první výzvy, který byla vyhlášena na období 1. 8. 2015 – 31. 3. 2016 podalo žádost o podporu 165 MAS z celkového počtu 180 MAS, které získaly osvědčení o Standardizaci MAS.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace pro firmy nejen na nákupu elektromobilů

Příjem žádostí: 1. 04. 2016 až 31. 7. 2016

Alokace: 260 000 000 Kč

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo I. výzvu programu podpory Nízkouhlíkové technologie. Výstupem projektů realizovaných v rámci této výzvy bude rozšiřování nabíjecí infrastruktury, počet pořízených elektromobilů, využití potenciálu pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií. Oprávněnými žadateli jsou malé a střední podniky.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Příjem žádostí: 23. 10. 2015 až 31. 7. 2016

Alokace: 609 972 200 Kč

Výzva číslo 26 Operačního programu Zaměstnanost je zaměřena na aktivní začleňování, rovné příležitosti a zaměstnanost jako takovou. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce, organizace zřizované obcemi a kraji, ale i družstva, firmy a OSVČ.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE

IROP: Dotace muzeím

Příjem žádostí: 29. 2. 2016 až 31. 07. 2016

Alokace: 2 115 000 000 Kč

Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Podpořena mohou být pouze muzea, která jsou zřizována státem nebo krajem, spravují sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a jejich průměrná návštěvnost za léta 2013, 2014 a 2015 překročila 30 000 návštěvníků. Žadateli jsou vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na protipovodňové varovné systémy a povodňové plány

Příjem žádostí: 1. 7. 2016 až 31. 08. 2016

Alokace: 150 000 000 Kč

  1. výzva je zaměřena na projekty budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni a digitální povodňové plány. Žádosti o podporu mohou zájemci podávat od prvního července do konce letošního srpna. Žadatelům o podporu nabízí maximální dotaci ve výši 150 milionů korun. Výzva je kolová, nesoutěžní. Oprávněnými žadateli jsou příspěvkové organizace.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na zvýšení zaměstnanosti spolu s Úřadem práce ČR

Příjem žádostí: 18. 4. 2016 až 15. 9. 2016

Alokace: 100 000 000 Kč

Cílená výzva na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR. Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OP Praha: Dotace na „jesle“ a školky


Příjem žádostí: 13. 6. 2016 až 22. 9. 2016

Alokace: 340 000 000 Kč Účelem vyhlášené výzvy je rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s malými dětmi, navýšit kapacitu cenově dostupných zařízení péče o děti do zahájení povinné školní docházky a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání. Příjemce uvede ve studii proveditelnosti informaci o výchozí a cílové kapacitě zařízení či školy, dále informace o plánované době provozu a zajištění stravování v daném zařízení.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na vícenáklady u pasivního standardu nových veřejných budov

Příjem žádostí: 15. 10. 2015 až 14. 10. 2016

Alokace 200 000 000 Kč

Cílem 20. výzvy Operačního programu Životní prostředí je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Budovy veřejného sektoru mají jít v této oblasti příkladem. V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace pro zpracovatele chemických látek

Příjem žádostí 15. 10. 2015 až 14. 10. 2016

Alokace: 60 000 000 Kč

Dotace z 18. výzvy Operačního programu Životní prostředí půjdou na rozvoj, inovace a aplikace technologií a postupů přispívajících ke zvýšení bezpečnosti při nakládání s chemickými látkami, a tím k omezování a snižování environmentálních rizik. Jsou to třeba projekty náhrad nebo rekonstrukce zařízení, vytvoření informačních systémů, vytváření expertních center Reach a další.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na systémy sledující kvalitu ovzduší

Příjem žádostí: 15. 10. 2015 až 14. 10. 2016

Alokace: 200 000 000 Kč

Výzva číslo 17 Operačního programu Životní prostředí míří na projekty systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí. Slouží mimo jiné k vyhodnocování současného stavu, předpovědi budoucího vývoje v krátkodobém a v dlouhodobém horizontu a také k vyhodnocování účinnosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Peníze jdou na výstavbu a obnovu těchto systémů.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na sociální ekonomiku

Příjem žádostí: 21. 12. 2015 až 31. 10. 2016

Alokace: 791 751 066 Kč

Cílem výzvy je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce a rozvoj sektoru sociální ekonomiky. Výzva je určena pro konkrétně určené obce a města v ČR.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPVVV: Teaming / Dotace pro centra excelence

Příjem žádostí: 26. 10. 2015 až 31. 10. 2016

Alokace: 2 600 000 000 Kč

Výzva číslo 6 Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání je zaměřena na projekty na materiální a technické vybavení pro modernizovaná centra excelence a projekty na zkvalitnění lidských zdrojů, strategického řízení a zlepšení výzkumné a inovační kultury center excelence.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace pro střední školy a vyšší školy

Příjem žádostí: 30. 6. 2016 až 18. 11. 2016

Alokace: 1 500 000 000 Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu č. 32 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol“. Současně je vyhlášena výzva č. 33 „Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL). O podporu se žádá z Integrovaného regionálního operačního programu. Jak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“, tak u výzvy „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL)“ je podpora zaměřena zejména na stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury středních a vyšších odborných škol ve vazbě na klíčové kompetence.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na energetické úspory bytových domů. Netýká se Prahy

Příjem žádostí: 18. 12. 2015 až 30. 11. 2016

Alokace: 1 350 000 000 Kč

  1. výzva nazvaná „Energetické úspory v bytových domech“ je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy. Bytovým domem se rozumí dům se čtyřmi a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena. Podporováno je mnoho aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace nejen na sběr dat ohledně nezaměstnanosti

Příjem žádostí: 15. 4. 2016 až 30. 11. 2016

Alokace:120 000 000 Kč

Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je vytváření a rozvoj kapacit pro vývoj a šíření inovací. Výzva podporuje čtyři oblasti: datové platformy, znalostní platformy, akcelerátory/inkubátory a investice do impaktu, jejichž cílem je posílení ekosystému sociálních inovací při řešení problémů v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné správy. Zvýšení kapacity (kvality a dosahu) Aktérů, kteří svou činností přispívají k rozvoji prostředí příznivého pro sociální inovace v České republice, povede ke zvýšení impaktu vytvářených, spoluvytvářených, šířených nebo podporovaných sociálních inovací

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na přeškolení

Příjem žádostí: 1. 1. 2016 až 30. 12. 2016

Alokace:250 000 000 Kč

Specifickým cílem výzvy č. 044 "Podpora zaměstnanců ohrožených propouštěním" je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na testování sociální integrace

Příjem žádostí: 2. 11. 2015 až 30. 12. 2016

Alokace:200 00 000 Kč

Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny. Podporovanými aktivitami v rámci této výzvy je testování a šíření nových řešení přetrvávajících nebo hrozících sociálních problémů v oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na datová centra

Příjem žádostí: 01. 3. 2016 až 31. 12. 2016

Alokace: 1 647 909 967 Kč

Výzva se týká rozvoje, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury; budování, rozvoj a modernizaci národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


NPŽP: Zvýhodněné půjčky pro projekty v OPŽP

Příjem žádostí: 13. 11. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 500 000 000 Kč

Státní fond životního prostředí ČR půjčí obcím půl miliardy na kofinancování vodohospodářských projektů. Půjčku s jednoprocentním úrokem mohou nově získat úspěšní žadatelé o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 na kofinancování nákladných vodohospodářských projektů. Záměrem je zlepšení stavu povrchových a podzemních vod a zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo prostřednictvím poskytnutí půjčky. Státní fond životního prostředí v minulosti takto městům a obcím již půjčil téměř dvě miliardy korun.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace pro významně chráněná území

Příjem žádostí: 14. 8. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 750 000 000 Kč

Devátá výzvy OPŽP je určena Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, Správě jeskyní ČR a správám národních parků. Podpořeny budou projekty na zajišťování péče o národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky a lokality soustavy území Natura 2000. Mezi podporované aktivity patří realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany přírody a krajiny, včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury aj.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na rybí přechody o odstranění migračních překážek

Příjem žádostí: 14. 8. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 500 000 000 Kč

Cílem 14. výzvy OP ŽP je podpořit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny. Mezi podporovaná opatření patří zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury. To je například výstavba nových rybích přechodů, odstranění migračních překážek na vodních tocích nebo obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na obnovu přirozených funkcí krajiny

Příjem žádostí: 14. 8. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 1 250 000 000 Kč

Výzva je zaměřena na posilování přirozených funkcí krajiny. Podmínkou je, aby podpořené projekty zvýšily ekologickou stabilitu krajiny a obnovily přirozený vodní režim v ní. Oprávněnými žadateli v rámci této výzvy jsou kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky a organizace, příspěvkové organizace, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva, podnikatelské subjekty a osoby samostatně výdělečně činné.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPVVV: Dotace na místní akční plány rozvoje vzdělávání

Příjem žádostí: 26. 10. 2015 až 30. 12. 2016

Alokace: 630 000 000 Kč

Výzva číslo 5 Operačního programu Věda, výzkum a vývoj je určena obcím, městským částem, svazkům obcí, soukromoprávním subjektům uvedeným v databázi místních akčních skupin a mikroregionům. Peníze půjdou na projekty zaměřené na zlepšení přístupu k předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace pro organizační složky státu na rovnost mužů a žen

Příjem žádostí: 10. 7. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 298 100 000 Kč

Výzva číslo 9 Operačního programu Zaměstnanost podpoří systémové projekty rovnosti žen a můžu ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podporu stejné odměny za stejnou práci. Oprávněnými uživateli jsou organizační složky státu.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace pro parky, krajinné oblasti, rezervace a památky

Příjem žádostí: 14. 8. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 750 000 000 Kč

Výzva číslo 9 Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty v národních parcích, chráněných krajinných oblastech, národních přírodních rezervacích, národních přírodních památkách a v lokalitách soustavy území Natura 2000. Například jde o realizace opatření k zajištění či zlepšení stavu předmětů ochrany včetně tvorby či zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury. Dotaci mohou získat projekty na sběr informací, tvorbu informačních a technických nástrojů.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na krajinné prvky, bariéry, vodní ekosystémy a lesy

Příjem žádostí: 14. 8. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 1 250 000 000 Kč

Výzva číslo 13 Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a omezování jejich úmrtnosti, posílení krajinných prvků a struktur, revitalizaci a podporu renaturace vodních toků a niv, obnovu vodních ekosystémů a zlepšování struktury lesů. Dotace lze čerpat i na zpomalení odtoku vod, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu. Dotaci získají projekty na zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (ne ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na bariéry, krajinné prvky, vodní ekosystémy, odtok vody a lesy

Příjem žádostí: 14. 8. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 500 000 000 Kč

Výzva číslo 14 Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty na zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a omezování jejich úmrtnosti, posílení krajinných prvků a struktur, revitalizaci a podporu renaturace vodních toků a niv, obnovu vodních ekosystémů, zlepšování struktury lesů. Dotace lze čerpat i na projekty zpomalení odtoku vod, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPVVV: Dotace pro krajské akční plány rozvoje vzdělávání

Příjem žádostí: 28. 8. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 340 000 000 Kč

Výzva číslo 2 Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání je určena orgánům státní správy a samosprávy, krajům včetně hlavního města Prahy. Zaměřena je na vývoj a aplikaci krajských akčních plánů vzdělávání. Dotaci získají například projekty na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Program Trio vyhlásil první veřejnou soutěž na projekty výzkumu a vývoje

Příjem žádostí: 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016

Alokace: 300 000 000 Kč

Trio je programem na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje se zaměřením na rozvoj potenciálu ČR v oblasti klíčových technologií (KETs) jako jsou fotonika, mikroelektronika a nanoelektronika, nanotechnologie, průmyslové biotechnologie, pokročilé materiály a pokročilé výrobní technologie. Uchazeči o podporu mohou být podniky (právnické i fyzické osoby), které řeší projekt ve spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dalšími účastníky projektu mohou být podniky a výzkumné organizace.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE

OPZ: Dotace na projekty na snížení rozdílů v postavení žen a mužů

Příjem žádostí: 1. 9. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 170 000 000 Kč

Výzva číslo 28 Operačního programu Zaměstnanost míří na projekty na snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce. Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na projekty na snížení rozdílů v postavení žen a mužů

Příjem žádostí: 1. 9. 2015 až 31. 12. 2016

Alokace: 130 000 000 Kč

Specifickým cílem 27. výzvy Operačního programu Zaměstnanost je snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. Týká se méně rozvinutých regionů. Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, veřejné výzkumné instituce, kraje, obce.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE

OP Praha: Dotace na energetické úspory

Příjem žádostí: 11. 2. 2016 až 28. 2. 2017

Alokace: 300 000 000 Kč

Výzva číslo 13. Operačního programu Praha – pól růstu ČR cílí na projekty energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení. Hlavním žadatelem je město Praha a její příspěvkové organizace.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OP Praha: Dotace na energetické úspory

Příjem žádostí: 11. 2. 2016 až 28. 2. 2017

Alokace: 350 000 000 Kč

Výzva číslo 12. Operačního programu Praha – pól růstu ČR cílí na projekty energetických úspor v městských objektech dosažené také s využitím vhodných obnovitelných zdrojů energie, energeticky efektivních zařízení a inteligentních systémů řízení. Oprávněným žadatelem je město Praha, ale i organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací).

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na územní plány

Příjem žádostí: 31. 7. 2015 až 31. 3. 2017

Alokace: 630 000 000 Kč

Dotace z 2. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu zaplatí pořizování dokumentů územního rozvoje a vytváření předpokladů pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu. Oprávněným žadatelem v této výzvě jsou obce s rozšířenou působností.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Příjem žádostí: 31. 7. 2015 až 31. 3. 2017

Alokace: 10 395 692 450 Kč

První výzva Integrovaného regionálního operačního programu míří na kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace. Podpořeny budou projekty zaměřené na výstavbu a obnovu úseků silnic II. a III. třídy. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na regulační plány

Příjem žádostí: 1. 10. 2015 až 31. 3. 2017

Alokace: 235 200 000 Kč

Dotace v rámci 3. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu půjdou na pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje zaměřených na regulační plány. Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPVVV: Dotace na řízení výzkumu, vývoje a inovací

Příjem žádostí: 23. 5. 2016 až 31. 3. 2017

Alokace: 1 360 000 000 Kč

Výzva je zaměřená na zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím podpory řízení Národní RIS3 strategie a souvisejícího Entrepreneurial discovery proces u a vytvořením systému centralizovaného zpřístupňování elektronických informačních zdrojů pro výzkum a vývoj.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na elektronizaci státní správy

Příjem žádostí: 17. 9. 2015 až 30. 6. 2017

Alokace: 470 588 235 Kč

Výzva číslo 4 Integrovaného regionálního operačního programu míří na aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizaci formulářů veřejné správy, implementaci identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podporu sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na kybernetickou bezpečnost

Příjem žádostí: 21. 10. 2015 až 30. 6. 2017

Alokace: 1 411 764 706 Kč

Výzva číslo 10 Integrovaného regionálního operačního programu poskytne peníze na posilování aplikací určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví. Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (ne Praha), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (ne Praha).

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace do onkogynekologie a perinatologie

Příjem žádostí: 2. 11. 2015 až 1. 12. 2017

Alokace: cca 1 200 000 000

V 5. výzvě Integrovaného regionálního operačního programu získají dotace projekty na pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii nebo center vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii. To je 16 center vysoce specializované onkogynekologické zdravotní péče a dvanáct center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace pro obce a města na informační a komunikační systémy


Příjem žádostí: 4. 5. 2016 až 27. 12. 2017

Alokace: 1 033 941 000 Kč

Výzva se týká budování, rozvoje a modernizace regionálních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy; vytváření nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb a vytváření nových a modernizaci stávajících podpůrných informačních systémů, jako jsou např. spisové služby nebo informační systémy pro řízení příspěvkových organizací. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace na vynálezy, patenty, užitné a průmyslové vzory a ochranné známky

Příjem žádostí: 15. 12. 2015 až 31. 12. 2017

Alokace: 50 000 000 Kč

Cílem výzvy (program Inovace) je podpora zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě vynálezů/patentů, ochranných známek, užitných vzorů a průmyslových vzorů. Dotace mají za úkol posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví, zvláště na zahraničních trzích a zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví nejen mezi malými a středními podnikateli, ale také u veřejných výzkumných institucí a vysokých škol.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace pro kraje na péči o lokality Natura 2000

Příjem žádostí: 30. 5. 2016 až 31. 12. 2017

Alokace: 250 000 000 Kč

250 milionů korun – taková finanční částka je určena krajům na dokončení implementace, plánování péče a zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000. Novou výzvu z Operačního programu Životní prostředí dnes vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. O podporu na projekty zaměřené na evropsky významné lokality a ptačí oblasti mohou kraje žádat od 30. května 2016 až do konce roku 2017.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPVVV: Dotace nejen pro příspěvkové organizace MŠMT

Příjem žádostí: 28. 8. 2015 až 31. 12. 2017

Alokace: 2 000 000 000 Kč

Výzva číslo 1 Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání je určena příspěvkovým organizacím zřízeným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a organizačním složkám státu. Podpořeny budou projekty na vzdělávání, odbornou přípravu a odborný výcvik k získávání dovedností a do celoživotního učení.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE

Dotace úřadům práce v programu Záruky pro mládež

Příjem žádostí: 30. 6. 2015 až 30. 5. 2018

Alokace: 1 000 000 000 Kč

Výzva číslo 4 Operačního programu Zaměstnanost je určena Úřadu práce ČR. Jejím cílem je umožnit přístup k zaměstnání osobám hledajícím zaměstnání, neaktivním osobám na trhu práce včetně dlouhodobě nezaměstnaných a osobám vzdáleným trhu práce. A to i prostřednictvím místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace pro Úřad práce ČR na aktivní politiku zaměstnanosti

Příjem žádostí: 7. 7. 2015 až 31. 5. 2018

Alokace: 1 592 000 000 Kč

Peníze z 10. výzvy Operačního programu Zaměstnanost Úřad práce ČR použije na realizaci projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na zaměstnanost pro starší a znevýhodněné

Příjem žádostí: 4. 4. 2016 až 14. 12. 2018

Alokace:398 000 000 Kč

Cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných. V této výzvě budou podpořeny projekty v rámci příslušné aglomerace. Výzva je určena pro metropolitní oblasti, kterým bude ze strany ŘO OPZ schválena příslušná část strategie ITI. Zároveň je výzva určena pouze pro žadatele, kteří mají svůj projektový záměr zkonzultován s Řídicím výborem ITI příslušné strategie.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace pro kraje na sociální služby

Příjem žádostí: 20. 7. 2015 až 13. 12. 2019

Alokace: 5 974 800 000 Kč

Výzva číslo 5 Operačního programu Zaměstnanost je určena krajům a týká se podpory vybraných sociálních služeb v návaznosti na krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Mezi podporované aktivity například patří projekty zaměřené na azylové domy pro rodiče či rodiny s dítětem nebo dětmi, azylové domy pro osoby v nepříznivé sociální situaci, domy na půl cesty, intervenční centra, nízkoprahová denní centra nebo osobní asistenci.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na inovace ve veřejných službách

Příjem žádostí: 2. 11. 2015 až 31. 12. 2019

Alokace: 300 00 000 Kč

Příprava a testování nových systémových řešení přetrvávajících problémů v oblasti veřejných služeb (zejm. oblasti sociální integrace, zaměstnanosti a veřejné správy), a to např. změny v poskytování veřejných služeb, nové služby a produkty ve prospěch cílových skupin a jejich pilotní testování, systémové změny koncepce veřejných služeb, testování nových forem financování pro řešení přetrvávajících soc. problémů. Přenos fungujících zahraničních inovací metod, postupů, nastavení a vytváření podpůrných aktivit pro sociální inovace

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Půl miliardy korun pro hlavní město Prahu

Příjem žádostí: 20. 7. 2015 až 13. 12. 2019

Alokace: 525 200 000 Kč

Výzva číslo 6 Operačního programu Zaměstnanost je průběžnou výzvou pro Prahu a je zaměřena na podporu vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb. Pro tuto výzvu je oprávněným žadatelem hlavní město Praha. Podporovány jsou opět projekty zaměřené na azylové domy různého charakteru.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace pro kraje na služby pro rodiny a děti

Příjem žádostí: 20. 7. 2015 až 13. 12. 2019

Alokace: 919 200 000 Kč

Výzva číslo 7 Operačního programu Zaměstnanost je určena krajům. Jejím cílem je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Peníze půjdou například do pobytových sociálních služeb a služeb podporujících sociální začleňování, do sociálního bydlení nebo přímo do obcí.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na efektivnější veřejnou správu

Příjem žádostí: 16. 9. 2015 až 31. 12. 2019

Alokace: 1 000 000 000 Kč

Specifickým cílem 25. výzvy Operačního programu Zaměstnanost je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě, a to zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, a profesionalizovat veřejnou správu, zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. Oprávněnými žadateli jsou organizační složky státu včetně justice a státní příspěvkové organizace.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na projekty veřejné správy v oblastech Operačního programu Zaměstnanost

Příjem žádostí: 2. 11. 2015 až 31. 12. 2019

Alokace: 300 000 000 Kč

Specifickým cílem 18. výzvy Operačního programu Zaměstnanost je zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce v tematických oblastech programu. Oprávněnými uživateli jsou organizační složky státu, příspěvkové organizace zřizované či řízené organizačními složkami státu a kraje.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na sociální podnikání pro Úřad práce ČR

Příjem žádostí: 3. 8. 2015 až 31. 12. 2020

Alokace: 3 500 000 000 Kč

Výzva číslo 21 Operačního programu Zaměstnanost je určena Úřadu práce ČR. Cílem výzvy je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, dosáhnout souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na rozvoj služeb zaměstnanosti v rámci Úřadu práce ČR

Příjem žádostí: 26. 8. 2015 až 1. 3. 2021

Alokace: 2 622 350 000 Kč

Specifickým cílem 11. výzvy Operačního programu Zaměstnanost je zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi veřejných služeb zaměstnanosti.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace na strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Příjem žádostí: 29. 4. 2016 až 31. 12. 2021

Alokace: 1 816 957 478 Kč

Specifickým cílem výzvy č. 047 "Výzva pro MAS na podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje" je zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. Podporovány jsou například komunitní centra, sociální služby, zvyšování zaměstnanosti cílových skupin aj.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace pro MMR a CRR ČR

Příjem žádostí: 30. 9. 2015 až 31. 3. 2023

Alokace: 3 819 057 743 Kč

Výzva číslo 8 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu míří na jeho prioritní osu technické pomoci. Žadatelem je řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a zprostředkující subjekt IROP (Centrum pro regionální rozvoj České republiky). Necelé čtyři miliardy korun přitom mají zajistit kvalitní řízení a implementaci programu.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


PROŠLÉ VÝZVY


OPŽP: Dotace na protipovodňová opatření

Příjem žádostí: 1. 3. 2015 až 31. 5. 2016

Alokace: 1 300 000 000 Kč

Ve 34. výzvě OPŽP budou podpořeny projekty na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, konkrétně zajištění povodňové ochrany intravilánu. Mezi podporované aktivity patří realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, například snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní. V rámci této výzvy lze získat dotaci i na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na protipovodňové systémy

Příjem žádostí: 1. 3. 2015 až 31. 5. 2016

Alokace: 350 000 000 Kč

  1. výzva OPŽP je zaměřena na protipovodňová opatření. V jejím rámci je však možné získat dotaci na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření a budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení nestátní neziskové organizace.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OP Praha: Dotace na posílení výzkumu a inovací nejen pro firmy

Příjem žádostí: 13. 1. 2016 až 31. 5. 2016

Alokace: 250 000 000 Kč

Výzva číslo 10. Operačního programu Praha – pól růstu ČR podpoří projekty na podporu podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání. Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí (podle definice Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací), podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace a profesní a zájmová sdružení

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace pro zvláště chráněná území

Příjem žádostí: 30. 03. 2016 až 31. 5. 2016

Alokace: 125 600 000 Kč

Dotaci je možné získat například na péči o péče o bezlesí, lesní společenstva, vodní útvary a mokřadní biotopy, likvidaci invazních a expanzivních druhů, opatření k usměrňování návštěvníků z důvodu eliminace negativního dopadu na předmět ochrany způsobovaného návštěvníky aj. Výzva je určena vlastníkům a nájemcům pozemků, orgánů státním správy a organizacím podílející se na ochraně přírody a krajiny. Podmínkou je realizace projektu na zvláště chráněném území.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na posílení biodiverzity

Příjem žádostí: 30. 03. 2016 až 31. 05. 2016

Alokace: 130 000 000 Kč

Cílem 28. výzvy je posílení biodiverzity. Podpořeny budou projekty zaměřené na péči o vzácné druhy ve volné krajině i urbanizovaném prostředí a jejich biotopy včetně obnovy a tvorby těchto biotopů. Dotaci je možné ale získat i na péči o cenná stanoviště a jejich obnovu a tvorbu. Týká se to například rašeliniště, písčin a stepních biotopů. Dotace lze čerpat i naučné tabule, naučné stezky včetně jejich zpřístupnění například prostřednictvím povalových chodníků. Dále pak na projekty prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů, včetně jejich sledování a hodnocení rizik s nimi spojenými. Podporu mohou získat žadatelé i s projekty zaměřenými na předcházení, minimalizaci a nápravy škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na zemědělských a lesnických kulturách, hospodářských zvířatech, stavbách nebo vodních dílech.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na obnovu zeleně v lidských sídlech

Příjem žádostí: 30. 3. 2016 až 31. 5. 2016

Alokace: 272 000 000 Kč

272 000 000 korun z OPŽP poputuje na obnovu zeleně v lidských sídlech a nejen zeleně, ale i vodních prvků. Revitalizované plochy musí být v zastavěném území obce nad 500 obyvatel, vymezené jako zeleň ve veřejném prostranství, nebo jako plochy zeleně nebo vymezeny v rámci systému sídelní zeleně nebo jako plochy, jejichž podmínky zajišťují ochranu před zastavěním a umožňují využití jako zeleň. K posledním podporovaným aktivitám pak patří obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru. Dotaci lze získat na vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní, jezírek, mokřadů, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu a jiných terénních sníženin.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


PRV: Příjem žádostí ve druhém kole výzev byl ukončen

Příjem žádostí: 10. 2. 2016 až 16. 5. 2016

Alokace: 2 300 000 000 Kč

Státní zemědělský intervenční fond ukončil příjem žádostí ve druhém kole výzev Programu rozvoje venkova do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků za téměř 2,3 miliardy korun. Ukončení příjmu žádostí bylo posunuto na konec dubna. Podpořeny budou projekty zaměřené na vzdělávací akce, informační akce, zahájení činnosti mladých zemědělců, investice do nezemědělských činností, podpora agroturistiky, investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, zavádění preventivních opatření v lesích, obnova lesních porostů po kalamitách, odstraňování škod způsobených povodněmi, investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, neproduktivní investice v lesích, přeměna porostů náhradních dřevin, technické vybavení dřevozpracujících provozoven a podporu vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace pro zařízení pro děti do tří let ve vyloučených lokalitách

Příjem žádostí: 14. 12. 2015 až 22. 4. 2016

Alokace: 1 462 000 000 Kč

Dotace jsou určena projekty do infrastruktury pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality. 15. výzva navazuje na 14. výzvu a je stejně tak s výjimkou rozdílné lokality určena pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace pro zařízení pečující o děti do tří let

Příjem žádostí: 14. 12. 2015 až 22. 4. 2016

Alokace: 975 000 000 Kč

Výzva je určena pro zařízení péče o děti do tří let, dětské skupiny, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury, nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení: mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí – např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na cyklostezky

Příjem žádostí: 21. 12. 2015 až 29. 04. 2016

Alokace: 488 750 000 Kč

Výzva nazvaná "Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy" je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě "Bezpečnost dopravy" se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí a provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OP Praha: Dotace na výzkum, technologický rozvoj a inovace

Příjem žádostí: 13. 1. 2016 až 30. 4. 2016

Alokace: 350 000 000 Kč

Výzva číslo 7 Operačního programu Praha – pól růstu ČR podpoří projekty na podporu podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělávání, zejména investic v oblasti vývoje produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím inteligentní specializace a podpory technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPZ: Dotace pro Úřad práce České republiky

Příjem žádostí: 29. 7. 2015 až 30. 4. 2016

Alokace: 4 011 000 000 Kč

V 1. výzvě Operačního programu Zaměstnanost poputují zejména na účet Úřadu práce České republiky více než 4 miliardy Kč. Peníze půjdou například na souvislé činnosti zaměřené na získání a udržení vhodného zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením, to značí zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace na zavádění nových technologií a strojů

Příjem žádostí: 15. 12. 2015 až 4. 5. 2016

Alokace: 1 500 000 000 Kč

Cílem výzvy programu Technologie je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP) a přispívat tak k rozvoji regionů a zvyšování zaměstnanosti. Podporováno bude pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 Výzvy (dale jen „podporovaná ekonomická činnost“).

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace na výrobu a zavádění nových výrobků

Příjem žádostí: 4. 1. 2016 až 4. 5. 2016

Alokace: 80 000 000 Kč

Dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (program Spolupráce) má za úkol podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Podpořeny budou aktivity související s výrobou a zavedením výrobku na trh, projekty, které vedou k jednostranné konkurenční výhodě jednotlivých firem a aktivity spojené s podporou vývozu do členských států Evropské unie a třetích zemí.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace na inovační infrastruktury a jejich sdílení

Příjem žádostí: 15. 12. 2015 až 4. 5. 2016

Alokace: 1 400 000 000 Kč

Hlavním cílem programu podpory „Služby infrastruktury“ je zkvalitňovat služby podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Tyto aktivity povedou ke zlepšení mezisektorové spolupráce a podmínek pro rozvoj inovačních firem a konkurenční výhody jako zásadního prvku ovlivňujícího efektivitu celého inovačního systému v ČR.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK: Dotace na využívání obnovitelných zdrojů energií

Příjem žádostí: 15. 12. 2015 až 4. 5. 2016

Alokace: 360 000 000 Kč

Cílem programu je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Dotace půjdou na vyvedení tepla ze stávajících výroben elektřiny - bioplynových stanic využívající bioplyn v bioplynové stanici k výrobě elektřiny a tepla pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby; výstavbu a rekonstrukce zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně, výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla z biomasy mimo vlastní spotřebu a vyvedení tepla do výměníkové stanice včetně a výstavbu, rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Příjem žádostí: 30. 10. 2015 až 31. 3. 2016

Alokace: 2 000 000 000 Kč

Výzva číslo 7 Integrovaného regionálního operačního programu podpoří projekty na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života obyvatel regionů. Dotace půjdou do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, na podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám. Široký okruh typů žadatelů.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na vybrané kulturní památky

Příjem žádostí: 23. 11. 2015 až 31. 3. 2016

Alokace: 3 000 000 000 Kč

Výzva IROP cílí na revitalizaci vybraných památek. Cílem je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na energetické úspory veřejných budov

Příjem žádostí: 1. 12. 2015 až 15. 4. 2016

Alokace: 3 000 000 000 Kč

Cílem podpořených projektů v rámci 19. výzvy OPŽP musí být snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie. Mezi podporované aktivity patří celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, jako je například zateplení obvodového pláště budovy, výměna a renovace otvorových výplní, výměna zdroje tepla, instalace solárně-technických kolektorů pro přitápění nebo ohřev vody apod. Oprávněnými žadateli jsou kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPŽP: Dotace na dosažení pasivního energetického standardu

Příjem žádostí: 1. 12. 2015 až 15. 4. 2016

Alokace: 200 000 000 Kč

Cílem 20. výzvy OPŽP je urychlit zavedení povinnosti výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie. Dotaci je možné získat na vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov. V rámci specifického cíle nebude poskytována podpora na výstavbu bytových a rodinných domů. Oprávněnými příjemci podpory jsou kraje, obce a města, svazky obcí, organizační složky státu, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce a vysoké školy a školská zařízení

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na sociální podnikání

Příjem žádostí: 27. 10. 2015 až 29. 2. 2016

Alokace: 88 000 000 Kč

Výzva číslo 12 Integrovaného regionálního operačního programu míří na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Oprávněnými žadateli jsou osoby samostatně výdělečně činné, firmy, sdružení, družstva, nestátní neziskové organizace a církve. Podpora se vztahuje k sociálně vyloučeným lokalitám.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


IROP: Dotace na sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Příjem žádostí: 27. 10. 2015 až 29. 2. 2016

Alokace: 132 000 000 Kč

Výzva číslo 11 Integrovaného regionálního operačního programu míří na zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Oprávněnými žadateli jsou osoby samostatně výdělečně činné, firmy, sdružení, družstva, nestátní neziskové organizace a církve. Podpora se vztahuje k sociálně vyloučeným lokalitám.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


OPPIK:Dotace pro firmy na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace

Příjem žádostí: 2. 6. 2015 až 30. 11. 2015

Alokace: 4 000 000 000 Kč

Šanci na dotaci mají projekty zaměřené na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace u podnikatelských subjektů. Peníze půjdou na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb, zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb. Na zavedení nových firemních procesů skrze nové informační systémy napojené na výzkumné a vývojové aktivity nebo na výrobu, změnu designu, balení, adresování a prodejních kanálů.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Praha: Dotace nejen na boj s chudobou

Příjem žádostí: 14. 9. 2015 až 5. 1. 2016

Alokace: 27 000 000 Kč / 18 000 000 Kč

Výzvy (1. 2. 3. a 6.) se týkají prioritní osy 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a prioritní osy 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti. V rámci výzvy "Podpora vzniku sociálních a chráněných pracovišť" mohou podávat projekty na vznik sociálních podniků nestátní neziskové organizace nebo určené podnikatelské subjekty. Alokace je 27 milionů Kč. Dále je možné čerpat také z finanční částky 18 milionů Kč, pokud jsou žadateli nestátní neziskové organizace nebo veřejné instituce a podají žádost v druhé skupině podporovaných aktivit, tedy na vznik chráněných pracovišť.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na rekultivace starých skládek

Příjem žádostí: 15. 10. 2015 až 5. 1. 2016

Alokace: 359 000 000 Kč

Výzva číslo 24 Operačního programu Životní prostředí nabízí dotace na rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na a pro vlastníky bioplynových stanic

Příjem žádostí: 15. 10. 2015 až 5. 1. 2016

Alokace: 300 000 000 Kč

Výzva číslo 23 Operačního programu Životní prostředí podpoří projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25 % s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat nebo nejsou k materiálovému využití vhodné. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a stravoven.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na úpravny vod a přivaděče vody

Příjem žádostí: 15. 10. 2015 až 5. 1. 2016

Alokace: 1 600 000 000 Kč

Výzva číslo 22 Operačního programu Životní prostředí podpoří dotacemi výstavbu a modernizaci úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a technická opatření pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě. Dále sem spadá výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na čistírny odpadních vod

Příjem žádostí: 15. 10. 2015 až 5. 1. 2016

Alokace: 3 300 000 000 Kč

Výzva číslo 21 míří na výstavbu kanalizací za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavbu kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod. Domovní čistírny odpadních vod nejsou podporovány.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace pro excelentní výzkumné týmy

Příjem žádostí: 28. 8. 2015 až 8. 1. 2016

Alokace: 500 000 000 Kč

Výzva číslo 3 Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání je zaměřena na projekty rozvoje vědeckých týmů, aplikovatelnosti jejich výzkumu, mezinárodní spolupráci a materiální a technické vybavení výzkumníků.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na inventarizaci a sanace kontaminovaných míst

Příjem žádostí: 14. 8. 2015 až 15. 1. 2016

Alokace: 300 000 000 Kč

Dotaci v 6. výzvě Operačního programu Životní prostředí získají projekty na inventarizaci kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst a kategorizaci priorit kontaminovaných míst podle závažnosti. Podpořeny budou průzkumné práce a analýzy rizik. Podporovány jsou i sanace vážně kontaminovaných lokalit.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE

Dotace pro Prahu na sociální služby pro rodiny a děti

Příjem žádostí: 20. 7. 2015 až 30. 11. 2015

Alokace: 80 800 000 Kč

Výzva číslo 8 Operačního programu Zaměstnanost je určena Praze. Jejím cílem je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Pobytové sociální služby, sociální začleňování, sociální bydlení nebo služby rodinám s dětmi. Propojování informačních systémů pro evidenci, kontrolu a hodnocení účelnosti služeb.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na sociální podnikání pro široký okruh žadatelů

Příjem žádostí: 1. 9. 2015 až 30. 11. 2015

Alokace: 100 000 000 Kč

Výzva číslo 15 Operačního programu Zaměstnanost je určena na projekty na vznik a rozvoj nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání (integrační sociální podnik). Žádat o dotaci mohou firmy, OSVČ, neziskové organizace, obce a další typy žadatelů. Požadovány jsou projekty na sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je rozvoj sociální ekonomiky.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na procesy ve službách a rozvoj sociální práce

Příjem žádostí: 21. 9. 2015 až 30. 11. 2015

Alokace: 250 000 000 Kč

Specifickým cílem 23. výzvy Operačního programu Zaměstnanost je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli organizace zřizované kraji a obcemi působící v sociální oblasti, dobrovolné svazky, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti, obecně prospěšné společnosti, církve, spolky, vzdělávací instituce, nadace a další.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na podporu aktivit a programů sociálního začleňování

Příjem žádostí: 23. 9. 2015 až 30. 11. 2015

Alokace: 291 000 000 Kč

Specifickým cílem 22. výzvy Operačního programu Zaměstnanost je zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace, sociální družstva, obce a organizace zřizované obcemi a kraji.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na inkluzivní vzdělávání

Příjem žádostí: 5. 10. 2015 až 30. 11. 2015

Alokace: 700 000 000 Kč

Výzva číslo 7 Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání je zaměřena zejména na projekty usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání. Dotaci získají projekty na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání, projekty na podporu školních poradenských pracovišť, na asistenta pedagoga a na rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělání.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE

Dotace na budování kapacit sociálních partnerů

Příjem žádostí: 30. 6. 2015 až 31. 12. 2015

Alokace: 350 000 000 Kč

Výzva číslo 2 Operačního programu Zaměstnanost je určena Svazu průmyslu a dopravy ČR, Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravské konfederaci odborových svazů, Asociaci samostatných odborů a organizacím zaměstnavatelů a odborů jako takovým.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Výzva pro místní akční skupiny na komunitně vedený místní rozvoj

Příjem žádostí: 1. 8. 2015 až 31. 12. 2015

Alokace: Není relevantní

Výzva na projekty komunitně vedeného místního rozvoje je určená místním akčním skupinám (MAS). Podmínkou pro podání žádosti o podporu strategií komunitně vedeného místního rozvoje je získání osvědčení o standardizaci MAS. Dotaci získají projekty na strategie komunitně vedeného rozvoje (SCLLD).

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace pro úřady práce v Ústeckém a Karlovarském kraji

Příjem žádostí: 17. 8. 2015 až 31. 12. 2015

Alokace: 639 359 258 Kč

Výzva číslo 3 Operačního programu Zaměstnanost je určena zejména úřadům práce v regionu NUTS Severozápad v Ústeckém a Karlovarském kraji. Dotaci získají projekty na začlenění mladých lidí, kteří jsou vyloučeni či jim hrozí vyloučení, ve vzdělávání, zaměstnání, profesní přípravě, včetně mladých lidí z marginalizovaných komunit.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na budování kapacit a profesionalizace NNO

Příjem žádostí: 3. 8. 2015 až 31. 12. 2015

Alokace: 75 000 000 Kč

Výzva číslo 31 Operačního programu Zaměstnanost je určena nestátním neziskovým organizacím. Dotaci mohou získat na zvýšení svých kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO. Podporované budou i aktivity zvyšující důvěryhodnost NNO vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru. Oprávněnými žadateli jsou nestátní neziskové organizace (spolky, společnosti, církve, nadace a další) působící v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na podporu zaměstnanosti mládeže NUTS II Severozápad

Příjem žádostí: 1. 9. 2015 až 31. 12. 2015

Alokace: 159 839 815 Kč

Specifickým cílem 116. výzvy Operačního programu Zaměstnanost je zvýšit zaměstnanost podporou mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad. Žadateli jsou Karlovarský a Ústecký kraj.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE


Dotace na pobytové služby a služby komunitního typu

Příjem žádostí: 20. 10. 2015 až 31. 12. 2015

Alokace: 100 000 000 Kč

Specifickým cílem 37. výzvy Operačního programu Zaměstnanost je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb.

VÍCE O TÉTO VÝZVĚ ZDE

Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Strukturální fondy EU, operační programy, komunitární programy, národní programy
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat